4. ЗАДАЧІ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО РОЗВ'ЯЗАННЯ

магниевый скраб beletage

Задача 1. На балансі підприємства числяться такі види осно­вних засобів: будівлі - 13,1 млн грн; споруди - 3,2 млн грн; пере­давальні пристрої - 1,5 млн грн; силові машини та обладнання - 1,3 млн грн; робочі машини та обладнання - 15,2 млн грн, вимі­рювальні пристрої та обчислювальна техніка - 2 млн грн; інстру­менти - 0,6 млн грн; інші - 1,4 млн грн. Визначте структуру ос­новних засобів і їх активну частину.

Задача 2. Первісна вартість об'єктів основних засобів підп­риємства Фпере = 50 млн грн. У березні введені засоби на суму

3,5 млн грн; у травні - на 5 млн грн; у червні - на 2 млн грн; у ве­ресні - на 4,5 млн грн; у листопаді - на 1,5 млн грн. Виведені за­соби: у лютому - на 5,4 млн грн; квітні - на 3,0 млн грн; липні - 4,2 млн грн; жовтні - на 1 млн грн; грудні - на 1,4 млн грн. Ви­значте середньорічну вартість основних засобів підприємства та коефіцієнти оновлення та вибуття.

Задача 3. Визначте первісну вартість обладнання, ціна прид­бання якого Цпр = =40000 грн, витрати на транспортування -

3000 грн, на будівельно-монтажні роботи - 5000 грн.

Задача 4. Визначте розмір річних амортизаційних відраху­вань для потокової лінії первісною вартістю 500000 грн. Строк корисної експлуатації (служби) 8 років. Метод нарахування амор­тизації - прямолінійний.

Задача 5. За даними умови задачі 4, але метод нарахування амортизації - кумулятивний.

Задача 6. За даними умови задачі 4, але метод нарахування амортизації - прискореного зменшення залишкової вартості.

Задача 7. За даними умови задачі 4, але метод нарахування амортизації - зменшення залишкової вартості.

Задача 8. Розрахуйте залишкову вартість устаткування з пер­вісною вартістю Фпере = 20000 грн, строком служби 10 років, че­рез 5 років після введення в дію. Метод нарахування амортиза­ції - прямолінійний.

Задача 9. Визначте розмір морального зносу основних засо­бів з Фпере = =100000 грн, якщо з'явилися нові засоби з продукти­вністю на 12 % вищою, ніж у діючих, і строком корисної дії на 8 % вищим. Первісна вартість нових засобів Фперв н = 110000 грн.

Задача 10. Підрахуйте відсоток фізичного зносу основних за­собів через Те = 5 років із строком служби Тсл = 12 років.

Задача 11. Визначте коефіцієнт змінності роботи виробничої дільниці, якщо в I зміну працювало 40 одиниць обладнання з се­реднім часом t1= 7,5 годин, у II зміну - 35 одиниць з t2 = 7 годин, у III зміну - 30 одиниць з t3= 6 годин. На дільниці встановлено 45 одиниць обладнання. Тривалість зміни tM = 8 годин.