2.10. Крадіжка запасів

магниевый скраб beletage

Якщо на підприємстві сталася крадіжка запасів, підприємству необхідно звернутися до правоохоронних органів, які повинні оглянути місце події. Після цього підприємству необхідно прове­сти інвентаризацію запасів, щоб достовірно визначити розміри шкоди.

Розмір нанесених підприємству збитків визначається за фак­тичними втратами на основі даних бухгалтерського обліку вихо­дячи з балансової вартості (собівартості) запасів за вирахуванням природного убутку у відповідності до встановлених норм. Тобто при визначенні розміру нестач не треба забувати, що не завжди причиною нестач запасів є недбалість або злий намір працівника. Часто запаси можуть втрачати свій об'єм і вагу, якісні характери­стики під впливом природних умов, фізичних процесів або тех­нологій, які використовуються. Такі втрати товарно-матеріальних цінностей називають природним убутком запасів і їх втрата у ви­ну матеріально відповідальній особі не ставиться.

Розмір збитків від крадіжки, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей визначається за балансовою вартістю за­пасів, але не нижче від половини їх балансової вартості на мо­мент встановлення такого факту з урахуванням індексів інфляції, відповідного розміру податку на додану вартість і акцизного збо­ру, і встановлений Порядком визначення розмірів збитків № 116 [57]. Сума шкоди розраховується за формулою:

Рз = [(Бв - А) х Іінф. + ПДВ + Азб] х 2, де Рз - розмір збитків; Бв - балансова вартість на момент встановлення факту крадіжки, нестачі, знищення (псування) ма­теріальних цінностей; А - амортизаційні відрахування; Іінф. - за­гальний індекс інфляції, розрахований на основі щомісяця визна­чених Мінстатом індексів інфляції; ПДВ - розмір податку на до­дану вартість; Азб - розмір акцизного збору.

Причому вартість вузлів, деталей, напівфабрикатів та іншої продукції, яка виготовлена підприємством для внутрішньовироб­ничих потреб, а також вартість продукції, виробництво якої неза­вершене, визначається виходячи з собівартості її виробництва з нарахуванням середньої по підприємству норми прибутку на цю продукцію з використанням коефіцієнта 2.

Із сум, які відшкодовуються за даним Порядком, здійснюєть­ся відшкодування збитків, які заподіяні підприємству, залишок коштів перераховується до бюджету України.

Відшкодування винною особою нанесеного збитку можливе як шляхом вирахування частини заробітної плати (ст. 128 Кодек­су законів про працю [25], максимальне вирахування із заробітної плати працівника не може перевищувати 20%, а в окремих випа­дках 50%), так і внесенням коштів на поточний рахунок або у ка­су підприємства.

Приклад 2.10.1. 13 листопада 2006 року на складі підприєм­ства були вкрадені виробничі запаси. Підсумки інвентаризації показали, що прямі збитки підприємства склали 2546 грн. У ре­зультаті проведення розслідування правоохоронними органами встановлена винна особа. Індекс інфляції за жовтень 2006 року за даними Держкомстату України склав 102,6%.

Розв'язання: Розмір збитку визначається за формулою: Рз = (2546 грн х 1,026 + 509,20 грн) х 2 = 6242,80 грн. Якщо винна особа встановлена, то сума відшкодування, яка підлягає пере­рахуванню до Держбюджету, складає: 6242,80 грн - 2546 грн = 3696,80 грн.