РОЗДІЛ 2. ОБОРОТНІ ЗАСОБИ ПІДПРИЄМСТВА 2.1. Основні економічні категорії у складі оборотного капіталу підприємства

магниевый скраб beletage

За характером участі в діяльності підприємства його активи, тобто вся сукупність використаного для здійснення діяльності майна, ділиться на необоротні і оборотні. Суть відмінності ви­значається тривалістю циклу використання активів у виробництві продукції. Для необоротних активів характерне збереження речо­вої форми в ході виробничого процесу протягом тривалого часу. Саме з цією обставиною і пов'язана назва даної групи майна, оскільки воно зношується повільно й оборот його явно не спосте­рігається.

До оборотних активів (фондів) підприємства відноситься та частина майна, яка використовується протягом одного виробни­чого циклу і повністю переносить свою вартість на вартість про­дукції, що виробляється, змінюючи свою натурально-речову фо­рму. Оборотні активи визначають як поточні активи, тобто такі, які постійно обертаються у підприємницькій діяльності. Цей обо­рот підлягає безпосередньому спостереженню протягом відносно короткого календарного часу - не більше року або операційного циклу.

_____________________ П.4 П(С)БО «Баланс» (витяг)________________

Оборотні активи - грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи спожи­вання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з да­ти балансу.

Активи - ресурси, контрольовані підприємством у результаті мину­лих подій, використання яких, як очікується, приведе до надходження економічних вигод у майбутньому.

Операційний цикл - проміжок часу між придбанням запасів для здійснення діяльності та отриманням коштів від реалізації виробленої з них продукції або товарів і послуг.

Необоротні активи - всі активи, які не є оборотними______________

Склад оборотних активів підприємства згідно з П(С)БО 2 «Баланс» [27] поданий на рис. 2.1.

Виробничі запаси - запаси малоцінних та швидкозношува­них предметів, сировини, основних і допоміжних матеріалів, па­лива, купівельних напівфабрикатів і комплектуючих виробів, за­пасних частин, тари, будівельних матеріалів та інших матеріалів, призначених для споживання в ході нормального операційного циклу.

Тварини на вирощуванні та відгодівлі - це дорослі тварини на відгодівлі і в нагулі, птиця, звірі, кролики, дорослі тварини, вибракувані з основного стада для реалізації, та молодняк тварин.

Незавершене виробництво - це незавершені роботи (послуги), а також напівфабрикати власного виробництва і валова заборгованість замовників за будівельними контрактами.

Готова продукція - це запаси виробів на складі, обробка яких закінчена та які пройшли випробування, приймання, укомплектовані згідно з умовами договорів із замовниками і відповідають технічним умовам і стандартам. Продукція, яка не відповідає наведеним вимогам (крім браку), та роботи, які не прийняті замовником, є незавершене виробництво.

Товари - це товари, які придбані підприємствами для наступного продажу (без суми торговельних націнок) .

Векселі одержані - це заборгованість покупців, замовників та інших дебіторів за відвантажену продукцію (товари), інші активи, виконані роботи та надані послуги, яка забезпечена векселями.