1.15. Консервація основних засобів (основних фондів)

магниевый скраб beletage

На підприємстві може так статися, що воно не може працю­вати на повну потужність, і вимушене тимчасово припинити екс­плуатацію частини основних засобів. Однак припинення експлуа­тації обладнання, машин, транспортних засобів може зробити їх непридатними, тому необхідно нести певні витрати для збере­ження основних засобів у належному технічному стані.

Консервація (лат. со^єі^ім - збереження) - тимчасове при­пинення ходу, розвитку, діяльності будь-чого (ВЕС).

Організаційні основи та порядок підготовки до консервації, проведення консервації та розконсервації основних виробничих засобів підприємств визначає «Положення про консервацію ос­новних виробничих фондів підприємств» [43]. Це Положення обов'язкове для підприємств, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, а також засновані на державній власності. Для інших підприємств це Положення має рекомендаційний характер.

___________ п. 2 Положення від 28.10.1997 р. № 1183 (витяг).___________

Консервація основних фондів підприємств - це комплекс заходів, спрямованих на довгострокове (але не більше як три роки) зберігання ос­новних фондів підприємств у разі припинення виробничої та іншої господарської діяльності з можливістю подальшого відновлення їх функціонування._________________________

Основні засоби підприємств можуть бути законсервовані, якщо за техніко-економічним обґрунтуванням подальше використання їх у виробництві визнано тимчасово недоцільним (п. 3 [43]).

Консервація, утримання та розконсервація основних засобів підприємства здійснюються згідно з проектом консервації, який повинен бути затверджений:

- органом, уповноваженим управляти його майном, - для підприємств, заснованих на державній власності;

- власником (власниками) за погодженням із міністерством або іншим центральним органом виконавчої влади (за галузевим принципом) - для підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, або з Мінекономіки, якщо підприємство займається діяльністю, що стосується кількох галу­зей економіки;

- власником (власниками) - для решти підприємств [43].

Також регулюють порядок консервації основних засобів

підприємств Постанова «Про порядок консервації основних фондів і тимчасового виведення з експлуатації виробничих по­тужностей підприємств, що виготовляють товари легкої промисловості» [44], Постанова «Про порядок консервації ос­новних фондів і тимчасове виведення з експлуатації виробничих потужностей підприємств, що виготовляють товари лісової та деревообробної промисловості» [45] та «Положення про порядок консервації і розконсервації об'єктів будівництва» [46].

Згідно з п. 23 П(С)БО 7 «Основні засоби» [30] «нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта, який встановлюється підприємством при ви­знанні цього об'єкта активом (зарахуванні на баланс), і призупиня­ється на період його реконструкції, модернізації, добудови, дооблад­нання та консервації». Отже, на вартість об'єктів основних засобів, які знаходяться на консервації, амортизація не нараховується.

На період консервації основні засоби приводяться до стану, який забезпечує збереження технологічного обладнання, будов, спо­руд, а також безпеку персоналу та охорону навколишнього середо­вища. Процес консервації та подальше утримання об'єктів основних засобів, які знаходяться на консервації, потребують від підприємства витрат: матеріальних; витрат на оплату праці персона­лу, який обслуговує об'єкти; амортизацію основних засобів, які бе­руть участь у роботах, пов'язаних із консервацією чи утриманням законсервованих об'єктів тощо. Враховуючи, що законсервовані об'єкти не беруть участі у господарській діяльності підприємств, тобто не пов'язані безпосередньо з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), перелічені витрати треба класифікувати як інші витрати, тобто «... витрати, які виникають у процесі звичайної діяльності ... але не пов'язані безпосередньо з ви­робництвом і/або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг)» (п. 29 П(С)БО 16 «Витрати» [36]).

З метою оподаткування прибутку підприємств у п. 8.4.5 Закону про оподаткування прибутку підприємств [1] зазначено, що у разі ви­ведення з експлуатації окремого об'єкта основних фондів групи 1 ба­лансова вартість такого об'єкта для цілей амортизації прирівнюється до нуля, при цьому амортизаційні відрахування не нараховуються.

п. 8.4.5 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»

________________ (витяг) від 1.07.2004 р. № 1957-IV.________________

У разі виведення з експлуатації окремого об'єкта основних фондів групи 1 або передачі його до складу невиробничих фондів за рішенням платника податку балансова вартість такого об'єкта для цілей амортизації прирівнюється до нуля. При цьому амортизаційні відрахування не нара­ховуються.

Отже, за основними фондами групи 1, починаючи з кварталу, наступного за кварталом, у якому такі основні фонди були переведені на консервацію, нарахування амортизації припиняється. Після розконсервації, починаючи з наступного кварталу, нарахуван­ня амортизації поновлюється і балансова вартість розконсервовано­го об'єкта збільшує балансову вартість групи 1 основних фондів.

У разі виведення з експлуатації окремих фондів груп 2, 3, 4 з будь-яких причин (крім продажу) балансова вартість таких груп не змінюється (п. 8.4.6 [1]). Отже, порядок нарахування амортизації за основними фондами 2, 3, 4 груп при переведенні їх на консервацію не змінюється. Згідно з п. 8.1.3 [1] не підлягають амортизації та повністю відносяться до складу валових витрат звітного періоду витрати платника податку на утримання основ­них фондів, які знаходяться на консервації.