ВСТУП

магниевый скраб beletage

Становлення цивілізованих ринкових відносин в Україні обумовлює необхідність більш якісної і різносторонньої економі­чної підготовки фахівців як економічного, так і інженерного про­філю.

Даний навчальний посібник висвітлює одну з важливіших тем курсу «Економіка підприємства», присвячену капіталу, осно­вним і оборотним засобам підприємства.

Спираючись на існуючу на цей час законодавчу базу (Циві­льний і Господарський кодекси, Положення (стандарти) бухгал­терського обліку, Закони України), автори розкривають широкий спектр питань, пов'язаних із функціонуванням основних і оборо­тних засобів, які або недостатньо розкриті в існуючій літературі, або зовсім не знайшли відображення.

За сучасних умов причиною багатьох проблем господарських відносин є протиріччя у тлумаченні економічних термінів. Прик­ладом такої плутанини, яку податкове законодавство України вносить в основи економічної теорії, є основні фонди та аморти­зація їх вартості.

З 1 липня 1997 року (дата набрання чинності Закону про опо­даткування прибутку підприємств [12]) були введені нові прин­ципи оподаткування прибутку підприємств, із наступними пос­тійними змінами, а саме:

-   прибуток підприємства, який є об'єктом оподаткування (25% від якого платник податку на прибуток відшкодовує до бю­джету), розраховується шляхом зменшення суми скоригованого валового доходу звітного періоду на суму валових витрат і суму амортизаційних відрахувань за такий же період;

-  дається визначення поняття «основні фонди»;

-  суми валових доходів, валових витрат і амортизаційних від­рахувань формуються виходячи з багатьох показників;

-    визначається амортизація витрат на придбання (створення) основних фондів, а не їх вартості;

-  відсутній пооб'єктний облік основних фондів груп 2, 3 і 4, тобто здійснюється груповий облік у розрізі окремих груп основ­них фондів;

-   використовується правило першої події (валові витрати ві­дображаються або при перерахуванні коштів, або при надхо­дженні матеріальних цінностей);

-  розраховується приріст (убуток) балансової вартості запасів (п. 5.9 Закону про оподаткування прибутку підприємств [12]).

З 1 липня 2000 року набрало чинності П(С)БО 7 «Основні за­соби» [30], яке визначає методологічні принципи формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби, інші не­оборотні матеріальні активи і незавершені капітальні інвестиції та необоротні матеріальні активи. У П(С)БО 7 «Основні засоби» дається визначення поняття «основні засоби».

Унаслідок таких подій:

-  з метою оподаткування з'явився вартісний бар'єр (1000 грн) у визначенні матеріальних цінностей, які відносяться до основ­них фондів;

-   існують відмінності в порядку відображення вибуття та проведення переоцінки основних засобів та індексації основних фондів;

-  різна методика обліку витрат на ремонт і поліпшення осно­вних засобів і основних фондів;

-  розбіжності у моменті початку амортизації та різна методи­ка нарахування амортизації основних засобів і основних фондів;

-   оцінка балансової вартості запасів з метою оподаткування має ряд особливостей і не може бути здійснена виходячи з даних бухгалтерського обліку, тобто необхідно крім бухгалтерського обліку запасів, вести їх податковий облік;

-   витрати на придбання (виготовлення) матеріальних ціннос­тей, строк використання яких у господарській діяльності переви­щує 365 днів, а вартість яких менша, ніж 1000 грн, відносяться до валових витрат підприємства (не амортизуються), а включаються до розрахунку приросту (убутку) балансової вартості запасів у залишках готової продукції на складі та незавершеному виробни­цтві за правилами, викладеними у п. 5.9 Закону [1], тобто такі предмети з метою оподаткування ототожнюються із запасами, а у бухгалтерському обліку враховуються як основні засоби і підля­гають амортизації;

-  поява серед основних фондів такого нематеріального активу як програмне забезпечення, причому основними фондами вважа­ють тільки ті комп'ютерні програми, які придбаваються з метою їх використання у господарській діяльності як засобу виробницт­ва протягом періоду, що перевищує 365 днів з дати введення їх в експлуатацію. Комп'ютерні програми, які використовуються в ді­яльності менше ніж 365 днів, належать до малоцінних предметів, і відповідно, їх вартість включається до складу валових витрат (п. 5.2.1 та п. 5.9 Закону [1]);

- виникли протиріччя у тлумаченні загальноекономічних те­рмінів «основні засоби», «основні фонди», «амортизація» у пода­тково-обліковому законодавстві та в економічній теорії.

Ряд питань посібника є самостійними розробками авто­рів (наприклад, виведені формули для розрахунку норм аморти­зації, накопиченого зносу, залишкової вартості основних засобів для будь-якого року корисного використання основних засобів для різних методів нарахування амортизації; досліджений вплив податкової амортизації на оподатковуваний прибуток підпри­ємств; викладено технологію використання фінансових функцій Excel для розрахунку фінансових доходів і витрат у складі оренд­них платежів).

Особливу увагу в посібнику приділено питанням переоцінки основних засобів, індексації основних фондів, зменшенню корис­ності та придбанню основних засобів, їх оренді, лізингу, консер­вації, продажу, ліквідації, бартеру, заставі тощо, а також норму­ванню оборотних фондів, оцінці, поліпшенню, пересортиці запа­сів тощо. Це робить посібник корисним не тільки для студентів, аспірантів, тобто на стадії навчання, але допоможе керівникам підприємств будь-якої форми (малих, середніх, великих) розібра­тися в багатьох питаннях, пов'язаних з основними та оборотними засобами підприємства.

Значну увагу в посібнику приділено практичним прикладам і завданням, а також самостійній роботі, метою яких є закріплення матеріалу та формування комплексного бачення економічних ди­сциплін.

Матеріали, пов'язані з основними та оборотними засобами, які були викладені раніше у відповідних розділах посібників за участю авторів [94, 87], частково перероблені і доповнені.

Запропонований навчальний посібник, на наш погляд, висві­тлює фундаментальні основи капіталу та основних і оборотних засобів підприємства і спрямований на формування у читача тео­ретичних, методичних і практичних підходів до розглянутої про­блематики.

Не претендуючи на всебічність висвітлення питань, пов'язаних із основними та оборотними засобами підприємств, ми намагалися зробити посібник корисним і доступним для сту­дентів, аспірантів, викладачів економічних дисциплін вищих на­вчальних закладів, а також керівників підприємств і широкого кола читачів, які цікавляться даною тематикою.

Автори виражають подяку Клименко Юлії за допомогу в оформленні та редагуванні посібника.

Ключові поняття та терміни

Основний і оборотний капітал; власний і залучений капітал; пайовий, статутний, додатковий, резервний, неоплачений, вилу­чений капітал; кругообіг капіталу; засоби виробництва; засоби праці; предмети праці; виробничі та невиробничі засоби; активні та пасивні засоби; структура засобів; первісна, відновна, переоці­нена, залишкова, ліквідаційна, справедлива, балансова, середньо­річна вартість основних засобів; вартість, що амортизується; ква­ліфікаційний актив; фізичне та моральне зношування засобів; амортизація основних засобів і основних фондів; методи нараху­вання амортизації: прямолінійний, виробничий, кумулятивний, прискореного зменшення залишкової вартості, зменшення зали­шкової вартості, податковий; фондовіддача, фондомісткість, фо­ндоозброєність; коефіцієнти екстенсивного та інтенсивного ви­користання основних засобів; виробнича потужність; фонди часу використання виробничих потужностей; коефіцієнти оновлення та вибуття основних засобів; поліпшення основних засобів і ос­новних фондів; переоцінка основних засобів; індексація основних фондів; зменшення корисності основних засобів; індексація бала­нсової вартості основних фондів; оренда; лізинг; бартерні опера­ції, контракти; консервація; продаж і ліквідація; ремонт; гаран­тійні заміни; крадіжка; інвентаризація; прибуток; емісія корпора­тивних прав; валові доходи і валові витрати; консолідований по­даток на прибуток; ПДВ; оборотні засоби підприємства; оборотні виробничі фонди підприємства; фонди обігу; виробничі запаси;

незавершене виробництво; витрати майбутніх періодів; готова продукція на складі підприємства; продукція відвантажена; гро­шові кошти в розрахунках, на рахунках і готівка в касі; дебітор­ська заборгованість; структура оборотних засобів; коефіцієнт оборотності; коефіцієнт завантаження; період обороту оборотних засобів; рентабельність оборотних засобів; нормування оборот­них засобів; норми та нормативи виробничих запасів, оборотних засобів у незавершеному виробництві, у витратах майбутніх пе­ріодів, у готовій продукції на складі підприємства; власні та при­рівняні до власних кошти підприємства; позичені кошти підпри­ємства; приєднані до позичених кошти підприємств; кредиторсь­ка заборгованість; балансова вартість запасів; невідфактуровані поставки запасів; нестача та брак запасів; пересортиця; давальни­цька сировина.