1.20. Безоплатне отримання основних засобів

магниевый скраб beletage

Основні засоби можуть бути безоплатно отримані підприємством.

Можливість безоплатного отримання майна підприємством від іншого підприємства чи особи передбачена Цивільним кодек­сом України.

Отже, підприємство, яке безоплатно отримує основні фонди, не має права на амортизацію, а включає їх вартість до складу ва­лових доходів.

____ Цивільний кодекс України (витяг) від 16.01.2003 р. № 435-IV.______

Стаття 717. Договір дарування:

1. За договором дарування одна сторона (дарувальник) передає або зобов'язується передати в майбутньому другій стороні (обдаровуваному) безоплатно майно (дарунок) у власність.

Стаття 718. Предмет договору дарування:

1. Дарунком можуть бути рухомі речі, у тому числі гроші та цінні папери, а також нерухомі речі.

2. Дарунком можуть бути майнові права, якими дарувальник володіє або які виникли у нього в майбутньому.

Стаття 719. Форма договору дарування

1. Договір дарування предметів особистого користування та побуто­вого призначення може бути укладений усно.

2. Договір дарування нерухомої речі укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню.

3. Договір дарування майнового права та договір дарування з обов'язком передати дарунок у майбутньому укладається у письмовій формі.

Договір дарування рухомих речей, які мають особливу цінність, укладається у письмовій формі.

З метою оподаткування наявність чи відсутність договору дарування не є визначальним фактором. У п. 1.23 ст. 1 [1] дано визначення терміна «безоплатно надані товари».

Слід відмітити, що за Цивільним кодексом України основні фон­ди - це складова частина майна підприємства (ст. 191 [23]), то відповідно до визначення терміна товари у п. 1.6 [1] основні фонди є товаром. Це значить, що порядок оподаткування операцій з товарами поширюється й на операції з основними фондами.

Відповідно до п. 4.1.6 [1] «... вартість товарів (робіт, послуг), безоплатно наданих платнику податку у звітному періоді, крім надання неприбутковим організаціям згідно з пунктом 7.11 статті 7 Закону (це органи державної влади та місцевого самоврядуван­ня, благодійні фонди та організації, релігійні організації) та у ме­жах таких операцій між платником податку та його відокремленими підрозділами, які не мають статусу юридичної особи», включається до валового доходу.

Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств»

________________ (витяг) від 01.07.2004 р. № 1957-IV.________________

п. 1.23. Безоплатно надані товари (роботи, послуги) - це:

-товари, що надаються платником податку згідно з договором дару­вання, іншими договорами, які не передбачають грошової або іншої компенсації вартості таких матеріальних цінностей і нематеріальних активів або їх повернення, або без укладення таких угод;

- роботи чи послуги, які надаються платником податку без вимоги про компенсацію їх вартості;

- товари, передані юридичній чи фізичній особі на відповідальне зберігання та використовувані ним у його виробничому чи господарському обороті._________________________________________

Законом [1] передбачена ще одна ситуація, коли безоплатне отримання не збільшує валового доходу. Причому виключення з загального правила, передбаченого п. 4.1.6, стосується всіх товарів, виключення, встановлене п. 4.2.15 [1], поширюється тільки на основні фонди.

Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» (витяг) від 01.07.2004 р. № 1957-IV

п. 4.2. Не включаються до складу валового доходу: п. 4.2.15. Вартість основних фондів, безоплатно отриманих платником податку з метою здійснення їх експлуатації у випадках, передбачених за­конодавством:

якщо такі основні фонди отримані за рішенням органів центральної виконавчої влади;

у разі отримання спеціалізованими експлуатуючими підприємствами об'єктів енергопостачання, газо- і теплозабезпечення, водопостачання, каналізаційних мереж відповідно до рішень місцевих органів виконавчої влади та виконавчих рад, прийнятих у межах їх повноважень;

у разі отримання підприємствами комунальної власності об'єктів соціальної інфраструктури, зазначених у п. 5.4.9 [1], що перебували на балансі інших підприємств та утримувалися за їх рахунок.

Основні фонди, що отримуються у випадках, передбачених цим підпунктом, приймаються на баланс за балансовою вартістю.

Порядок безоплатної передачі таких основних фондів встановлюється Кабінетом Міністрів України.

При безоплатному отриманні основних фондів платник по­датку не має витрат, тому він не може збільшувати балансову вартість групи, і вартість таких основних фондів не буде аморти­зуватися. Водночас платник податку може мати витрати з достав­ки, монтажу тощо отримуваних безоплатно основних фондів. Такі витрати збільшать балансову вартість відповідної групи ос­новних фондів і будуть амортизуватися в загальному порядку. Якщо в подальшому у платника податку виникнуть витрати, пов'язані з модернізацією, ремонтом або іншими видами поліп­шень, отриманих безоплатно основних фондів, то такі витрати будуть відображатися в загальному порядку.

Первісна вартість безоплатно отриманих основних засобів дорівнює їх справедливій вартості [30], на яку збільшується до­датковий капітал підприємства [53].

Дохід від безоплатно отриманих активів «... визначається за су­мою амортизації таких активів одночасно з її нарахуванням» [6]. Визнання доходу одночасно з амортизацією не порушує принципу відповідності доходів і витрат (ст. 4 [3]). Об'єкт використовується, поступово переносить свою вартість на кінцевий продукт (амортизується), однак на фінансовий результат це не вплине, оскільки об'єкт обійшовся підприємству безоплатно. Отже,

Первісна вартість = Додатковий капітал = Справедлива вартість

Однак до первісної вартості безоплатно отриманих основних засобів включаються також витрати на доставку, установку, мон­таж тощо (п. 10 [30]).

Збільшити величину додаткового капіталу на величину поне­сених витрат не можна, оскільки із визначення витрат випливає, що ці поняття взаємовиключні. Витрати - це «зменшення економічних вигод ..., які приводять до зменшення власного капіталу» [27], частиною якого є додатковий капітал. Отже,

Первісна вартість

=

Справедлива вартість

+

Інші витрати

Ф

 

Додатковий капітал

 

 

 

 

 

 

 

 

З іншого боку, необхідно зменшити розмір додаткового капіталу з одночасним визнанням доходу на суму нарахованої амортизації. Якщо первісна вартість об'єкта перевищує його справедливу вартість, то сума нарахованої амортизації буде більша за суму доходу, який необхідно визнати, щоб ця операція не вплинула на фінансовий результат.

Отже, доведеться нараховувати амортизацію двічі:

- виходячи з первісної вартості, яка дорівнює справедливій вартості, плюс інші витрати;

- виходячи зі справедливої вартості для того, щоб на цю суму зменшити розмір додаткового капіталу.

Для вирішення поставленого завдання доведеться порушити:

- або норму стандарту [30] про невключення до первісної вартості інших витрат;

- або норму інструкції [53], зменшивши величину додатково­го капіталу та визнавши дохід на відкориговану суму амортизації.

Приклад 1.20.1. Підприємство безоплатно отримало верстат, справедливою вартістю 15000 грн. Витрати на доставку та нала­годження 3600 грн (з ПДВ). Строк корисної експлуатації станка 5 років, метод нарахування амортизації - прямолінійний. Об'єкт планується використовувати для виробництва основної продукції.

Розв'язання: Первісна вартість, виходячи зі справедливої вартості плюс інші витрати (без ПДВ) Фперв = 15000 грн + 3000 грн = 18000 грн. Сума нарахованої

амортизації за місяць, виходячи зі справедливої вартості

Фпев - Фл 15000

Аміс = ——^----- = ^ ^ = ^^ грн / місяць, виходячи зі

справедливої вартості плюс інші витрати

Фпе в - Фл 18000

Аміс = —^------- - = ^ ^ = ^^ грн / місяць.

Ситуація 1. Не порушуються норми ні стандарту [30], ні інструкції [53], тобто первісна вартість об'єкта дорівнює справедливій вартості плюс інші витрати, визнання доходу та зменшення додаткового капіталу здійснюється на суму невідкоригованої амортизації.

У такому випадку на суму вартості безоплатно отриманого верстата 15000 грн буде збільшений додатковий капітал підприємства. Дохід від безоплатно отриманого станка зі змен­шенням додаткового капіталу буде визнаний у сумі 300 грн на місяць, або 18000 грн за Тсл, проти 15000 грн.

Ситуація 2. Не порушуються норми інструкції [53], тобто первісна вартість об'єкта дорівнює справедливій вартості плюс інші витрати, визнання доходу та зменшення додаткового капіталу здійснюється на суму відкоригованої амортизації.

У такому випадку на суму вартості безоплатно отриманого станка 15000 грн буде збільшений додатковий капітал підприємства. Дохід від безоплатно отриманого станка зі змен­шенням додаткового капіталу буде визнаний у сумі 250 грн за місяць, або 15000 грн за Тсл.

Отже, при придбанні безоплатно об'єкта основних засобів необхідно сформувати первісну вартість об'єкта (первісна вартість плюс інші витрати), а дохід від безоплатно отриманих основних засобів відобразити в сумі скоригованої амортизації, нарахованої виходячи зі справедливої вартості об'єкта.

Щодо витрат на поліпшення безоплатно отриманих основних фондів, згідно з листом ДПАУ від 24.09.2003 р. № 8032/6/15-1116 [76] такі витрати збільшують балансову вартість відповідної групи основних фондів (окремого об'єкта основних фондів групи 1) з на­ступною амортизацією таких витрат згідно з п. 8.3.2 Закону [1].