Задача 12.

магниевый скраб beletage

Підрахуйте загальні показники використання основних засо­бів цеху, якщо обсяг продукції дорівнює 1500 тис. грн за рік, се­редньорічна вартість основних засобів 1200 тис. грн. Чисельність робітників - 300 осіб.

Задача 13. Проаналізуйте показники введення та виведення основних засобів підприємства, якщо середньорічна балансова вартість засобів Фбалсер р = 1000 тис. грн. За рік було введено засо- 12 12 бів на £ Фвв = 100 тис. грн, а виведено з експлуатації на £ Фвив = 11 80 тис. грн.

Задача 14. На основі даних розрахуйте капітал компанії.

А. Старт відкриває нове торговельне підприємство. До відк­риття торгівлі, він придбав:

- транспортні засоби - $2000;

- приміщення - $5000;

- запас товарів - $1000, за товари розрахувався не повністю і борг залишається - $400;

- отримав кредит у банку - $3000. У касі є $100 і $700 на ра­хунку в банку.

Задача 15. Визначте суму накопиченого зносу основних засобів і фінансовий результат від реалізації.

 

Автомобіль (1.01.1997 року)

Будівля (1.01.1997 року)

Комп'ютер (1.01.1995 року)

Первісна вартість

130000

160000

1200

Ліквідаційна вар­тість

3000

10000

200

 

Автомобіль (1.01.1997 року)

Будівля (1.01.1997 року)

Комп'ютер (1.01.1995 року)

Метод амортизації

кумулятивний

прямолінійний

Прискореного змен­шення залишкової ва­ртості

Термін служби

9 років

15 років

5 років

Дооцінка

-

1.01.1998 року на 20000

-

Продаж

1.01.1999 року 18000

1.01.2000 року 170000

Списано з балансу 1.01.2000 року

Задача 16. Вартість об'єкта основних засобів, яка аморти­зується, складає 10000 грн, строк корисного використання - 5 ро­ків. Протягом перших двох років експлуатації об'єкт амортизу­ється за методом прискореного зменшення залишкової вартості. У зв'язку зі зміною умов використання об'єкта, які передбачають порядок отримання від його використання економічних вигод, було прийнято рішення змінити метод нарахування амортизації - перейти до прямолінійного методу.

Визначте річні суми амортизації, річні норми амортизації, накопичений знос і залишкову вартість по роках.

Задача 17. Підприємство придбало комп'ютер за 1000 грн, строк експлуатації - 3 роки. Через рік проведено його модерніза­цію на 400 грн У зв'язку з цим строк експлуатації комп'ютера збільшився на 6 місяців. На підприємстві застосовується прямо­лінійний метод нарахування амортизації.

Визначте суму амортизації за місяць на момент покупки комп'ютера та після проведення модернізації.

Задача 18. Визначте первісну вартість, знос і залишкову вар­тість після переоцінки об'єкта основних засобів первісною варті­стю 30000 грн, знос якого 20000 грн, а справедлива вартість на ту саму дату складає 15000 грн.

Визначте суму дооцінки первісної, залишкової вартості та зносу.

Задача 19. Здійсніть уцінку дооціненого об'єкта основних засобів за даними задачі 18. Протягом періоду між першою та другою переоцінками нарахована амортизація у сумі 2000 грн, а справедлива вартість складає 7000 грн.

Задача 20. Первісна вартість персонального комп'ютера Pen­tium складає 2500 грн, його знос 1500 грн, а справедлива вартість на ту саму дату - 700 грн.

Визначте уцінену первісну вартість, суму зносу та залишкову вартість, а також суму уцінки первісної вартості, зносу, залишко­вої вартості.

Задача 21. Здійсніть дооцінку раніше уціненого за даними задачі 19 персонального комп'ютера Pentium. Протягом періоду від першої до другої переоцінки нарахована амортизація у сумі 150 грн, а справедлива вартість комп'ютера складає 1100 грн.

Задача 22. 2.01.2007 року підприємство уклало угоду про оренду обладнання, справедлива вартість якого становить 100000 грн без ПДВ, строк корисної експлуатації Тсл _ 5 років. Ліквідаційна вартість Фл _ 0. Амортизація обладнання нарахову­ється прямолінійним методом. Строк оренди за угодою становить 4 роки, орендні платежі сплачуються на початку року, починаючи з січня 2007 року, в сумі 29340 грн на рік без ПДВ. Отримання права на придбання активу після закінчення строку оренди або перехід права власності до орендаря не передбачені. Орендна ставка 12 % річних.

Як повинна бути класифікована така угода - як фінансова чи оперативна оренда, і чому?

Задача 23. За умовами прикладу 22 розрахуйте орендні пла­тежі орендаря у разі їх сплати на початку періоду та суму місяч­них амортизаційних відрахувань.

Задача 24. За умовами прикладу 22 розрахуйте орендні пла­тежі орендаря при їх сплаті в кінці періоду та суму місячних амо­ртизаційних відрахувань.

Задача 25. 2.01.2004 року підприємство уклало угоду про оренду приміщення адміністративного призначення, справедлива вартість якого Фсправ _ 1200000 грн, строк корисної експлуатації

Тсл _ 25 років. Ліквідаційна вартість Фл _ 0. Амортизація облад­нання нараховується прямолінійним методом. Строк оренди за угодою становить 4 роки, орендні платежі сплачуються на почат­ку року, починаючи 3 січня 2004 року, у сумі 29340 грн на рік без ПДВ. Отримання права на придбання активу після закінчення строку оренди не передбачене. Орендна ставка 12 % річних.

Як повинна бути класифікована така угода - як фінансова чи оперативна оренда, і чому?

Задача 26. Первісна вартість об'єкта оренди (приміщення адміністративного призначення) у орендодавця, що зазначена у договорі операційної оренди, укладеного 1.01.2004 року на 4 ро­ки, становить Фпере = 1200000 грн, його залишкова вартість

Фзал = 480000 грн. Строк корисної експлуатації Тсл = 25 рокіе. Ліквідаційна вартість Фл = 0. Орендна плата сплачена авансом на початку січня 2004 року в сумі 29340 грн без ПДВ. Орендна став­ка 12 % річних.

Розрахуйте орендні платежі орендаря та суму місячних амор­тизаційних відрахувань.

Задача 27. За умови прикладу 26 орендарем здійснені витра­ти на поліпшення об'єкта оренди в сумі 36000 грн, у тому числі 20 % ПДВ. Ці витрати відшкодовуються орендарю. Орендодавець на підставі копій актів виконаних робіт із реконструкції примі­щення та прийняття його в експлуатацію, переданих йому орен­дарем, збільшує первісну вартість відповідного активу. Зазначені роботи з поліпшення об'єкта оренди були завершені у серпні 2004 року та включені до складу інших необоротних матеріаль­них активів і будуть амортизуватися протягом строку орендної угоди (до грудня 2007 року включно) прямолінійним методом, починаючи з вересня 2004 року.

Визначте суму накопиченої амортизації на кінець строку оренди.

Задача 28. 2.01.2004 року підприємство уклало угоду про оренду будівлі складу. Строк угоди - 2 роки. Справедлива вар­тість будівлі Фспрае = 1200000 грн, яка буде сплачена протягом

двох років. Після закінчення строку угоди право власності пере­ходить до орендаря.

Як повинна бути класифікована така угода - як фінансова чи оперативна, і чому?

Задача 29. Підприємство продає верстат за ціною

а) 18000 грн, у тому числі ПДВ 20 %,

б) 12000 грн, у тому числі ПДВ 20 %,

в) 14040 грн, у тому числі ПДВ 20 %.

Первісна вартість верстата Фперв = 17300 грн, а сума зносу фзн = 5600 грн.

Визначте фінансовий результат від продажу верстата

Задача 30. Підприємство отримало кредит у банку на суму 19000 грн під 15 % річних для придбання мікроавтобуса вартістю 19000 грн, у тому числі ПДВ 20 %. При купівлі мікроавтобуса пі­дприємство сплатило збір до Пенсійного фонду у розмірі 3 % від вартості мікроавтобуса, витрати на транспортування складають 300 грн, у тому числі ПДВ 20 %, послуги реєстрації 150 грн (без ПДВ).

Визначте первісну вартість мікроавтобуса.

Задача 31. Підприємство придбало виробничий цех (будівлю з устаткуванням) вартістю 150000 грн, у тому числі ПДВ 20 %. При проведенні оціночної експертизи встановлено, що справед­лива вартість будівлі цеху - 108000 грн, устаткування - 72000 грн.

Визначте первісну вартість будівлі та устаткування.

Задача 32. Підприємство реалізує комп'ютер, первісна вар­тість якого 2520 грн, знос 1900 грн, вартість реалізації 600 грн, у тому числі ПДВ 20%.

Визначте фінансовий результат від реалізації комп'ютера.

Задача 33. Ліквідується викрадений автомобіль. Факт викра­дення зареєстрований у правоохоронних органах. Первісна вар­тість викраденого автомобіля Фперв = 25000 грн, накопичений

знос Фзн = 6500 грн. Сума витрат, пов'язаних із послугами ДАІ складає 150 грн. Балансова вартість групи 2 основних фондів під­приємства складає 120000 грн.

Визначте фінансовий результат від ліквідації автомобіля.

Задача 34. Легковий автомобіль ліквідується за рішенням пі­дприємства. При ліквідації автомобіля підприємство продало акумулятор за 120 грн, у тому числі ПДВ 20 %. Первісна вартість автомобіля Фперв = 36000 грн, накопичений знос Фзн = 11000 грн.

Сума витрат, пов'язаних із ліквідацією автомобіля - 480 грн, у тому числі ПДВ 20 %. Сума витрат, пов'язаних із зняттям з облі­ку в органах ДАІ складає 500 грн. Балансова вартість групи 2 ос­новних фондів підприємства складає 120000 грн.

Визначте фінансовий результат від ліквідації автомобіля.

Задача 35. На балансі підприємства є верстат первісною вар­тістю 17300 грн, накопичений знос 5600 грн. У результаті аварії верстат став непридатним і було прийнято рішення про його лік­відацію. Витрати на демонтаж верстата склали 860 грн (без ПДВ), після демонтажу залишилися деякі деталі, що можуть бути ще використані, на суму 450 грн. Балансова вартість групи 2 основ­них фондів складає 110000 грн.

Визначте фінансовий результат від ліквідації верстата.

Задача 36. 1.01. 2001 року підприємством придбано облад­нання за 25000 грн. Ліквідаційна вартість - 5000 грн, термін екс­плуатації - 10 років. Амортизація обладнання нараховується пря­молінійним методом. 1.01.2005 здійснено ремонт, що збільшує економічні вигоди від експлуатації об'єкта основних засобів у сумі 6000 грн. В результаті очікується, що термін експлуатації збільшується на 2 роки. 1.01.2007 року виробниче обладнання списано з балансу підприємства.

Визначте фінансовий результат від ліквідації основних засо­бів.

Задача 37. Підприємством ліквідована будівля складу. Первісна вартість 600000 грн, нарахований знос - 250000 грн. Витрати з ліквідації 3000 грн. У результаті ліквідації отримано будівельні матеріали на суму 5000 грн.

Визначте фінансовий результат.

Задача 38. Підприємство безоплатно отримало трактор варті­стю 10000 грн, із терміном корисної експлуатації 12 років. Витра­ти на його транспортування становили 840 грн, у тому числі ПДВ 20 %.

Визначте первісну вартість трактора та визнаний дохід.

Задача 39. Підприємство придбало вантажний автомобіль первісною вартістю 20000 грн і розраховує використовувати його протягом 8 років, після чого розібрати на запасні частини, сума яких, за попередньою оцінкою, може скласти 3000 грн, а витрати, які пов'язані з демонтажем, можуть скласти 500 грн.

Визначте вартість, яка амортизується. На підприємстві засто­совується прямолінійний метод нарахування амортизації. Визна­чте річні суми амортизації, річні норми амортизації, накопичений знос і залишкову вартість по роках.

Задача 40. На складі підприємства з вини комірника виявле­но нестачу запасних частин на суму 240 грн, у тому числі ПДВ 20 %. Ьдекс інфляції 106,1 %.

Визначте суму до відшкодування винною особою.

Задача 41. Підприємство придбало об'єкт основних засобів - верстат вартістю 30000 грн, у тому числі ПДВ 20 %, в обмін на автомобіль із грошовою доплатою. Справедлива вартість переда­ного автомобіля склала 24000 грн, у тому числі ПДВ 20 %, сума доплати склала 6000 грн, у тому числі ПДВ 20 %. Балансова вар­тість переданого об'єкта дорівнює 18550 грн, первісна - 30000 грн.

Визначте первісну вартість об'єкта основних засобів і фінан­совий результат від обмінної операції.

Задача 42. Підприємством відвантажена продукція вартістю 30000 грн, у тому числі ПДВ 20 %, в обмін на об'єкт основних за­собів - верстат вартістю 24000 грн, у тому числі ПДВ 20 %, з грошовою доплатою 6000 грн. Собівартість відвантаженої проду­кції склала 21500 грн.

Визначте первісну вартість об'єкта основних засобів і фінан­совий результат від обмінної операції.

Задача 43. Підприємством передана безкоштовно дочірньому підприємству будівля: первісна вартість - 100000 грн, нарахова­ний знос - 40000 грн. Ринкова вартість будівлі - 120000 грн. Справедлива вартість - 110000 грн.

Визначте фінансовий результат.

Задача 44. Визначте результат від реалізації основних засобів на підставі даних: первісна вартість основних засобів - 10000 грн, знос - 2000 грн, вартість реалізації складає 9000 грн, крім того ПДВ 20 %, витрати демонтажу проданих основних засобів - 300грн.

Задача 45. Станом на 31 грудня на підприємстві числяться основні фонди: групи 1: об'єкт 1 - 120 тис. грн, об'єкт 2 - 300 тис. грн; групи 2 - 280 тис. грн, групи 3 - 30 тис. грн, групи 4 - 50 тис. грн. На підприємстві числяться також нематеріальні активи на суму 15 тис. грн. Підприємство прийняло рішення про індексацію тільки основних фондів. Визначте балансову вартість основних фондів підприємства на 01.01.2005 року після індекса­ції. Результати розрахунку зведіть у таблицю.

Задача 46. Підприємство придбало прилад вартістю 4800 грн, у тому числі ПДВ 20 %. Витрати з доставки 360 грн, у тому числі ПДВ - 20 %. Витрати на встановлення (монтаж) - 250 грн. Визначте первісну вартість приладу.

Задача 47. На підприємство надійшло обладнання, що потре­бує монтажу, від вітчизняного виробника вартістю 15000 грн (без ПДВ). Транспортні витрати з доставки - 720 грн, у тому числі ПДВ - 20%. Визначте первісну вартість обладнання.

Задача 48. Станом на 1 січня поточного року залишок запасів підприємства складає 200 тис. грн, у тому числі ТЗВ 25 тис. грн. Протягом І кварталу поточного року підприємство отримало за­пасів, вартість яких без урахування ПДВ і ТЗВ складає 250 тис. грн. Для цього підприємством здійснені ТЗВ у загальній сумі 38 тис. грн, у тому числі: оплата праці водіїв 11 тис. грн, страхові внески до фондів обов'язкового державного соціального страху­вання - 4 тис. грн, амортизація основних засобів - 8 тис. грн, інші витрати - 15 тис. грн. За І квартал у господарській діяльності під­приємства використані запаси без урахування ПДВ на суму: 1-й варіант - 216 тис. грн; 2-й варіант - 264 тис. грн.

Розподіліть ТЗВ, якщо їх сума не враховується у складі вар­тості запасів, які придбаваються, а облік ТЗВ ведеться окремо. Визначте залишок запасів на кінець місяця. Результати розрахун­ків зведіть у таблицю.

з/п

Зміст запису

Вартість запасів, тис. грн

ТЗВ, тис. грн

варіант 1

варіант 2

варіант 1

варіант 2

1

Залишок на початок місяця

175

175

25

25

2

Надійшло за місяць

250

250

38

38

3

Вибуло за місяць

216

264

 

 

4

Залишок на кінець місяця (ряд.1 + ряд.2 + ряд.3)

 

 

 

 

Задача 49. За даними Держкомстату України за підсумками 2000 року індекс інфляції становить 125,8 %; за 2001 рік - %; за 2002 рік - %; за 2003 рік - %; за 2004 рік - 112,3 %; за 2005 рік - 110,3 %; за 2006 рік - 111,6 %. Розрахуйте коефіцієнт індексації основних фондів у кожному році та нову (проіндексовану) балан­сову вартість на 1 січня року.

Задача 50. Очікується, що у поточному році обсяг реалізова­ної продукції підприємства, яке працює нормально, має станови­ти 400 млн грн, а середньорічний залишок нормованих оборотних засобів - 50 млн грн.

Визначити кількість оборотів і тривалість одного обороту оборотних засобів підприємства.

Задача 51. У 1 кварталі підприємство реалізувало продукції на 500 тис. грн, середньоквартальні залишки оборотних засобів склали 50 тис. грн. У 2 кварталі обсяг реалізації продукції збільшиться на 10 %, а час одного обороту оборотних засобів бу­де скорочено на 1 день.

Визначте:

1) коефіцієнт оборотності оборотних засобів і час одного обороту в днях у 1 кварталі;

2) коефіцієнт оборотності оборотних засобів та їх абсолютну величину в 2 кварталі;

3) вивільнення оборотних засобів у результаті скорочення тривалості одного обороту оборотних засобів.

Задача 52. У поточному році за планом сума нормованих оборотних фондів на підприємстві склала 100 тис. грн. Тривалість одного обороту оборотних фондів - 35 днів. Фактично обсяг продукції, що реалізується, збільшиться на 10 %.

Визначте, на скільки днів скоротиться час одного обороту при тій самій величині нормованих оборотних фондів.

Задача 53. Визначте, на яку суму можна збільшити обсяг реалі­зованої продукції при такій же сумі оборотних засобів, якщо в результаті впровадження поточного методу виробництва тривалість одного обороту скоротилася на 10 днів. Очікуваний обсяг реалізованої продукції може бути 28 млн грн при середньорічному залишку нормованих оборотних засобів 7 млн грн.

Задача 54. У звітному році підприємство реалізувало продукції на 10 млн грн при середньорічному залишку нормова­них оборотних засобів 667 тис. грн. У наступному році обсяг реалізації зросте на 15 %.

Визначити потребу підприємства в оборотних засобах і суму вивільнених оборотних ресурсів за рахунок прискорення оборот­ності на 10 %.

Задача 55. Визначити планові й звітні показники використання оборотних засобів підприємства, якщо обсяг реалізованої продукції заплановано на рівні 90 млн грн при середньорічному залишку обо­ротних засобів на 15 млн грн. Фактично при такій самій сумі оборо­тних засобів було реалізовано продукції на 96 млн грн.

Задача 56. Визначити коефіцієнт оборотності оборотних за­собів і тривалість одного обороту, якщо річна сума реалізованої продукції - 7480 тис. грн, а середньоквартальний норматив обо­ротних засобів відповідно 910; 930; 960 та 940 тис. грн.

Задача 57. Визначити вивільнену суму нормованих оборотних засобів, якщо в результаті впровадження поточного методу вироб­ництва тривалість одного обороту скоротилася на 10 днів. За планом підприємство має реалізувати продукції на 20 млн грн при середньорічному залишку нормативу оборотних засобів 5 млн грн.

Задача 58. Фактичний час одного обороту доведений до 78 днів завдяки вжитим організаційно-технічним заходам. За планом обсяг реалізованої продукції становив 22 млн грн, а середньорічний залишок нормованих оборотних засобів 5,5 млн грн.

Визначити абсолютну суму вивільнених оборотних засобів і суму, на яку можна збільшити план реалізації продукції.

Задача 59. Визначити середньорічний залишок оборотних за­собів і період обороту, якщо річний обсяг реалізованої продукції становив 6,510 тис. грн, а залишок оборотних засобів:

Місяць

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

На початок місяця

740

720

820

840

910

930

980

1030

1040

1060

950

1020

На кінець місяця

720

820

840

910

930

980

1030

1040

1060

950

1020

980

Задача 60. Розрахувати норму та норматив оборотних засобів підприємства, які знаходяться у незавершеному виробництві, як­що обсяг товарної продукції за виробничою собівартістю за 3 квартал поточного року сягає Qt = 200 тис. грн, тривалість технологічного циклу виробу Тц = 12 календарних днів, коефіцієнт наростання витрат у незавершеному виробництві Кнз = 0,7, тривалість планового періоду Тпл = 90 днів.

Задача 61. Визначити коефіцієнт оборотності (кількість оборотів) і тривалість одного обороту оборотних засобів підприємства, якщо обсяг реалізованої продукції сягає Qp = 300 тис. грн, залишки оборотних засобів на початок кварталу Оп.кв = 160 тис. грн, на кінець першого місяця кварталу Ок.м1 = 140 тис. грн, на кінець другого місяця кварталу Ок.м2 = 155 тис. грн і на кінець третього місяця кварталу Окм3 = 150 тис. грн.