Розв'язання:

магниевый скраб beletage

  • Фв _ Фперв f1 ——) " _ 41184 • f1 ——] _ 34206,8 грн.

в перв У 100) У 100) F

Приклад 5. Визначити суму річних амортизаційних відраху­вань для вищевказаного двигуна (приклад 3). Строк корисної дії - 10 років. Метод нарахування амортизації - прямолінійний. Лікві­даційна вартість - 1500 грн.

Розв'язання: Норма амортизації Ha _100 _100 _ 10 % / рік,

10

АР*На _ 100 • ( - Фя) _ 0,1 • (34206,8 -1500) _ 3270,68 грн / рік

(після переоцінки). Приклад 6. Визначити ступінь фізичного зносу у вартісному та відсотковому вигляді для верстата через 5 років, балансова ва­ртість якого 50000 грн, ліквідаційна 2000 грн, строк корисної експлуатації Тсл= 8 років.

Розв'язання: Річна норма амортизаційних відрахувань _ 100 _ 100 _ 12 %, a Тсл 8

Y™,_5, _ 12,5• 5_ 62,5%,

фзн Ite = At=e = 0,625 • (50000 - 2000) = 30000 грн.

Приклад 7. Визначити залишкову вартість верстата через 5 років, балансова вартість якого 50000 грн, ліквідаційна вартість 2000 грн. Строк служби 8 років.