2.5. Джерела формування оборотних засобів

магниевый скраб beletage

Джерела формування оборотних засобів підприємства - це фінансові ресурси підприємства, за рахунок яких вони створю­ються.

Господарський кодекс України ст. 140 від 16.01.2003 р. № 436-IV. Стаття 140. Джерела формування майна суб'єктів господарювання:

1. Джерелами формування майна суб'єктів господарювання є:

  • грошові та матеріальні внески засновників;
  • доходи від реалізації продукції (робіт, послуг);
  • доходи від цінних паперів;
  • капітальні вкладення і дотації з бюджетів;
  • надходження від продажу (здачі в оренду) майнових об'єктів (ком­плексів), що належать їм, придбання майна інших суб'єктів;
  • кредити банків та інших кредиторів;
  • безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій і гро­мадян;
  • інші джерела, не заборонені законом

2. Правовий режим майна суб'єктів господарювання встановлюється цим Кодексом та іншими законами з урахуванням зазначених у статті 139 цього Кодексу видів майна.__________________

Процес формування оборотних засобів підприємства показа­но на рис. 2.7.

У процесі роботи додаткова потреба в оборотних засобах покривається, як правило, за рахунок власних фінансових ресурсів підприємства, основним з яких є прибуток.

Велике значення в джерелах формування оборотних засобів підприємства відіграють прирівняні до власних фінансові кошти, до яких належать стійкі пасиви.

^------------------------------------ ——-—

Власні кошти

 

Прирівнювані

 

Позичені кош-

 

Притягнути до

підприємства

 

до власних

 

ти

 

 

позичених

 

 

 

коштів

 

підприємства

 

коштів

 

 

 

 

підприємства

 

 

 

 

підприємства

і

L

І

L

і

L

 

 

- статутний

 

- стійкі па-

 

- різнострокові

 

- акціонування;

фонд;

 

 

сиви

 

 

кредити;

 

- кредиторська

- прибуток;

 

 

 

 

- позики

 

заборгованість

- інші

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.7. Джерела формування оборотних засобів підприємства

Стійкі пасиви - це кошти, що юридично не належать підприємству, але постійно перебувають у господарському обігу і використовуються підприємствами.

До них належать:

- мінімальна заборгованість підприємства до резерву майбутніх платежів, тобто витрати, що належать до витрат ви­робництва, але які не застосовуються для безпосереднього виго­товлення продукції;

- мінімальна заборгованість із заробітної плати та відрахування на соціальні заходи;

- тимчасово вільні кошти спеціальних фондів тощо.

Наприклад, мінімальна заборгованість із заробітної плати

виникає тому, що між нарахуванням і виплатою заробітної плати існує розрив у часі. Так, якщо строки виплати заробітної плати встановлені 9 і 24 числа кожного місяця, а нарахування прово­дяться з початку місяця, то заробітна плата, нарахована за 9 днів (до дня виплати), може бути використана як оборотні засоби.

До власних коштів підприємства прирівнюються також і асигнування з бюджету.

Позичені оборотні засоби підприємства - це тимчасово притягнуті кошти у вигляду короткотермінових кредитів банку на чітко визначений строк. Банк видає позики на кредитування се­зонних запасів, під відвантажену продукцію (розрахункові доку­менти в банках на інкасо та інші) з умовою повернення позики у визначений строк. За наданий кредит підприємство сплачує банку визначений процент.

До позичених коштів підприємства відносяться також притяг­нуті оборотні засоби через акціонування та кредиторська забор­гованість. Кредиторська заборгованість - це кошти, які не належать підприємству, але тимчасово знаходяться в його обігу, у тому числі це заборгованість підприємства своїм постачальникам.

Раціональне використання власних та позичених коштів дає змогу підприємствам не звертати особливої уваги на тимчасові труднощі і більш ефективно використовувати оборотні засоби.