Розв'язання:

Q 1900

Фондовіддача Fe =------------- = = 1,12

в ф6 1700

ф6 1

т-, 6алсер. р. 1 л с

FM =---------- iLJL- = — = 0,8

м Q Fe

6ал сер. р.

фондомісткість продукції

грн. осн. засобів

грн. продукції

фондоозброєність праці

^ = ^апсрр-=17001І0І=2000

осо6у

Приклад 9 (перша дооцінка, справедлива вартість більша від первісної). Визначити первісну вартість, знос та залишкову вар­тість після першої переоцінки об'єкта основних засобів первіс­ною вартістю 6000 грн, сума зносу якого 1000 грн, справедлива вартість згідно з експертною оцінкою на дату переоцінки складає 8000 грн. Визначити суму дооцінки первісної, залишкової вартос­ті та зносу.

Розв'язання: Індекс переоцінки 8000 грн : (6000 грн - 1000 грн) = 1,6. Після переоцінки: первісна вартість 6000 х 1,6 = 9600 грн; сума зносу 1000 х 1,6 = 1600 грн; залишкова вартість 9600 - 1600 = 8000 грн. Сума дооцінки первісної вартості 9600 - 6000 = 3600 грн, зносу 1600 - 1000 = 600 грн, залишкової вартості 3600 - 600 = 3000 грн.

грн. осн. засо6ів

Отже, первісна вартість об'єкта основних засобів у результаті переоцінки збільшилася на 3600 грн, сума зносу збільшилася на 600 грн, а сума дооцінки залишкової вартості 3000 грн збільшує додатковий капітал підприємства (п. 19 [30]). Внаслідок переоці­нки залишкова вартість об'єкта основних засобів дорівнює його справедливій вартості.

Приклад 10 (перша уцінка, справедлива вартість менша від первісної). Визначити суму переоціненої первісної вартості, зно­су, залишкової вартості об'єкта основних засобів, первісна вар­тість якого складає 5000 грн, сума зносу на дату уцінки 1000 грн, справедлива вартість згідно з експертною оцінкою 3000 грн. Ви­значити суму уцінки первісної, залишкової вартості та зносу.

Розв'язання: Індекс переоцінки 3000 : (5000 - 1000) = 0,75. Після переоцінки: первісна вартість об'єкта 5000 х 0,75 = 3750грн; сума зносу 1000 х 0,75 = 750 грн; залишкова вартість 3750 - 750 = 3000 грн. Сума уцінки первісної вартості 5000 - 3750 = 1250 грн; зносу 1000 - 750 = 250 грн; залишкової вартості 1250 - 250 = 1000 грн.

Отже, в результаті уцінки первісна вартість зменшена на 1250 грн, знос - на 250грн, а на суму уцінки залишкової вартості 750 грн збільшуються витрати поточного періоду (п. 19 [30]). Внаслідок переоцінки залишкова вартість об'єкта основних засо­бів дорівнює його справедливій вартості.

Приклад 11 (уцінка раніше дооціненого об'єкта). Визначити суму уцінки первісної вартості, зносу, залишкової вартості рані­ше дооціненого об'єкта основних засобів. Первісна вартість об'єкта на 1 березня поточного року (до переоцінки) 7000 грн, сума зносу - 2000 грн, справедлива вартість згідно з експертною оцінкою - 8000 грн 1 жовтня поточного року проведена уцінка того самого об'єкта. До уцінки: переоцінена первісна вартість - 11200 грн, сума зносу (переоцінена сума зносу плюс сума зносу, нарахованого в період між першою та другою переоцінкою) дорі­внює 4200 грн, справедлива вартість згідно з експертною оцін­кою - 3000 грн.

Розв'язання: Індекс переоцінки 8000 : (7000 - 2000) = 1,6. Після переоцінки: первісна вартість 7000 х 1,6 = 11200 грн; сума зносу 2000 х 1,6 = 3200 грн; залишкова вартість 11200 - 3200 = 8000 грн. Сума дооцінки: первісної вартості 11200 - 7000 = 4200 грн, зносу 3200 - 2000 = 1200 грн, залишкової вартості 4200 - 1200 = 3000 грн.

Індекс переоцінки 3000 : (11200 - 4200) = 0,429. Після уцін­ки: повторно переоцінена первісна вартість 11200 х 0,429 = 4804 грн, сума зносу 4200 х 0,429 = 1804 грн, залишкова вартість 4804 - 1804 = 3000 грн. Сума уцінки: первісної вартості 11200 - 4804 = 6396 грн, зносу 4200 - 1804 = 2396 грн, залишкової варто­сті 6396 - 2396 = 4000 грн.

Отже, сума уцінки залишкової вартості складає 4000 грн, а сума попередньої дооцінки - 3000 грн, то різниця між цими су­мами 4000 - 3000 = 1000 грн збільшує витрати поточного періоду (п. 20 [30]).

Приклад 12 (дооцінка раніше уціненого об'єкта). Визначити суму дооцінки первісної вартості, зносу, залишкової вартості ра­ніше уціненого об'єкта основних засобів. До уцінки (на 1 берез­ня): первісна вартість 6000 грн, сума зносу за час експлуатації 1000 грн, справедлива вартість 4000 грн. До дооцінки (на 1 черв­ня) раніше уціненого об'єкта: первісна вартість 4800 грн, сума зносу (переоцінена сума зносу плюс сума зносу, нарахованого за період між першою та другою переоцінками) 900 грн, справедли­ва вартість 6000 грн.

Розв'язання: Індекс переоцінки 4000 : (6000 - 1000) = 0,8. Після уцінки: первісна вартість 6000 х 0,8 = 4800 грн, сума зносу 1000 х 0,8 = 800 грн, залишкова вартість 4800 - 800 = 4000 грн. Сума уцінки: первісної вартості 6000 - 4800 = 1200 грн, суми зносу 1000 - 800 = 200 грн, залишкової вартості 1200 - 200 = 1000грн.

Індекс переоцінки 6000 : (4800 - 900) = 1,538. Після дооцінки раніше уціненого об'єкта: повторно переоцінена первісна вар­тість 4800 х 1,538 = 7382 грн, сума зносу 900 х 1,538 = 1384 грн. Сума дооцінки: первісної вартості 7382 - 4800 = 2582 грн, зносу 1384 - 900 = 484 грн, залишкової вартості 2582 - 484 = 2098 грн.

Отже, сума дооцінки залишкової вартості складає 2098 грн, а сума попередньої уцінки 1000 грн, т