ЗМІСТ

магниевый скраб beletage

Вступ.................................................................................... 6

Розділ 1. Капітал і основні засоби підприємства.............. 11

1.1.  Загальна характеристика капіталу підприємства............ 11

1.2.  Основні засоби підприємства: поняття,

сутність і характерні ознаки......................................................... 17

1.3.  Класифікація основних засобів..................................... 24

1.4.  Оцінка основних засобів.............................................. 32

1.5.  Види зносу основних засобів та їх характеристика....... 42

1.6.  Амортизація основних засобів...................................... 44

1.6.1.  Методи нарахування амортизації основних засобів.... 49

1.6.2.  Податковий метод нарахування амортизації

основних фондів.......................................................................... 60

1.6.3.  Вплив податкової амортизації на оподатковуваний прибуток підприємства        63

1.6.4.  Амортизація інших необоротних

матеріальних активів................................................................... 65

1.7.  Показники відтворення та використання

основних засобів......................................................................... 67

1.8.  Поліпшення основних засобів (основних фондів)......... 72

1.9.  Переоцінка вартості основних засобів.......................... 79

1.10.  Індексація балансової вартості основних фондів......... 87

1.11.  Зменшення корисності основних засобів.................... 91

1.12.  Придбання основних засобів як внесок

до статутного капіталу................................................................ 98

1.13.  Оренда основних засобів.......................................... 100

1.14.  Лізинг основних засобів........................................... 120

1.15.  Консервація основних засобів (основних фондів)..... 129

1.16.  Продаж основних засобів (основних фондів)............ 132

1.17.  Ліквідація основних засобів (основних фондів)........ 138

1.18.  Передача основних засобів до статутного

капіталу інших підприємств....................................................... 148

1.19.  Бартер подібними та неподібними активами............. 155

1.20.  Безоплатне отримання основних засобів................... 159

1.21.  Безоплатна передача основних засобів...................... 164

1.22.  Основні засоби як предмет застави............................. 168

1.23.  Гарантійне обслуговування, ремонт, гарантійні

заміни основних засобів.............................................................. 169

1.24.  Крадіжка основних засобів......................................... 170

1.25.  Невиробничі (непрофільні) фонди підприємств......... 171

1.26.  Інвентаризація основних засобів................................ 177

1.27.  Програмне забезпечення як особливий

об'єкт основних фондів............................................................... 177

1.28.  Визнання основних засобів........................................ 181

1.29.  Мобільний телефон на підприємстві........................... 181

1.30.  Внутрішнє переміщення основних засобів.................. 185

Розділ 2. Оборотні засоби підприємства........................... 189

2.1.  Основні економічні категорії у складі оборотного капіталу підприємства  189

2.2.  Визначення, склад та структура оборотних засобів....... 193

2.3.  Нормування оборотних фондів..................................... 199

2.4.  Показники ефективності використання

оборотних засобів ..................................................................... 206

2.5.  Джерела формування оборотних засобів....................... 212

2.6.  Економічні основи нормування та планування запасів. 214

2.7.  Оцінка запасів............................................................. 221

2.7.1.  Оцінка запасів при їх надходженні.

Нестача та брак запасів, виявлені підприємством

при прийманні запасів. Невідфактуровані поставки.................... 221

2.7.2.  Оцінка запасів при їх вибутті.................................... 231

2.7.3.  Оцінка запасів на дату балансу.................................. 234

2.7.4.  Оцінка балансової вартості запасів з метою оподаткування прибутку підприємств          236

2.8.  Транспортно-заготівельні витрати ............................... 239

2.9.  Ремонт і поліпшення запасів........................................ 242

2.10.  Крадіжка запасів........................................................ 245

2.11.  Формування балансової вартості запасів

за п. 5.9 Закону про оподаткування прибутку підприємств......... 247

2.12.  Операції з давальницькою сировиною........................ 250

2.13.  Тара на підприємстві.................................................. 254

2.14.  Запасні частини та агрегати................................................ 256

2.15.  Інвентаризація запасів. Пересортиця запасів....................... 257

3. Приклади розв'язання задач................................................. 260

4. Задачі для самостійного розв'язання.................................... 280

5. Контольні запитання............................................................. 292

6. Тести...................................................................................... 297

7. Список використаної літератури........................................... 307

8. Додатки.................................................................................. 314