Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги -

магниевый скраб beletage

це заборгованість покупців або замовників за надані їм продукцію, товари, роботи або послуги (крім заборгованості, яка забезпечена векселем).

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом - це дебіторська заборгованість фінансових і податкових органів, а також переплата за податками, зборами та іншими платежами до бюджету.

Дебіторська заборгованість за виданими авансами - це сума авансів, наданих іншим підприємствам у рахунок наступних платежів.

Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів - це

сума нарахованих дивідендів, процентів, роялті тощо, що підлягають надходженню.

Дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків - це заборгованість пов'язаних сторін і дебіторська заборгованість із внутрішньовідомчих розрахунків.

Інша поточна дебіторська заборгованість - це заборгованість дебіторів, яка не може бути включена до інших статей дебіторської заборгованості та яка відображається у складі оборотних активів.

Поточні фінансові інвестиції - це фінансові інвестиції на строк, що не перевищує одного року, які можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент (крім інвестицій, які є еквівалентами грошових коштів).

Грошові кошти та їх еквіваленти - це кошти в касі, на поточних та інших рахунках у банках, які можуть бути використані для поточних операцій, а також еквіваленти грошових коштів.

Інші оборотні активи - це оборотні активи, які не можуть бути включені до наведених вище оборотних активів.

Склад активів підприємства згідно з П(С)БО 2 «Баланс» по­даний на рис. 2.2.

Витрати майбутніх періодів - це витрати, що мали місце протягом поточного або попередніх звітних періодів, але належать до наступних звітних періодів. До витрат майбутніх періодів відносяться витрати, пов'язані з підготовчими до виробництва роботами у сезонних галузях промисловості; з освоєнням нових виробництв і агрегатів; сплачені авансом орендні платежі; оплата страхового полісу; передплата газет, журналів, періодичні та довідкові видання тощо.

Оборотні активи підприємства у вартісній оцінці отримали на практиці назву оборотних засобів - грошових коштів, які виді­ляються для формування його оборотних фондів.