5. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

магниевый скраб beletage

1. Що таке засоби виробництва?

2. Які характерні ознаки основних засобів праці?

3. Назвіть основні класифікаційні групи основних засобів залежно від функціонального призначення.

4. Назвіть класифікаційні групи основних засобів з метою оподаткування прибутку підприємств.

5. Назвіть класифікаційні групи основних засобів за галузе­вими ознаками.

Які засоби праці є активними, а які пасивними?

6. Визначте поняття первісної вартості основних засобів.

7. Визначте поняття відновної вартості основних засобів.

8. Визначте поняття залишкової вартості основних засобів.

9. Визначте поняття ліквідаційної вартості основних засобів.

10.

Визначте поняття вартості, що амортизується.

11.

Визначте поняття справедливої вартості основних засо-

бів.

 

12.

Що таке фізичний знос I роду?

13.

Що таке фізичний знос II роду?

14.

Що таке моральний знос I роду?

15.

Що таке моральний знос II роду?

16.

Дайте визначення терміна амортизація

17.

Охарактеризуйте прямолінійний метод нарахування

амортизації.

18. Охарактеризуйте виробничий метод нарахування амор­тизації.

19. Охарактеризуйте кумулятивний метод нарахування амо­ртизації.

20. Охарактеризуйте метод зменшення залишкової вартості.

21. Охарактеризуйте метод прискореного зменшення залиш­кової вартості.

22. Метод нарахування амортизації з метою оподаткування прибутку підприємств.

23. Показник екстенсивного використання основних засобів.

24. Показник інтенсивного використання основних засобів.

25. Що таке фондовіддача?

26. Що таке фондомісткість?

27. Що таке фондоозброєність?

28. Що таке коефіцієнт змінності роботи устаткування?

29. Вкажіть джерела фінансування витрат на ремонт основ­них засобів.

30. Вкажіть джерела фінансування витрат на покращення основних засобів (модернізацію, модифікацію, добудову, дообла­днання, реконструкцію та ін.).

31. Порівняйте правила поліпшення основних засобів із правилами поліпшення основних фондів з метою оподаткування прибутку підприємств.

32. Охарактеризуйте порядок переоцінки (дооцінки та уцін­ки) основних засобів.

33. Як індексується балансова вартість основних виробни­чих фондів з метою оподаткування?

34. Чим відрізняються податкова індексація та облікова пе­реоцінка основних засобів?

35. Що означає зменшення корисності основних засобів?

36. Що потрібно розуміти під емісією корпоративних прав?

37. Як визначається первісна вартість основних засобів, вне­сених до статутного капіталу підприємства?

38. Визначте поняття фінансової та операційної оренди.

39. Назвіть ознаки фінансової оренди.

40. Що таке лізинг і чим він відрізняється від оренди?

41. Які види лізингу Вам відомі?

42. У чому полягає різниця між фінансовим лізингом і фі­нансовою орендою?

43. Охарактеризуйте взаємовідносини сторін угоди фінансо­вого лізингу

44. У яких випадках може змінюватися строк корисного ви­користання об'єкта основних засобів?

45. Які фактори враховуються при визначенні строку корис­ного використання об'єкта основних засобів?

46. З яких витрат складається собівартість придбаного об'єкта основних засобів?

47. Чи всі об'єкти основних засобів є об'єктом амортизації?

48. Які види оцінки основних засобів Вам відомі?

49. Які шляхи надходження та способи вибуття основних засобів Вам відомі?

50. У яких випадках необхідна оцінка орендованого майна та хто її здійснює?

51. Що таке консервація основних виробничих фондів ?

52. Чим регулюється порядок консервації основних засобів підприємства ?

53. Чи нараховується амортизація на період реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації основних засобів?

54. Як визначається фінансовий результат від вибуття осно­вних засобів?

55. Як визначається балансова вартість об'єктів основних фондів групи 1 у зв'язку з їх продажем?

56. Як визначається балансова вартість основних фондів груп 2, 3 і 4 у зв'язку з їх продажем?

57. Як визначається база оподаткування ПДВ при продажу об'єктів основних засобів?

58. Визначте поняття звичайної ціни.

59. Які існують причини ліквідації об'єктів основних засо­бів?

60. Як визначається фінансовий результат від ліквідації ос­новних засобів?

61. Який порядок оподаткування ліквідації основних фондів групи 1?

62. Який порядок оподаткування ліквідації основних фондів груп 2, 3 і 4?

63. Який порядок оподаткування суми компенсації страхо­вої компанії чи фізичної особи, визнаної винною у заподіяній шкоді, за основні фонди групи 1?

64. Який порядок оподаткування суми компенсації страхо­вої компанії чи фізичної особи, визнаної винною у заподіяній шкоді, за основні фонди груп 2, 3 і 4?

65. Як визначається сума компенсації фізичної особи, яка визнана винною у заподіяній шкоді підприємству?

66. Який порядок оподаткування операцій із передачі осно­вних засобів до статутного капіталу інших підприємств?

67. Як визначається первісна вартість основних засобів при бартері подібними та неподібними об'єктами?

68. Як визначається первісна вартість безоплатно отриманих основних засобів?

69. Як визначається фінансовий результат безоплатно отри­маних основних засобів ?

70. Як оподатковуються операції з безоплатно отриманих основних засобів?

71. Які договори застави Вам відомі?

72. Як оподатковуються операції з передачі основних фон­дів у заставу?

73. Що таке оборотні засоби та оборотні виробничі фонди підприємства?

74. У чому полягає відміна оборотних виробничих фондів від оборотних засобів?

75. Які основні елементи складають оборотні виробничі фонди?

76. Які складові елементи засобів праці відносять до вироб­ничих запасів?

77. Що таке фонди обігу та які їх складові елементи?

78. Що означає елементна структура оборотних засобів?

79. У чому полягає суть нормування оборотних засобів?

80. Які методи нормування оборотних засобів ви знаєте?

81. Як розрахувати норму оборотних засобів підприємства?

82. Як розрахувати норматив оборотних засобів підприємства?

83. Які існують показники оборотності оборотних засобів?

84. Які існують показники ефективності використання обо­ротних засобів?

85. Як розрахувати коефіцієнт оборотності та період оборо­ту оборотних засобів?

86. Що означає рентабельність оборотних засобів?

87. Перелічіть основні джерела формування оборотних за­собів.

88. Що таке стійкі пасиви і що до них належить?

89. У чому полягає суть дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства?

90. Як формується первісна вартість основних засобів і ба­лансова вартість груп основних фондів, якщо покупець зареєст­рований (не зареєстрований) платником ПДВ?

91. Який склад оборотних активів підприємства згідно з бу­хгалтерським балансом?

92. Який склад активів підприємства згідно з бухгалтерсь­ким балансом?

93. Як використовують підприємства у своїй господарській діяльності запаси?

94. Що відносять до запасів?

95. У чому полягає відмінність між основними засобами, малоцінними необоротними матеріальними активами (МНМА) і запасами?

96. Як вирішуються на підприємстві питання ефективного використання запасів?

97. На яких етапах руху запасів розглядають їх оцінку?

98. Які шляхи надходження запасів на підприємство Вам ві­домі?

99. Які існують податкові наслідки на етапі придбання запа­сів залежно від особливостей операції з ними?

100. Як визначається первісна вартість запасів залежно від джерел надходження?

101. Що таке невідфактуровані поставки?

102. Який зміст методів оцінки запасів при їх вибутті?

103. Як оцінюються запаси на дату балансу?

104. Як визначається оподатковуваний прибуток підприємс­тва?

105. Як визначається розмір збитків від крадіжки запасів, ос­новних засобів?

106. Як формується балансова вартість запасів для оподатку­вання?

107. Які основні операції, пов'язані з вибуттям запасів Вам відомі та, які їх податкові наслідки?

108. Які особливості операцій з давальницькою сировиною?