1.21. Безоплатна передача основних засобів

магниевый скраб beletage

Господарський кодекс називає право власності основним майновим правом у сфері господарювання [24]. У ст. 134 визна­чено, що «суб'єкт господарювання, який здійснює свою діяльність на основі права власності, на свій розсуд ... володіє, користується і розпоряджається належним йому майном, у тому числі має право надати майно іншим суб'єктам для використання його на праві власності, праві господарського відання чи праві оперативного управління...».

Закон України «Про власність» (витяг) від 07.02.1991 р. № 697-ХІІ.

Стаття 4. Здійснення права власності

1. Власник на свій розсуд володіє, користується і розпоряджається належним йому майном.

2.Власник має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії, що не су­перечать закону. Він може використовувати майно для здійснення господарської та іншої діяльності, не забороненої законом, зокрема пере­давати його безоплатно або за плату у володіння і користування, а також у довірчу власність іншим особам.____

Порядок відображення вибуття (списання з балансу) об'єкта основних засобів регламентується пп. 33, 34 П(С)БО 7 «Основні засоби» [30] і не залежить від причини вибуття.

У разі безоплатної передачі об'єкта основних засобів фінансовий результат підприємства від операції становлять збит­ки у розмірі залишкової вартості переданого об'єкта (з урахуван­ням ПДВ). Податкові зобов'язання з ПДВ нараховуються за ра­хунок власних коштів і відображаються у складі собівартості об'єкта, що його передають. Якщо об'єкт, що безоплатно передається, раніше дооцінювався, необхідно разом із списанням з балансу списати суму дооцінки, яка до нього відноситься.

Цей порядок застосовують в усіх випадках безоплатної передачі об'єктів основних засобів, крім передачі об'єктів права державної або комунальної власності у державну чи комунальну власність, яку здійснюють відповідно до Закону «Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності» [16].

Відповідно до п. 1.31 Закону про оподаткування прибутку пі­дприємств [1] продаж товарів - це будь-які операції, що здійснюються згідно з цивільно-правовими договорами, які пере­дбачають передачу прав власності на такі товари за плату або компенсацію, а також операції з безоплатного надання товарів. Згідно з п. 4.1.1 Закону [1] загальні доходи від продажу товарів включають до складу валового доходу.

Основні та невиробничі фонди (у розумінні [1]) - товар; під час продажу діють спеціальні норми, встановлені ст. 8 [1]. До ва­лового доходу включають доходи, отримані (нараховані) від про­дажу невиробничих фондів, суму перевищення виручки від про­дажу окремого об'єкта основних фондів групи 1 (витрати, що

амортизуються, прирівнюють до нуля) або суму перевищення вартості продажу над балансовою вартістю груп основних фондів 2, 3 і 4 (витрати, що амортизуються, зменшують на вартість про­дажу).

Однак у разі безоплатної передачі об'єкта основних або не­виробничих фондів платник податку нічого не одержує і сума йо­го доходу дорівнює нулю.

Щодо витрат на придбання (спорудження) та поліпшення об'єкта, який передають безоплатно, зазначимо: у разі виведення з експлуатації окремого об'єкта основних фондів групи 1 у зв'язку з продажем балансова вартість групи 1 зменшується на суму балансової вартості такого об'єкта (п. 8.4.3 Закону [1]). Без­оплатна передача такого об'єкта має стати причиною того, що його балансова вартість більше не буде амортизуватися і змен­шувати об'єкт оподаткування майбутніх періодів. А ось до вало­вих витрат нічого включати не можна. Операції з безоплатної передачі об'єкта не пов'язані з господарською діяльністю плат­ника податків.

У разі виведення з експлуатації об'єктів основних фондів груп 2, 3 і 4 у зв'язку з їх продажем балансова вартість групи зменшується на суму вартості продажу таких об'єктів (п. 8.4.4 Закону [1]). Оскільки вартість продажу дорівнює нулю, то балан­сову вартість зменшувати не потрібно. Вартість переданих об'єктів повинна амортизуватись у складі основних фондів відповідної групи.

Якщо об'єкт, який передають, належить до невиробничих фондів, то сторона, яка передає, не зможе включити «суму вит­рат, пов'язаних із придбанням (виготовленням) таких невиробни­чих фондів (без урахування зносу) та їх поліпшенням» (п. 8.1.4 Закону [1]). Валові витрати у разі безоплатної передачі виникати не повинні. Однак норма п. 5.2.2 і 5.2.13 Закону [1] дозволяє включення до складу валових витрат певної частини витрат на передачу об'єктів основних і невиробничих фондів до Державно­го бюджету України, бюджетів місцевого самоврядування та не­прибуткових організацій.

Законом України від 23.12.2004 р. № 2285-IV «Про держав­ний бюджет України на 2005 рік» (ст. 73) призупинено дію на 2005 рік пп. 5.2.2 ст. 5 Закону про оподаткування прибутку підприємств [4]. Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2005 рік від 25.03.2005 р.» № 2505 пп. 5.2.2 знову «узаконений» і на відміну від попередньої редакції суми благодійної допомоги у складі ва­лових витрат обмежуються формулою «у розмірі, що перевищує два відсотки, але не більше п'яти відсотків прибутку, що оподатковується, попереднього звітного року».

Будь-які операції, що здійснюються згідно з цивільно- правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на товари за компенсацію, а також операції з безоплат­ного надання товарів називаються продажем таких товарів (п. 1.4 ст. 1 Закону про ПДВ [4]).

Операції з безоплатної передачі товарів, а значить, і об'єктів основних чи невиробничих фондів (тобто капітальних активів, що не підлягають амортизації) є об'єктом оподаткування ПДВ, причому база оподаткування повинна бути не нижчою за звичай­ну ціну (п. 4.2 Закону про ПДВ [4]).

Для цілей оподаткування безоплатна передача основних ви­робничих фондів і невиробничих фондів особі, не зареєстрованій платником ПДВ, розглядається як продаж за звичайними цінами, що діють на момент такого продажу, а для основних фондів гру­пи 1 - за звичайними цінами, але не менше їх балансової вартості (п. 4.9 Закону про ПДВ [4]).

Деякі операції з безоплатної передачі пільгуються. Це операції з безоплатної передачі товарів, а значить, і об'єктів ос­новних та невиробничих фондів, особам, визначеним п. 7.11.1 За­кону [1], для їх безпосереднього використання у благодійницьких цілях. Зазначені операції звільняються від оподаткування ПДВ (п. 5.1.21 Закону про ПДВ [4]). Крім того, це операції з безоплатної передачі у державну або комунальну власність об'єктів усіх форм власності, які не є об'єктом оподаткування ПДВ (п. 3.2.9 Закону про ПДВ).

Приклад 1.21.1. На балансі підприємства перебувала будівля, первісна вартість якої становила 400000 грн, сума зносу - 100000 грн, залишкова вартість - 300000 грн. У податковому обліку ця будівля була об'єктом групи 1 основних фондів з ба­лансовою вартістю 350000 грн. Будівлю було безоплатно переда­но не пов'язаній із підприємством особі. Звичайна ціна будівлі на момент передачі становила 370000 грн Визначити фінансовий ре­зультат.

Розв'язання: Податкові зобов'язання з ПДВ складуть 20% від звичайної ціни, тобто 370000 грн х 0,2 = 74000 грн. Фінансовий результат підприємства (збиток) від безоплатно переданої будови дорівнюватиме сумі залишкової вартості будо­ви (300000 грн) і суми податкових зобов'язань з ПДВ (7400 грн), тобто складе 374000 грн.