Загальна схема податкового обліку запасів на етапі їх придбання

Наймену­вання опе­рації

Особливості операції, яка впливає на подат­ковий облік

Податкові наслідки

Передоплата

контрагент - платник по­датку на прибуток за ста­вкою 25 %

сума передоплати або (у термінології За­кону про оподаткування прибутку підп­риємств), витрати на придбання запасів включаються до валових витрат

контрагент не є платни­ком податку на прибуток за ставкою 25 %

сума передоплати не відображається у податковому обліку

Оприбутку­вання (після передоплати)

сума передоплати була включена до валових ви­трат за «першою подією»

балансова вартість запасів стає об'єктом спеціального обліку, передбаченого п. 5.9 Закону [1]

сума передоплати не була включена до валових ви­трат за «першою подією»

витрати на придбання запасів включа­ються до валових витрат, балансова вар­тість запасів стає об'єктом спеціального обліку, передбаченого п. 5.9 Закону [1]

Оприбутку­вання прид­баних запасів

передоплати не було, але передбачається наступна оплата коштами

витрати на придбання запасів включа­ються до валових витрат, балансова вар­тість запасів стає об'єктом спеціального обліку, передбаченого п. 5.9 Закону [1]

Оплата рані­ше придба­них запасів

 

сума оплати не відображається у подат­ковому обліку

Оприбутку­вання запа­сів, за які не передбача­ється оплата коштами

запаси отримані як внесок до статутного капіталу