1.17. Ліквідація основних засобів (основних фондів)

Якщо з якихось причин об'єкт основних засобів стає непри­датним і його недоцільно ремонтувати чи реконструювати, він підлягає ліквідації.

Причини ліквідації основних засобів:

- фізичний знос, через що об'єкт стає непридатним для подальшої експлуатації; несправності, які не можна відремонтувати. У такому випадку об'єкт, як правило, знищується (металеві частини здаються в металобрухт, дерев'яні - спалюються тощо) чи розбирається на частини, які можуть бути використані на підприємстві чи продані;

- моральний знос, внаслідок якого подальше використання об'єкта на підприємстві стає недоцільним. У такому випадку об'єкт може бути знищений або розібраний. Однак якщо фізичний стан об'єкта дозволяє його використовувати за призна­ченням, то підприємство може продати його чи передати безоп­латно;

- неможливість використання на підприємстві через зміну профілю підприємства. У такому випадку об'єкт доцільно прода­ти чи розібрати й знищити;

- ліквідація підприємства;

- надзвичайні обставини (повінь, землетрус тощо);

- надзвичайні обставини, які, може, і не приводять до фізич­ного знищення об'єктів, але роблять не можливим їх використан­ня власником (пожежа, крадіжка тощо).

Перші чотири причини приводять до добровільної ліквідації об'єктів основних засобів. Дві останні причини ліквідації не за­лежать від підприємства.

Підприємство самостійно приймає рішення про ліквідацію об'єктів основних засобів. Крім того, підприємство має можливість вибору форми, в якій буде здійснюватися ліквідація. Це може бути:

- продаж;

- безоплатна передача;

- розкомплектування, розбирання на запасні частини та матеріали;

- фізичне знищення.

Ліквідований об'єкт не може використовуватися суб'єктом господарювання для отримання економічної вигоди, отже, він пе­рестає відповідати критерію визнання активом і має бути виклю­ченим зі складу активів.

Запаси, отримані при добровільній («надзвичайній») ліквіда­ції основних засобів, відображаються за справедливою вартістю з одночасним визнанням іншого доходу від звичайної (надзвичай­ної) діяльності.

При ліквідації об'єкта, який раніше переоцінювався, переви­щення сум, попередніх до оцінок над сумою попередніх уцінок залишкової вартості цього об'єкта, включається до складу нероз­поділеного прибутку з одночасним зменшенням додаткового ка­піталу. І у такому випадку не має значення причина ліквідації об'єкта.

При частковій ліквідації основних засобів первісна (переоці­нена) вартість об'єкта і його знос зменшуються відповідно на су­му первісної (переоціненої) вартості та зносу ліквідованої части­ни об'єкта. При частковій ліквідації переоціненого об'єкта до складу нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням до­даткового капіталу включається частина суми перевищення по­передніх до оцінок над сумою попередніх уцінок залишкової вар­тості цього об'єкта, пропорційна ліквідованій частині об'єкта.

З метою оподаткування прибутку підприємств статтею 8 [1] передбачений різний порядок відображення результатів ліквідації основних фондів залежно від:

- групи, до якої відноситься об'єкт основних засобів (для ос­новних фондів групи 1 застосовується один порядок, а для основ­них фондів групи 2, 3, 4 - інший);

- причини ліквідації (за власним бажанням підприємства чи у зв'язку з вимушеною заміною).

п. 8.4.8 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» _ (витяг) від 01.07.2004 р. № 1957-IV

У разі ліквідації основних фондів за рішенням платника податку або з незалежних від платника податку обставин основні фонди (їх час­тина) зруйновані, викрадені чи підлягають ліквідації або платник подат­ку змушений відмовитися від використання таких основних фондів з об­ставин загрози чи неминучості їх заміни, зруйнування або ліквідації, платник податку у звітному періоді, в якому виникають такі обставини:

а) збільшує валові витрати на суму балансової вартості окремого об'єкта основних фондів групи 1, при цьому вартість такого об'єкта прирівнюється до нуля;

б) не змінює балансової вартості груп 2, 3, і 4 стосовно основних фондів цих груп.

Отже, якщо об'єкт групи 1 основних фондів, виведений з експлуатації внаслідок обставин, які перелічені в п. 8.4.8 [1], то його балансова вартість включається до складу валових витрат платника податку. Прирівнявши вартість такого об'єкта до нуля, підприємство при цьому зменшує балансову вартість об'єкта та суму амортизації, що нараховувалася б у наступних періодах. Отже, частина витрат на придбання такого об'єкта, що дорівнює його балансовій вартості на момент ліквідації, залишиться невідшкодованою.

До 1.01.2003 р. тільки «форс-мажорна» ліквідація давала пра­во на включення балансової вартості об'єкта у валов