2.4. Показники ефективності використання оборотних засобів

магниевый скраб beletage

Оборотні засоби знаходяться у постійному русі, функціону­ють одночасно у сфері виробництва та сфері обігу, як це показано на рис. 2.5.

Період одного такого оберту Тоб складається з двох частин: періоду виробництва Твир та періоду обігу Тобіг [діб]:

Тоб = Твир + Тобіг (2.20)

Період виробництва складається з таких частин:

1) виробничі запаси,

2) робочий період (оборотні фонди знаходяться в стані обробки та зміни форми),

3) перерви (коли оборотні фонди знаходяться під дією природних перетворювань (фізичних, хімічних або біологічних).

Твир Твир.зап + Троб + Тперерви (2.21)

Період обігу Тобіг складається з реалізації готової продукції та заготівлі виробничих запасів (паливо, матеріали тощо):

Тобіг Треалізації + Тзаготівлі, [діб] (2.22)

В умовах ринкової економіки більше значення придбає ско­рочення часу перебування оборотних засобів у різних стадіях, тобто прискорення оборотності оборотних засобів, яка є важли­вішим показником ефективності використання оборотних засобів підприємства.

Коефіцієнт оборотності розраховується діленням вартості реалізованої продукції за діючими оптовими цінами за певний період на середній залишок оборотних засобів за той самий пері­од і показує кількість продукції, що припадає на 1 гривню варто­сті оборотних засобів:

К0б = , (2.23)

де Qp - річний обсяг реалізованої продукції, грош. од.; Ос - середньорічний залишок оборотних засобів, грош. од.

Середньорічний залишок оборотних засобів визначається за формулою

О _ Ом1 + Ом2 +................................................................................ Ом12 (2 24)

де Ом1, Ом2, .... Ом12 - середньомісячні залишки оборотних за­собів, які визначаються за формулою

Ом _ м + Ок м , (2.25)

де Опм, Окм - залишок оборотних засобів відповідно на поча­ток і кінець місяця.

Коефіцієнт оборотності це продуктивність оборотних засо­бів, знімання продукції з одиниці оборотних засобів, тому він чи­сельно дорівнює фондовіддачі оборотних засобів.

Показником оборотності оборотних засобів є також кількість оборотів, яка визначає, скільки оборотів можуть зроби­ти оборотні засоби за певний розрахунковий період часу:

Q

поб _ О. (2.26)

Кількість оборотів показує швидкість обороту оборотних за­собів. Ріст цього показника означає, що підприємство використовує кошти економно, досягатиме при відносно менших оборотних засобах випуску більшого об'єму продукції.

Коефіцієнт завантаженості характеризує, яка вартість обо­ротних засобів припадає на 1 гривню вартості реалізованої про­дукції, це є також фондомісткість одиниці продукції:

К3 _ О _ —. (2.27)

Qp Поб

Цей показник обернений до коефіцієнта оборотності. Чим менша ця величина, тим ефективніше використовуються оборотні засоби підприємства.

Період обороту оборотних засобів (тривалість одного оборо­ту) визначає кількість днів, на яку припадає один оборот оборот­них засобів, днів:

Т Т X O

Тоб = = , (2.28)

поб Qp

де Тк - кількість календарних днів у розрахунковому періоді (Тк = 30; 90; 360 днів).

Рентабельність оборотних засобів характеризує також ефективність їх використання

Р0к = 100%, (2.29)

де Пб - балансовий прибуток підприємства.

На рис. 2.6 наведено перелік основних показників оборотності та ефективності використання оборотних засобів підприємства.

Показники оборотності і ефективності використання оборот­них засобів можна визначити не тільки для всієї їх суми, а й ок­ремо як для нормованої, так і для ненормованої їх частини. Крім того, можна розрахувати і власні показники оборотності оборот­них засобів, які показують, за рахунок яких елементів сталося уповільнення або прискорення оборотності оборотних засобів. У разі потреби такі показники можна розрахувати на різні періоди (рік, квартал, місяць).

Підприємства можуть підвищити ефективність використання оборотних засобів за рахунок таких заходів:

  • зменшення строків виготовлення продукції в результаті механізації робіт, удосконалення технологічних процесів, більш ширшого застосування конструкцій, агрегатів і напівфабрикатів;
  • зменшення виробничих запасів у результаті покращення організації матеріально-технічного постачання, зменшення дальності їх транспортування;
  • економії матеріальних ресурсів, кращого їх зберігання та обліку, суворого дотримання норм витрат матеріалів на одиницю продукції;
  • удосконалення розрахунків із замовниками та інших заходів щодо поліпшення фінансової та платіжної дисципліни;
  • упорядкування ціноутворення, застосування дійової систе­ми економічного стимулювання та інші.

Прискорення оборотності оборотних засобів, з одного боку, зу­мовлює збільшення обсягу продукції на кожну грошову одиницю поточних витрат оборотних засобів підприємства, а з другого - дає можливість вивільнити частину цих засобів і за їх рахунок ство­рити додаткові резерви для розширення виробництва.

Порівнюючи показники обороту оборотних засобів за два суміжні періоди звітного (фактичного) з наступним (плановим), можна визначити зміну оборотних засобів, спричинених приско­ренням або уповільненням їх обертання.

Вивільненням оборотних засобів називається зниження по­треби в оборотних засобах, яке обумовлено прискоренням їх оборотності, що забезпечує збереження або підвищення поперед­нього рівня реалізації продукції.

Абсолютне вивільнення (або додаткове залучення) відображає безпосереднє зниження потреби (або її зростання) в оборотних засобах за поточний період і визначається за форму­лою:

^Ос.абс = ^ - ^ = Оф - Ос.п, , (2.30)

^об.ф. ^об.пл.

де Qp.n. Ор.ф - обсяг реалізованої продукції відповідно за планом і звітом у поточному періоді; Кобп. Коб.ф - коефіцієнт оборотності оборотних засобів відповідно за планом і звітом.

Відносне вивільнення (або додаткове залучення) відображає як зміну величини оборотних засобів, так і зміну обсягу реалізо­ваної продукції. Щоб визначити це, треба розрахувати потребу оборотних засобів за звітний період, виходячи з фактичного обо­роту реалізації продукції за цей період і оборотності в днях за планом. Різниця і є сумою вивільнення (або додаткового залу­чення) оборотних засобів.

Відносне вивільнення оборотних засобів визначається за формулою:

^Ос.відн = - = Оф - ОСпШ, X Joe, (2.31)

^об.ф ^об.пл.

де Jов - індекс обсягу виробництва:

Лв = (2.32)

  • ^р.пл.

За базу може бути прийнято план поточного періоду або фак­тичного обсягу реалізованої продукції за попередній період.

Відносне вивільнення оборотних засобів може бути і в разі відсутності абсолютного вивільнення оборотних засобів.