1.17. Ліквідація основних засобів (основних фондів)

магниевый скраб beletage

Якщо з якихось причин об'єкт основних засобів стає непри­датним і його недоцільно ремонтувати чи реконструювати, він підлягає ліквідації.

Причини ліквідації основних засобів:

- фізичний знос, через що об'єкт стає непридатним для подальшої експлуатації; несправності, які не можна відремонтувати. У такому випадку об'єкт, як правило, знищується (металеві частини здаються в металобрухт, дерев'яні - спалюються тощо) чи розбирається на частини, які можуть бути використані на підприємстві чи продані;

- моральний знос, внаслідок якого подальше використання об'єкта на підприємстві стає недоцільним. У такому випадку об'єкт може бути знищений або розібраний. Однак якщо фізичний стан об'єкта дозволяє його використовувати за призна­ченням, то підприємство може продати його чи передати безоп­латно;

- неможливість використання на підприємстві через зміну профілю підприємства. У такому випадку об'єкт доцільно прода­ти чи розібрати й знищити;

- ліквідація підприємства;

- надзвичайні обставини (повінь, землетрус тощо);

- надзвичайні обставини, які, може, і не приводять до фізич­ного знищення об'єктів, але роблять не можливим їх використан­ня власником (пожежа, крадіжка тощо).

Перші чотири причини приводять до добровільної ліквідації об'єктів основних засобів. Дві останні причини ліквідації не за­лежать від підприємства.

Підприємство самостійно приймає рішення про ліквідацію об'єктів основних засобів. Крім того, підприємство має можливість вибору форми, в якій буде здійснюватися ліквідація. Це може бути:

- продаж;

- безоплатна передача;

- розкомплектування, розбирання на запасні частини та матеріали;

- фізичне знищення.

Ліквідований об'єкт не може використовуватися суб'єктом господарювання для отримання економічної вигоди, отже, він пе­рестає відповідати критерію визнання активом і має бути виклю­ченим зі складу активів.

Запаси, отримані при добровільній («надзвичайній») ліквіда­ції основних засобів, відображаються за справедливою вартістю з одночасним визнанням іншого доходу від звичайної (надзвичай­ної) діяльності.

При ліквідації об'єкта, який раніше переоцінювався, переви­щення сум, попередніх до оцінок над сумою попередніх уцінок залишкової вартості цього об'єкта, включається до складу нероз­поділеного прибутку з одночасним зменшенням додаткового ка­піталу. І у такому випадку не має значення причина ліквідації об'єкта.

При частковій ліквідації основних засобів первісна (переоці­нена) вартість об'єкта і його знос зменшуються відповідно на су­му первісної (переоціненої) вартості та зносу ліквідованої части­ни об'єкта. При частковій ліквідації переоціненого об'єкта до складу нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням до­даткового капіталу включається частина суми перевищення по­передніх до оцінок над сумою попередніх уцінок залишкової вар­тості цього об'єкта, пропорційна ліквідованій частині об'єкта.

З метою оподаткування прибутку підприємств статтею 8 [1] передбачений різний порядок відображення результатів ліквідації основних фондів залежно від:

- групи, до якої відноситься об'єкт основних засобів (для ос­новних фондів групи 1 застосовується один порядок, а для основ­них фондів групи 2, 3, 4 - інший);

- причини ліквідації (за власним бажанням підприємства чи у зв'язку з вимушеною заміною).

п. 8.4.8 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» _ (витяг) від 01.07.2004 р. № 1957-IV

У разі ліквідації основних фондів за рішенням платника податку або з незалежних від платника податку обставин основні фонди (їх час­тина) зруйновані, викрадені чи підлягають ліквідації або платник подат­ку змушений відмовитися від використання таких основних фондів з об­ставин загрози чи неминучості їх заміни, зруйнування або ліквідації, платник податку у звітному періоді, в якому виникають такі обставини:

а) збільшує валові витрати на суму балансової вартості окремого об'єкта основних фондів групи 1, при цьому вартість такого об'єкта прирівнюється до нуля;

б) не змінює балансової вартості груп 2, 3, і 4 стосовно основних фондів цих груп.

Отже, якщо об'єкт групи 1 основних фондів, виведений з експлуатації внаслідок обставин, які перелічені в п. 8.4.8 [1], то його балансова вартість включається до складу валових витрат платника податку. Прирівнявши вартість такого об'єкта до нуля, підприємство при цьому зменшує балансову вартість об'єкта та суму амортизації, що нараховувалася б у наступних періодах. Отже, частина витрат на придбання такого об'єкта, що дорівнює його балансовій вартості на момент ліквідації, залишиться невідшкодованою.

До 1.01.2003 р. тільки «форс-мажорна» ліквідація давала пра­во на включення балансової вартості об'єкта у валові витрати. Платник податку, який ліквідував основні фонди за власним рі­шенням, такого права не мав. Починаючи з вказаної витрати і до теперішнього часу, претендувати на валові витрати можна неза­лежно від причини ліквідації, але за умови наявності відповідних документів.

Можливість включення до валових витрат у разі ліквідації окремих об'єктів основних фондів групи 1 за рішенням платника податку супроводжується обов'язковою умовою: обставини, вна­слідок яких об'єкт виведений з експлуатації, повинні підтверджу­ватись документально. Наприклад, зникнення будь-якого майна може бути визнане крадіжкою при підтвердженні відповідним документом правоохоронних органів.

Як показує практика, наявність належним чином оформлених актів списання основних засобів за формою № ОЗ-3 та актів на списання автотранспортних засобів за формою № ОЗ-4 майже завжди задовольняє перевіряючі органи і проблем з валовими ви­тратами не повинно бути.

п. 8.4.10 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» _ (витяг) від 01.07.2004 р. № 1957-IV.

У разі ліквідації окремого об'єкта основного фонду групи 1 за рішенням платника податку та наявності відповідних документів про зни­щення, розібрання або перетворення іншими способами, внаслідок чого такий об'єкт не може використовуватися у майбутньому за первісним при­значенням, балансова вартість такого окремого об'єкта основних фондів групи 1 включається до складу валових витрат.______________________

Підтверджуючими неможливість використання об'єкта мо­жуть бути документи, які перелічені в п. 12.3.5 [1]:

- підтвердження Торгово-промислової палати України про настання обставин непереборної сили чи стихійного лиха на території України або

- підтвердження уповноважених органів іншої держави, легалізованих консульськими установами України, у разі настан­ня обставин непереборної сили чи стихійного лиха на території України, у разі настання обставин непереборної сили на території такої держави;

- рішення Президента України про запровадження надзвичайної екологічної ситуації в окремих місцевостях України, затверджене Верховною Радою України, або рішення Кабінету Міністрів України про визнання окремих місцевостей України потерпілими від повені, посухи, пожежі та інших видів стихійного лиха, включаючи рішення щодо визнання окремих місцевостей потерпілими від несприятливих погодних умов, які потягли за собою втрату врожаю сільськогосподарських культур в обсягах, що перевищують 30% від середнього врожаю за попередні 5 календарних років.

При ліквідації об'єктів основних фондів груп 2, 3 і 4, на відміну від аналогічних операцій з об'єктами основних фондів групи 1, за рішенням підприємства або у випадку вимушеної заміни, балансова вартість групи не змінюється, тому витрати, понесені підприємством раніше (при придбанні таких основних фондів), продовжують амор­тизуватися. Внаслідок цього витрати підприємства на придбання та­ких основних фондів повністю компенсуються.

На подолання ризикових ситуацій направлено страхування підприємницьких ризиків, зокрема страхування майна.

Якщо буде отримана компенсація від страхової організації або винуватця, то вся сума компенсації за основні фонди групи 1 ввійде до складу валового доходу, а на суму компенсації за основні фонди груп 2, 3 і 4 зменшується балансова вартість відповідної групи основних фондів (п. 8.4.9 [1]). Валовий дохід при отриманні компенсації за основні фонди груп 2, 3 і 4 не виникає.

Закон України «Про страхування» регулює відносини у сфері страхування і спрямований на створення ринку страхових по­слуг, посилення страхового захисту майнових інтересів підприємств, установ, організацій і громадян [8].

У разі ліквідації об'єкта основних засобів за самостійним рішенням платника податку податкові зобов'язання щодо ПДВ вини­кають виходячи зі звичайних цін, а для основних фондів групи 1 - за звичайними цінами, але не менше за їх балансової вартості.

Це правило не поширюється на операції з ліквідації об'єктів ос­новних засобів у зв'язку з їх знищенням або зруйнуванням внаслідок дії обставин непереборної сили, коли така ліквідація здійснюється без згоди платника податку, або коли платник податку надає органу державної податкової служби документ про знищення, розібрання або перетворення основного фонду іншими способами, внаслідок чо­го основний фонд не може використовуватися у майбутньому за первісним призначенням (абзац 2, п. 4.7 [4]).

Якщо під час ліквідації основних фондів підприємство отри­мує матеріали, які можуть бути використані у господарській дія­льності, та далі реалізує такі матеріали, то згідно з п. 4.1.6 Закону про оподаткування прибутку вартість їх реалізації включається до складу валових доходів такого підприємства як доходи з ін­ших джерел. При цьому вартість матеріальних цінностей, отри­маних у результаті ліквідації основних фондів до складу валових витрат підприємства не відноситься і не бере участі у податково­му обліку приросту (убутку) балансової вартості товарів відпові­дно до п. 5.9 Закону про оподаткування прибутку [1]. При вико­ристанні матеріальних цінностей, отриманих у результаті лікві­дації основних фондів при виготовленні інших основних фондів, балансова вартість відповідної групи основних фондів у податко­вому обліку не збільшується на вартість таких матеріальних цін­ностей (Лист Державної податкової адміністрації України від 2.03.2006 р. № 1197/Х/15-0314) [74].

Операція з ліквідації безоплатно отриманих основних фондів не відображається у податковому обліку податку на прибуток.

Отже, якщо цінності, отримані при ліквідації основних засо­бів, також будуть ліквідовуватися, то залежно від причини лікві­дації їх вартість або буде обкладатися ПДВ (якщо ліквідація про­водиться за самостійним рішенням підприємства), або ні (якщо ліквідація здійснюється у зв'язку з обставинами непереборної си­ли). Крім того, підприємство повинно мати документи правоохо­ронних органів про непридатнісність об'єкта до подальшої експлуатації.

Приклад 1.17.1. Об'єкт основних засобів, який з метою опо­даткування відноситься до 1 групи, ліквідовується за власним рішенням платника податку у зв'язку з його повним зносом і недоцільністю подальшого використання. На початок періоду (перший місяць кварталу), в якому об'єкт ліквідовується, первісна вартість об'єкта Фпере = 400000 грн, сума накопиченого

зносу Фзн = 390000 грн. Балансова (податкова) вартість об'єкта - 10300 грн. Внаслідок ліквідації об'єкта були отримані запаси, що придатні для використання, справедлива вартість яких 6500 грн.

Визначити фінансовий результат від ліквідації об'єкта основ­них засобів.

Розв'язання: Нарахування амортизації припиняється, почи­наючи з місяця, наступного за місяцем вибуття об'єкта основних засобів (п. 29 [30]), тому у місяці ліквідації об'єкта амортизація нараховується. Сума нарахованої амортизації Фт1+1= 10000 грн

(умовно). Сума залишкової вартості ліквідованого об'єкта основ­них засобів

Фзсш = Фпере -Фнг -Фнг+1 = 400000 грн - 390000 грн -10000 грн = 0 грн

На суму вартості запасів (6500 грн), отриманих у результаті ліквідації об'єкта, збільшуються доходи підприємства.

Сума податкової амортизації складає 206 грн (2% від 10300грн). Якщо об'єкт ліквідовується за власним бажанням платника податку, який не може скористатися нормою другого абзаца п.4.7 [4], то податкові зобов'язання з ПДВ нараховуються, виходячи з балансової (податкової) вартості об'єкта, що ліквідовується, та складають (10300 - 206) х 0,2 = 2018,80 грн. На суму 2018,80 грн збільшуються витрати підприємства. Балан­сова вартість об'єкта, що ліквідовується (10094 грн), прирівнюється до нуля (п. 8.4.8 [1]) та включається до валових витрат платника податку тільки за умови виконання вимог п.8.4.10 [1].

Фінансовий результат підприємства (прибуток) 4481,20 грн (6500 - 2018,80).

Приклад 1.17.2. Об'єкт основних засобів, який з метою опо­даткування відноситься до 1 групи, ліквідовується за власним рішенням платника податку, оскільки його подальше викори­стання, ремонт і інше поліпшення визнаються економічно не доцільними, а продаж неможливим. На початок періоду (перший місяць кварталу), в якому об'єкт ліквідовується, первісна вартість об'єкта Фпере = 400000 грн, сума накопиченого зносу

Фзн = 350000 грн. Балансова (податкова) вартість об'єкта - 10300 грн. Внаслідок ліквідації об'єкта були отримані придатні для використання запаси, справедлива вартість яких 6500 грн.

Визначити фінансовий результат від ліквідації об'єкта основ­них засобів.

Розв'язання: Нарахування амортизації припиняється, почи­наючи з місяця, наступного за місяцем вибуття об'єкта основних засобів (п. 29 [30]), тому у місяці ліквідації об'єкта амортизація нараховується. Сума нарахованої амортизації Фзн1+1= 10000 грн

(умовно). На суму залишкової вартості ліквідованого об'єкта ос­новних засобів

Ф = Ф — Ф — Ф ,=

зап пере зн t зн е+1

400000 грн — 350000 грн —10000 грн = 40000 грн

збільшуються витрати підприємства від звичайної діяльності, а на суму вартості запасів (6500 грн), отриманих у результаті лік­відації об'єкта, збільшуються доходи підприємства.

Сума податкової амортизації складає 206 грн (2% від 10300 грн). Якщо об'єкт ліквідовується за власним бажанням платника податку, який не може скористатися нормою другого абзаца п. 4.7 [4], то податкові зобов'язання з ПДВ нараховуються, виходячи з балансової (податкової) вартості об'єкта, що ліквідовується, та складають (10300 - 206) х 0,2 = 2018,80 грн. На суму 2018,80 грн збільшуються витрати підприємства. Балан­сова вартість об'єкта, що ліквідовується (10094 грн), прирівнюється до нуля (п. 8.4.8 [1]) та включається до валових витрат платника податку тільки за умови виконання вимог п. 8.4.10 [1].

Фінансовий результат підприємства (збиток) 35518,80 грн (6500 - 40000 - 2018,80).

Приклад 1.17.3. Об'єкт основних засобів, який з метою опо­даткування відноситься до 1 групи, ліквідовується у зв'язку зі стихійним лихом (вимушена заміна), факт якого підтверджується документально. Об'єкт не був застрахований. На початок періоду (перший місяць кварталу), в якому об'єкт ліквідовується, первісна вартість об'єкта Фпере = 400000 грн, сума накопиченого

зносу Фзн = 110000 грн. Балансова (податкова) вартість об'єкта - 330000 грн. Справедлива вартість запасів після ліквідації 6500 грн.

Визначити фінансовий результат від ліквідації об'єкта основ­них засобів.

Розв'язання: Нарахування амортизації припиняється, почи­наючи з місяця, наступного за місяцем вибуття об'єкта основних засобів (п. 29 [30]), тому у місяці ліквідації об'єкта амортизація нараховується. Сума нарахованої амортизації Фзнї+1= 10000 грн

(умовно). На суму залишкової вартості ліквідованого об'єкта ос­новних засобів

Ф = ф — Ф — Ф ,=

зал пере знї знї+1

400000 грн -110000 грн -10000 грн = 280000 грн

збільшуються витрати підприємства від надзвичайних подій, а на суму вартості запасів (6500 грн), отриманих у результаті ліквідації об'єкта, збільшуються доходи підприємства від звичайної діяльності.

Оскільки ліквідація об'єкта викликана обставинами непереборної сили, які не залежать від платника податку, то податкові зобов'язання з ПДВ не виникають (абзац 2, п. 4.7 [4]).

Сума податкової амортизації складає 6600 грн (2% від 330000 грн). Балансова вартість об'єкта, що ліквідовується (330000 грн - 6600 грн = 323400), прирівнюється до нуля (п. 8.4.8 [1]) та включається до валових витрат платника податку тільки за умови виконання вимог п. 8.4.10 [1].

Фінансовий результат підприємства (збиток) 273500 грн (6500 - 280000).

Приклад 1.17.4. За умови прикладу 1.17.3, об'єкт був застра­хований. Сума страхового відшкодування, передбачена догово­ром страхування, складає 200000 грн.

Розв'язання: Сума нарахованої амортизації Фзн№1 =

10000 грн (умовно). На суму залишкової вартості ліквідованого об'єкта основних засобів

Фзап = Фпере — Фзн t — Фзн t+1 = 400000 грн —110000 грн —10000 грн = 280000 грн

збільшуються витрати підприємства від надзвичайних подій, на суму вартості запасів (6500 грн), отриманих у результаті ліквідації об'єкта, збільшуються доходи підприємства від звичайної діяльності, а на суму страхового відшкодування 200000 грн збільшуються доходи підприємства.

Оскільки ліквідація об'єкта викликана обставинами непереборної сили, які не залежать від платника податку, то податкові зобов'язання з ПДВ не виникають (абзац 2, п. 4.7 [4]).

Сума податкової амортизації складає 6600 грн (2% від 330000 грн). Балансова вартість об'єкта, що ліквідовується (330000 грн - 6600 грн = 323400), прирівнюється до нуля (п. 8.4.8 [1]) та включається до валових витрат платника податку тільки за умови виконання вимог п. 8.4.10 [1].

На суму страхового відшкодування (200000 грн) збільшується валовий дохід платника податку (п. 8.4.9 [1]).

Фінансовий результат підприємства (збиток) 73500 грн (6500 + 200000 - 280000).

Приклад 1.17.5. Об'єкт основних засобів, який з метою опо­даткування відноситься до 2 групи, ліквідовується за власним рішенням платника податку, оскільки його подальше викори­стання і продаж неможливі. На початок періоду (перший місяць кварталу), в якому об'єкт ліквідовується, первісна вартість об'єкта Фпере = 10000 грн, сума накопиченого зносу

Фзн = 8300 грн. Балансова (податкова) вартість групи 2 складає

43200 грн.

Визначити фінансовий результат від ліквідації об'єкта основ­них засобів.

Розв'язання: Сума нарахованої амортизації Фзн1+1= 700 грн

(умовно). На суму залишкової вартості ліквідованого об'єкта ос­новних засобів

Фал = Фпере - Фнг - Фзн е+1 = 10000 грн - 8300 грн - 700 грн = 1000 грн збільшуються витрати підприємства від звичайної діяльності.

Сума податкової амортизації складає 4320 грн (10% від 43200 грн). Балансова вартість групи 2 не змінюється у зв'язку з ліквідацією об'єкта (п. 8.4.8 [1]).

Податкові зобов'язання з ПДВ нараховуються, виходячи зі звичайної ціни об'єкта, прирівняної, наприклад, спеціалістами підприємства до залишкової вартості 1000 грн, і складають 200 грн (20% від 1000 грн). Внаслідок ліквідації об'єкта на суму 200 грн збільшуються витрати підприємства.

Фінансовий результат від ліквідації (збиток) 1200 грн (1000 + 200). Приклад 1.17.6. Об'єкт основних засобів, який з метою опо­даткування відноситься до 2 групи, ліквідовується у зв'язку з об­ставинами, які не залежать від платника податку (при проведенні інвентаризації встановлена його нестача). На початок періоду (перший місяць кварталу), в якому об'єкт ліквідовується, первісна вартість об'єкта Фпере = 10000 грн, сума накопиченого

зносу Фзн = 8300 грн. Балансова (податкова) вартість групи 2 складає 43200 грн.

Визначити фінансовий результат від ліквідації об'єкта основ­них засобів.

Розв'язання: Сума нарахованої амортизації Фзн1+1= 700 грн

(умовно). На суму залишкової вартості ліквідованого об'єкта ос­новних засобів

Фзал = Фпере - Фзн t - Фзн t+1 = 10000 грн - 8300 грн - 700 грн = 1000 грн

збільшуються витрати підприємства від звичайної діяльності.

Сума податкової амортизації складає 4320 грн (10% від 43200 грн). Балансова вартість групи 2 не змінюється у зв'язку з ліквідацією об'єкта (п. 8.4.8 [1]).

Податкові зобов'язання з ПДВ не виникають, оскільки ліквідація об'єкта викликана обставинами, які не залежать від платника податку (абзац 2, п. 4.7 [4]).

Якщо встановлено особу, яка винна в нестачі, то підприємство на суму компенсації повинно зменшити балансову вартість групи 2 основних фондів (п. 8.4.9 [1]).

Суму компенсації визначає «Порядок визначення розміру збитків від крадіжки, нестачі, знищення (пошкодження) матеріальних цінностей» № 116 [57].