3. ПРИКЛАДИ РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧ

магниевый скраб beletage

Приклад 1. Визначити структуру основних виробничих за­собів цеху промислового підприємства, якщо первісна вартість окремих об'єктів дорівнює: будівлі, споруди, передавальні при­строї - 16,83 млн грн; машини та устаткування - 17,23 млн грн; транспортні засоби - 0,63 млн грн, інші засоби - 0,78 млн грн. Ві­докремити активну частину засобів.

Розв'язання: Загальна вартість основних засобів

фперв = £ ф. = 16,83 + 17,23 + 0,63 +0,78 = 35,47 млн грн.

Питома вага окремих груп:

Y = 26,83 100 = 47,45 %, у = -100 = 1,78%, 35,47 35,47

17 23 0 78

у2 = —------ 100 = 48,58% (активна), уА = —------- 100 = 2,19 %,

2 35,47 4 35,47

£ rs = 100%.

s=1

Приклад 2. Визначити середньорічну балансову вартість ос­новних засобів підприємства, якщо вартість на початок року до­рівнює 50 млн грн. У I кварталі введені засоби на 5 млн грн, ви­ведені на 1,5 млн грн, у II кварталі - введені на 3 млн грн, виве­дені на 1 млн грн, у III кварталі - введені на 7 млн грн, у IV квар­талі - виведені на 2 млн грн.

Розв'язання: Середньорічна вартість основних засобів

jz _ Фбал п. р. + Фбал к. I кв + Фбал к. II кв + Фбал к. III кв + Фбал к. IV кв

бал сер. р.

5

Фбалк^кв = Фбал п. р. + £ Фвві ~£ Фв«в i = 50 + 5 - 1,5 = 53,5 млн грн i=1 i=1 6 6

Фбал к. II кв = Фбал к. I кв + £ Фвв i ~ £ Фвив i = 53,5 + 3 - 1 = 55,5 М™ ^ i=4 i=4

9

Фбалк. III кв = Фбал к. II кв + £ Фвв i = 55,5 + 7 = 62,5 м™ ^

i=7

Фбал к. IV кв _ Фбал к. III кв - Z Фвив i = 62,5 - 2 = 60,5 МЛН ^

i _10

50 + 53,5 + 55,5 + 62,5 + 60,5 „ ,

ФбаЛсер. р. _ ----------------------------------- і----------------------------- _ 57,4 МЛН ГРН.

Приклад 3. Визначити первісну вартість електродвигуна се­рії СДС-3, якщо ціна придбання - 35200 грн, витрати на транспо­ртування - 7 %, а на будівельно-монтажні роботи - 10 % його ці­ни.

Розв'язання: Фперв _ Цпр + Ктр + Кбмр _ 1,17 • 35200 _ 41184 грн.

Приклад 4. Підрахувати відновну вартість двигуна, якщо че­рез 3 роки після введення його в дію була проведена переоцінка первісної вартості. Середньорічні теМпи зростання продуктивно­сті суспільної праці - 6 %. Первісна вартість - 41184 грн.