Норма оборотних фондів у виробничих запасах - це

магниевый скраб beletage

кількість днів, упродовж яких оборотні фонди відвернені у матеріальні запаси, починаючи з оплати розрахунку за матеріали і закінчуючи моментом їх передачі у виробництво, тобто це мінімально необхідна кількість днів, на яку треба визначити запа­си для нормального функціонування підприємства. Вони склада­ються з таких видів запасів (рис. 2.4).

Норма поточного запасу - основний і найбільший вид запа­су, необхідний для безперебійної роботи підприємства між двома суміжними поставками матеріальних ресурсів. Розмір поточного запасу залежить від частоти поставок кожного виду матеріалів. Він змінюється від максимуму в момент поставки сировини чи матеріалів до нуля перед наступною поставкою. Тому, якщо матеріал доставляється на підприємство 1 раз за 30 днів, то кожна ввезена партія повинна забезпечити тридцятидобові потреби в матеріалах у виробництві при нормі поточного запасу в 15 днів.

При скороченні строку між поставками знижується і поточ­ний запас. Наприклад, якщо інтервали між поставками скороти­лися з 30 до 20 днів, розмір ввезеної партії повинен бути зменше­ний до двадцятидобової потреби підприємства у цих матеріалах (при нормі в 10 днів).

Зміна розміру матеріальних запасів від максимуму на день поставки до нуля перед наступною поставкою робить для підприємства не доцільним мати оборотні фонди у розмірі по­криття максимального поточного запасу. Як правило, норма обо­ротних фондів за кожним різновидом матеріалів визначається у розмірі 50 % середнього інтервалу між поставками:

Т

________________________________________________ пост /О 1 ^

пот (2.1)

Це пов'язано з тим, що на підприємстві ніколи не буває од­ночасно по всіх матеріалах максимального запасу. Коли частота поставок менша за 5 днів, норма поточного запасу повинна бути прийнята на рівні інтервалу поставки:

Н пот Тпост (2.2)

Оборотні фонди, вивільнені у зв'язку зі скороченням запасів одних матеріалів, можуть бути використані для утворення запасів інших матеріалів. Через те потреба у коштах для утворення по­точного запасу менша, ніж вартість запасу у натурі.

Транспортний запас створюється за випадку перевищення термінів вантажообігу порівняно з термінами документообігу на підприємствах, вилучених від постачальників на значні відстані:

Нтр А Тпост (2.3)

Технологічний запас створюється за випадків, коли даний вид сировини має потребу в попередній обробці (наприклад, на підсушування сировини, підігрів тощо):

Нтехн Тп. обр. (2.4)

Підготовчий запас пов'язаний із необхідністю приймання, розвантаження, сортування та складання виробничих запасів. Норми часу встановлюються за допомогою хронометражу:

Н підг = Тпідг (2.5)

Страховий запас створюється на випадок не передбачених відхилень у постачанні та забезпечує безупинну роботу підприємства. Визначається як добуток потреби в ресурсі на період зриву постачання. Розмір страхового запасу встановлюється в розмірі до 50% поточного запасу. Коли норма поточного запасу менша за 5 днів, норма страхового запасу приймається рівною нормі поточного запасу.

Нстрах Нпот (2.6)

Таким чином, норма оборотних фондів у виробничих запасах із кожного виду матеріалів визначається складанням різних видів запасу:

Нвз Нпот + Птр + Нтехн + Нпідг + Нстрах (2.7)

Норматив оборотних фондів - це їх мінімальний плановий розмір, необхідний для нормального функціонування підприємства, в натуральному та грошовому вимірі.

Щоб одержати норматив оборотних фондів у виробничих за­пасах у грошах, необхідно помножити одержану норму (Нвз) на середньодобові витрати даного виду матеріалів у гривнах:

Овз = ДхНвз (2.8)

Середньодобова потреба визначається за формулою:

Д = ^, (2.9)

пл

де М0 - загальна потреба у даному виді ресурсів у запланова­ному періоді (визначається з калькуляції собівартості продукції);

Тпл - запланований період, днів.

Методика нормування оборотних засобів у елементах вироб­ничих запасів, що тяжіють до основних фондів, але за існуючою системою обліку віднесені до оборотних засобів, помітно відрізняється від викладеної. Зокрема, основою розрахунку обо­ротних засобів у запасних частинах для ремонту засобів праці служать норми запасу деталей (вузлів) на одиницю ремонтної складності відповідних машин та устаткування, що рекоменду­ються галузевими системами планово-запобіжного ремонту засобів праці. Нормування оборотних засобів у малоцінних і швидкозношуваних предметах праці виконують із дотриманням таких принципів:

• окремого визначення норм для матеріальних цінностей, що зберігаються на складі підприємства і використовуються у виробництві;

• грошової оцінки запасів на складі за первісною вартістю, а предметів праці в експлуатації - у половинному розмірі їх первісної вартості;

• відмови від нормування в днях споживання предметів, що знаходяться в експлуатації, і розрахунок норм на основі коефіцієнтів, що враховують залежність величини запасу від

чисельності персоналу, кількості робочих місць, вартості устаткування тощо.

Норма і норматив оборотних фондів у незавершеному ви­робництві (Онзв) формується під впливом обсягу товарної проду­кції за виробничою собівартістю і характеру розподілу витрат по днях виробничого циклу.

Визначення нормативу оборотних фондів у незавершеному виробництві починається з розрахунків норм і нормативів по ок­ремих елементах.

Норма оборотних фондів у незавершеному виробництві по j- му виробу (Но(у) визначається множенням тривалості виробничо­го циклу у календарних днях j-го виробу (Тц j) на коефіцієнт на­ростання витрат (Кнв j):

Нофj = ТЦj X Кнвj (2.10)

Коефіцієнт наростання витрат, що відображає ступінь готов­ності виробів і визначається за умови рівномірного приросту вит­рат за формулою

К ті =------------------------------ або К.=-------------- , (2.11)

нвв нвв і уху

CI ^о + ^П

де М - сума матеріальних витрат на виробництво одного ви­робу перед початком запуску виробу;

C - виробнича собівартість одиниці виробу без матеріальних витрат;

Co - одноразові витрати з початку циклу виготовлення продукції;

Сп - поточні витрати на виготовлення продукції.

Норма оборотних фондів у незавершеному виробництві в цілому по всіх виробах визначається як сума норм оборотних фондів по всіх n виробах:

НШв = X Нф = X Тщ X Кв (2.12)

j=i j=1

Норматив оборотних фондів у незавершеному виробництві по j-му виробу (Онзв j) визначається шляхом множення норми оборотних фондів по j-му виробу (Ноф j) на обсяг товарної продукції за виробничою собівартістю (Qj):

Онзв j = Ноф j X Qj (2.13)

Норматив оборотних фондів у незавершеному виробництві в цілому дорівнює сумі нормативів по всіх n виробах:

ОНЗв = Z О^ = t Ноф! х Qj (2.14)

j=i j=i

Норма оборотних фондів у незавершеному виробництві в цілому може також бути визначена як середньозважена норма по всіх виробах і розраховується за формулою:

Ннзв = , (2.15)

де Qд - одноденний випуск товарної продукції за виробни­чою собівартістю.

Норматив оборотних засобів у витратах майбутніх періо­дів (Омп) визначається прямим розрахунком на кожний плановий період виходячи з залишків фондів на початок періоду (Опп) і су­ми витрат, які необхідно буде здійснити в плановому періоді (Опл) за мінусом суми для майбутнього погашення витрат за ра­хунок собівартості продукції (Опог) за формулою:

Омп = Опп + Опл - Опог . (2.16)

Норма оборотних фондів у витратах майбутніх періодів не встановлюється.

Норматив оборотних фондів у готовій продукції на складі підприємства, що призначена для продажу (Огп), визначається як добуток одноденного випуску продукції за виробничою собівартістю (Дгп) на норму запасу готової продукції на складі в днях (Нгп):

0гп = Дгп х Нгп . (2.17)

У свою чергу, норма запасу готової продукції складається з кількості днів, які необхідні для підготовки продукції до реалізації (комплектація, пакетування, фасування, відвантаження споживачам тощо), а також оформлення банківських платіжних документів.

Загальний норматив оборотних фондів (Ооф) являє собою су­му нормативів у виробничих запасах (Овз), незавершеному виробництві (Онзв), витратах майбутніх періодів (Омп) і готової продукції на складі підприємства, що призначена для продажу (Огп):

Ооф- Овз+ Онзв+ О мп +О гп • (2.18)

Загальна норма оборотних фондів у цілому визначається як середньозважена норма по всіх виробах і розраховується за фор­мулою:

Н0ф =, (2.19)

£ Qj

j=1

n

де £ Qj - середньодобовий обсяг товарної продукції за ви-

j=1

робничою собівартістю.