ТЕСТИ

Первісна вартість - це вартість:

а) у рік введення основних засобів у експлуатацію;

б) у рік переоцінки;

в) з урахуванням зносу за період експлуатації;

г) балансова за вирахуванням ліквідаційної вартості.

Відновна вартість - це вартість:

а) у рік введення основних засобів у експлуатацію;

б) у рік переоцінки;

в) з урахуванням зносу за період експлуатації.

г) первісна або переоцінена за вирахуванням ліквідаційної вартості.

Вартість, що амортизується - це вартість:

а) у рік введення основних засобів у експлуатацію;

б) у рік переоцінки;

в) з урахуванням зносу за період експлуатації;

г) первісна або переоцінена за вирахуванням ліквідаційної вартості.

Залишкова вартість - це вартість:

а) у рік введення основних засобів у експлуатацію;

б) у рік переоцінки;

в) з урахуванням зносу за період експлуатації;

г) первісна або переоцінена за вирахуванням ліквідаційної вартості.

Ліквідаційна вартість - це:

а) первісна вартість;

б) відновна вартість;

в) залишкова за строк експлуатації t = Те;

г) залишкова в кінці строку служби t = Тсл.

Фізичний знос І роду (виробничий) характеризує:

а) створення нових засобів праці, які дешевші за діючі;

б) втрата діючими засобами своїх первісних техніко- експлуатаційних якостей;

в) створення нових засобів праці, більш продуктивних, дов­говічних;

г) дія природних факторів.

Фізичний знос II роду (виробничий) характеризує:

а) створення нових засобів праці, які дешевші за діючі;

б) втрата діючими засобами своїх первісних техніко- експлуатаційних якостей;

в) створення нових засобів праці, більш продуктивних, дов­говічних;

г) дія природних факторів.

Моральний знос I роду характеризує:

а) створення нових засобів праці, які дешевші за діючі;

б) втрата діючими засобами своїх первісних техніко- експлуатаційних якостей;

в) створення нових засобів праці, більш продуктивних, дов­говічних;

г) дія природних факторів.

Моральний знос II роду характеризує:

а) створення нових засобів праці, які дешевше діючих;

б) втрата діючими засобами своїх первісних техніко- експлуатаційних якостей;

в) створення нових засобів праці, більш продуктивних, дов­говічних;

г) дія природних факторів.

Прямолінійний метод нарахування амортизації забез­печує:

а) рівномірний розподіл амортизаційних відрахувань за ро­ками експлуатації;

б) залежить від обсягу виробництва продукції за кожний рік і терміну служби основних засобів;

в) розрахунок амортизаційних відрахувань ведеться за по­двійною нормою амортизації від залишкової вартості;

г) залежить від норми амортизаційних відрахувань і залиш­кової вартості основних засобів;

д) використовує в якості норм амортизації кумулятивний ко­ефіцієнт.

Виробничий метод нарахування амортизації забезпе­чує:

а) рівномірний розподіл амортизаційних відрахувань за ро­ками експлуатації;

б) залежить від обсягу виробництва продукції за кожний рік і терміну служби основних засобів;

в) розрахунок амортизаційних відрахувань ведеться за по­двійною нормою амортизації від залишкової вартості;

г) залежить від норми амортизаційних відрахувань і залиш­кової вартості основних засобів;

д) використовує в якості норм амортизації кумулятивний ко­ефіцієнт.

Метод зменшення залишкової вартості забезпечує:

а) рівномірний розподіл амортизаційних відрахувань за ро­ками експлуатації;

б) залежить від обсягу виробництва продукції за кожний рік і терміну служби основних засобів;

в) розрахунок амортизаційних відрахувань ведеться за по­двійною нормою амортизації від залишкової вартості;

г) залежить від норми амортизаційних відрахувань і залиш­кової вартості основних засобів;

д) використовує в якості норм амортизації кумулятивний ко­ефіцієнт.

Метод прискореного зменшення залишкової вартості забезпечує:

а) рівномірний розподіл амортизаційних відрахувань за ро­ками експлуатації;

б) залежить від обсягу виробництва продукції за кожний рік і терміну служби основних засобів;

в) розрахунок амортизаційних відрахувань ведеться за по­двійною нормою амортизації від залишкової вартості;

г) залежить від норми амортизаційних відрахувань і залиш­кової вартості основних засобів;

д) використовує в якості норм амортизації кумулятивний ко­ефіцієнт.

Кумулятивний метод нарахування амортизації забез­печує:

а) рівномірний розподіл амортизаційних відрахувань за ро­ками експлуатації;

б) залежить від обсягу виробництва продукції за кожний рік і терміну служби основних засобів;

в) розрахунок амортизаційних відрахувань ведеться за по­двійною нормою амортизації від залишкової вартості;

г) залежить від норми амортизаційних відрахувань і залиш­кової вартості основних засобів;

д) використовує в якості норм амортизації кумулятивний ко­ефіцієнт.

Фондовіддача показує:

а) випуск продукції на одиницю вартості основних засобів;

б) вартість основних засобів на одиницю продукції;

в) випуск продукції в одиницю часу в розрахунку на одного працівника;

г) ступінь використання робочого часу;

д) вартість основних засобів на одного працюючого.

Фондомісткість - це:

а) випуск продукції на одиницю вартості основних засобів;

б) вартість основних засобів на одиницю продукції;

в) випуск продукції в одиницю часу в розрахунку на одного працівника;

г) ступінь використання робочого часу;

Фондоозброєність - це:

а) випуск продукції на одиницю вартості основних засобів;

б) вартість основних засобів на одиницю продукції;

в) випуск продукції в одиницю часу в розрахунку на одного працівника;

г) ступінь використання робочого часу;

При першій дооцінці сума дооцінки залишкової варто­сті об'єкта основних засобів:

а) збільшує додатковий капітал підприємства;

б) збільшує витрати поточного періоду;

в) зменшує додатковий капітал підприємства;

г) збільшує доходи звітного періоду.

При першій уцінці сума уцінки залишкової вартості об'єкта основних засобів:

а) збільшує додатковий капітал підприємства;

б) збільшує витрати поточного періоду;

в) зменшує додатковий капітал підприємства;

г) збільшує доходи звітного періоду.

Дооцінка у межах залишкової вартості первісно уціне- них основних засобів:

а) збільшує додатковий капітал підприємства;

б) збільшує витрати поточного періоду;

в) зменшує додатковий капітал підприємства;

г) збільшує доходи звітного періоду.

Уцінка до ціни, не нижчої від залишкової вартості пе­рвісно дооцінених основних засобів:

а) збільшує додатковий капітал підприємства;

б) збільшує витрати поточного періоду;

в) зменшує додатковий капітал підприємства;

г) збільшує доходи звітного періоду.

Витрати на модернізацію основних виробничих засо­бів:

а) включають до виробничої собівартості готової продукції;

б) збільшують первісну вартість основних засобів;

в) відносять до валових витрат у сумі, яка не перевищує 10 % сукупної балансової вартості груп основних фондів.

Витрати на ремонт основних виробничих засобів:

а) включають до виробничої собівартості готової продукції;

б) збільшують первісну вартість основних засобів;

в) відносять до валових витрат у сумі, яка не перевищує 10 % сукупної балансової вартості груп основних фондів.

Первісна вартість об'єктів основних засобів, придба­них за плату, визначається:

а) як сума витрат, безпосередньо пов'язаних із придбанням і доведенням основних засобів до стану, в якому вони придатні для їх використання у позапланових цілях;

б) розподіленням загальної суми пропорційно справедливій вартості окремого об'єкта основних засобів;

в) як справедлива вартість;

г) як собівартість, визначена згідно з П(С)БО 9 «Запаси» та П(С)БО 16 «Витрати»;

д) як залишкова вартість. Якщо залишкова вартість переви­щує справедливу вартість, то справедлива вартість, із включен­ням різниці до витрат звітного періоду;

є) як справедлива вартість переданого об'єкта, збільшена (зменшена) на суму грошової доплати;

Первісна вартість придбаних об'єктів основних засо­бів, зобов'язання за якими визначені загальною сумою, ви­значається:

а) як сума витрат, безпосередньо пов'язаних із придбанням і доведенням основних засобів до стану, в якому вони придатні для їх використання у позапланових цілях;

б) розподіленням загальної суми пропорційно справедливій вартості окремого об'єкта основних засобів;

в) як справедлива вартість;

г) як собівартість, визначена згідно з П(С)БО 9 «Запаси» та П(С)БО 16 «Витрати»;

д) як залишкова вартість. Якщо залишкова вартість переви­щує справедливу вартість, то справедлива вартість, із включен­ням різниці до витрат звітного періоду;

є) як справедлива вартість переданого об'єкта, збільшена (зменшена) на суму грошової доплати.

Первісна вартість об'єктів основних засобів, внесених до статутного капіталу, визначається:

а) як сума витрат, безпосередньо пов'язаних із придбанням і доведенням основних засобів до стану, в якому вони придатні для їх використання у позапланових цілях;

б) розподіленням загальної суми пропорційно справедливій вартості окремого об'єкта основних засобів;

в) як справедлива вартість;

г) як собівартість, визначена згідно з П(С)БО 9 «Запаси» та П(С)БО 16 «Витрати»;

д) як залишкова вартість. Якщо залишкова вартість переви­щує справедливу вартість, то справедлива вартість, із включен­ням різниці до витрат звітного періоду;

є) як справедлива вартість переданого об'єкта, збільшена (зменшена) на суму грошової доплати.

Первісна вартість об'єктів основних засобів, переведе­них в основні засоби з оборотних активів, товарів, готової продукції визначається:

а) як сума витрат, безпосередньо пов'язаних із придбанням і доведенням основних засобів до стану, в якому вони придатні для їх використання у позапланових цілях;

б) розподіленням загальної суми пропорційно справедливій вартості окремого об'єкта основних засобів;

в) як справедлива вартість;

г) як собівартість, визначена згідно з П(С)БО 9 «Запаси» та П(С)БО 16 «Витрати»;

д) як залишкова вартість. Якщо залишкова вартість переви­щує справедливу вартість, то справедлива вартість, із включен­ням різниці до витрат звітного періоду;

є) як справедлива вартість переданого об'єкта, збільшена (зменшена) на суму грошової доплати.

Первісна вартість об'єктів основних засобів, отрима­них в обмін на подібний об'єкт, визначається:

а) як сума витрат, безпосередньо пов'язаних із придбанням і доведенням основних засобів до стану, в якому вони придатні для їх використання у позапланових цілях;

б) розподіленням загальної суми пропорційно справедливій вартості окремого об'єкта основних засобів;

в) як справедлива вартість;

г) як собівартість, визначена згідно з П(С)БО 9 «Запаси» та П(С)БО 16 «Витрати»;

д) як залишкова вартість. Якщо залишкова вартість переви­щує справедливу вартість, то як справедлива вартість, із вклю­ченням різниці до витрат звітного періоду;

є) як справедлива вартість переданого об'єкта, збільшена (зменшена) на суму грошової доплати.

Первісна вартість об'єктів основних засобів, , отрима­них в обмін на неподібний об'єкт, визначається:

а) як сума витрат, безпосередньо пов'язаних із придбанням і доведенням основних засобів до стану, в якому вони придатні для їх використання у позапланових цілях;

б) розподіленням загальної суми пропорційно справедливій вартості окремого об'єкта основних засобів;

в) як справедлива вартість;

г) як собівартість, визначена згідно з П(С)БО 9 «Запаси» та П(С)БО 16 «Витрати»;

д) як залишкова вартість. Якщо залишкова вартість переви­щує справедливу вартість, то справедлива вартість, із включен­ням різниці до витрат звітного періоду;

є) як справедлива вартість переданого об'єкту, збільшена (зменшена) на суму грошової доплати.

30. Первісна вартість безоплатно отриманих об'єктів ос­новних засобів, визначається:

а) як сума витрат, безпосередньо пов'язаних із придбанням і доведенням основних засобів до стану, в якому вони придатні для їх використання у позапланових цілях;

б) розподіленням загальної суми пропорційно справедливій вартості окремого об'єкта основних засобів;

в) як справедлива вартість;

г) як собівартість, визначена згідно з П(С)БО 9 «Запаси» та П(С)БО 16 «Витрати»;

д) як залишкова вартість. Якщо залишкова вартість переви­щує справедливу вартість, то справедлива вартість, із включен­ням різниці до витрат звітного періоду;

є) як справедлива вартість переданого об'єкта, збільшена (зменшена) на суму грошової доплати.

31. До складу оборотних засобів підприємства входять:

а) запаси матеріалів, запасних частин, палива, готової продукції на складі;

б) транспортні засоби;

в) оборотні виробничі фонди і фонди обігу; виробничі запаси, незавершене виробництво, витрати майбутніх періодів;

г) інструмент.

Оборотні виробничі фонди підприємства - це:

1) сукупність матеріально-речових цінностей, що одноразово беруть участь у процесі виробництва і цілком переносять свою вартість на вартість виготовленої продукції;

2) частина виробничих фондів підприємства, що проходить три стадії кругообігу (грошову, виробничу і товарну) у кожному технологічному циклі виготовлення продукції;

3) предмети та засоби праці, термін експлуатації яких не перевищує 1 рік;

4) робочі машини та устаткування;

5) усі відповіді правильні.

До оборотних виробничих фондів відноситься

6) продукція, що не пройшла всіх стадій обробки;

7) запаси готової продукції на складі підприємства;

8) кошти на поточному рахунку;

9) обчислювальна техніка;

10) усі відповіді правильні.

До складу нормованих оборотних засобів включають:

11) кошти на поточному рахунку;

12)витрати майбутніх періодів;

13)відвантажену продукцію;

14)кошти в касі підприємства;

15) дебіторську заборгованість.

Які з перелічених елементів входять до складу ненор- мованих оборотних засобів:

16) запаси тари і палива;

17)витрати майбутніх періодів;

18) готова продукція на складі підприємства;

19)кошти;

20) машини і обладнання.

Незавершене виробництво - це:

21) незакінчена обробкою продукція на складі підприємства;

22) вартість продукції з незакінченою обробкою, яка знахо­диться

на обладнанні у цеху;

23) витрати майбутніх періодів;

24) незакінчена продукція: на робочому місці, у технічному контролі, транспортується;

25) продукція відвантажена.

Яка з наведених відповідей правильна:

26) незавершене виробництво входить до складу оборотних виробничих фондів;

27)незавершене виробництво входить до складу фондів обігу;

28) незавершене виробництво входить до складу засобів праці;

29) незавершене виробництво входить до складу оборотних засобів;

30) незавершене виробництво входить до складу основних фондів.

Структура оборотних засобів - це:

31) їх склад за елементами;

32) співвідношення між вартістю виробничих запасів і відвантаженою продукцією;

33) питома вага кожного елемента у загальному обсязі оборот­них засобів у відсотках;

34) співвідношення між вартістю виробничих запасів і неза­вершеного виробництва;

35) усі відповіді правильні.

33. Оборотність засобів обчислюється:

1) тривалістю одного обороту в днях;

2) кількістю оборотів за звітний період;

3) величиною оборотних засобів, що припадають на одиницю реалізованої продукції;

4) усі відповіді правильні;

5) немає правильної відповіді.

34. Не нормується такий елемент оборотних засобів:

1) витрати майбутніх періодів;

2) виробничі запаси;

3) грошові кошти на поточному рахунку;

4) незавершене виробництво;

5) готова продукція на складі підприємства.

35. Обсяг виробництва у звітному році складав 4800 тис. грн, середньорічний залишок оборотних засобів - 600 тис. грн. Кількість оборотів оборотних засобів і тривалість одного обо­роту відповідно складають:

1) 10 оборотів і 36 днів;

2) 8 оборотів і 45 днів;

3) 6 оборотів і 60 днів;

4) 4 обороти і 90 днів;

5) немає правильної відповіді.

36. За умов норми запасів основних матеріалів 30 днів і річної потреби в них у розмірі 5400 тис. грн норматив оборот­них засобів в основних матеріалах складає:

1)

180

тис.

грн;

2)

360

тис.

грн;

3)

450

тис.

грн;

4)

540

тис.

грн;

5)

900

тис.

грн.

7. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про оподат­кування прибутку підприємств» від 01.07.2004 р. "№ 1957-IV.

2. Закон України «Про господарські товариства» від 19.09.91р. №1576-XII.

3. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV.

4. Закон України «Про податок на додану вартість» від 3.04.1997 р. №168/97-ВР (зі змінами та доповненнями).

5. Закон України «Про фінансовий лізинг» від 16.12.1997 р. № 723/97-ВР.

6. Закон України «Про оцінку майна, майнових прав і професійну оці­ночну діяльність в Україні» № 2658-ІІІ від 12.07.2001 р.

7. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» від 29.06.2004 р. №1905-IV.

8. Закон України «Про страхування» від 07.03.1996 р. № 85/86-ВР.

9. Закон України «Про власність» від 07.02.1991 р. № 697-ХІІ.

10. Закон України «Про заставу» від 02.10.1992 р. № 2654-ХІІ.

11. Закон України «Про іпотеку» від 05.06.2003 р. № 898-IV.

12. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22.05.1997р. "№ 283/97-ВР.

13. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про опо­даткування прибутку підприємств» від 24.12.2002 р. "№ 349

14. Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 23.12.1993 р. №3792-ХІІ

15. Закон України «Про державну реєстрацію майнових прав на неру­хоме майно та їх обмежень» від 1.07.2004 р. № 1952-IV.

16. Закон України «Про передачу об'єктів права державної та кому­нальної власності» від 3.03.1998 р. № 147/98-ВР.

17. Закон України «Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності» від 23.12.1998 р. №351-XIV.

18. Закон України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 р. №1023-ХІІ.

19. Закон України «Про ліцензування певних видів господарської дія­льності» від 1.06.2000 р. № 1775-ІІІ.

20. Закон України «Про операції з давальницькою сировиною у зов­нішньоекономічних відносинах» від 4.10.2001 р. № 2761-ІІІ.

21. Закон України «Про визначення розміру збитків, завданих підпри­ємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), не­стачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каменю та валю­тних цінностей від 6.06.1995р. № 217/95-ВР.

22. Наказ Президента України «Про застосування штрафних санкцій за порушення з регулювання обігу готівки» від 12.06.1995 р. № 436/95.

23. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV.

24. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV.

25. Кодекс законів про працю України від 15.09.99 р. № 1045-XIV.

26. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджене наказом Мінфіну України від 31.03.99 р. № 87, зареєстроване в Мін'юсті України 21.06.1999 р. №391/3684.

27. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс», затвер­джене наказом Мінфіну України від 27.04.2000 р. № 92, зареєстроване в Мін'юсті України 18.05.2000 р. № 288/4509.

28. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінан­сові результати», затверджене наказом Мінфіну України №87 від 31.03.1999р., зареєстроване в Мін'юсті України 21.06.1999 р. № 397/3690.

29. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах», затверджене наказом Мінфіну Укра­їни від 28.05.1999 р. № 137, зареєстроване в Мін'юсті України 21.06.1999 р. № 392/3685.

30. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засо­би», затверджене наказом Мінфіну України від 27.04.2000 р. № 92, зареєс­троване в Мін'юсті України 18.05.2000 р. № 288/4509.

31. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», затверджене наказом Мінфіну України від 18.10.1999 р. № 242, зареєстроване в Мін'юсті України 2.11.1999 р. № 750/4043.

32. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», за­тверджений наказом Мінфіну України № 246 від 20.10.1999 p., зареєстрований в Мін'юсті України 2.11.1999 р. № 751/4044.

33. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість», затверджене наказом Мінфіну України від 8.10.1999 р. №237, зареєстроване в Мін'юсті України 25.10.1999 р. № 725/4018.

34. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 «Оренда», за­тверджене наказом Мінфіну України від 28.07.2000р. № 181, зареєстроване в Мін'юсті України 10.08.2000р. № 487/4708.

35. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затвер­джене наказом Мінфіну України від 29.11.1999р. № 290, зареєстроване в Мін'юсті України 14.12.1999р. № 860/4153.

36. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», за­тверджене наказом Мінфіну України від 31.12.1999р. № 318, зареєстроване в Мін'юсті України 19.01.2000 р. № 27/4248.

37. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об'єднання пі­дприємств», затверджене наказом Мінфіну України від 7.07.1999 р. №163, зареєстроване в Мін'юсті України 23.07.1999 р. № 499/3792.

38. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 28 «Зменшення ко­рисності активів», затверджене наказом Мінфіну України від 24.12.2004р. № 817, зареєстроване в Мін'юсті України 13.01.2005 р., № 35/10315.

39. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 31 «Фінансові ви­трати», затверджене наказом Мінфіну України від 28.04.2006 р. № 415, за­реєстроване в Мін'юсті України 26.05.2006 р., № 610/12484.

40. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 32 «!нвестиційна нерухомість», затверджене наказом Мінфіну України від 2.07.2007 р. №779, зареєстроване в Мін'юсті України від 16.07.2007 р. № 823/14090.

41. «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», затверджене постановою Правління НБУ від 15.12.2004 р. №637, зареєстроване в Мін'юсті України 13.01.2005 р., № 40/10320.

42. Положення «Про встановлення граничної суми готівкового розра­хунку» № 32, затверджене постановою Правління НБУ від 9.02.2005 р., за­реєстроване в Мін'юсті України 18.04.2005 р., № 410/10690.

43. Положення «Про консервацію основних виробничих фондів підп­риємств», затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.1997 р. № 1183.

44. «Про порядок консервації основних фондів і тимчасове виведення з експлуатації виробничих потужностей підприємств, які виготовляють то­вари легкої промисловості», затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 22.05.1997 р. № 477.

45. «Про порядок консервації основних фондів і тимчасове виведення з експлуатації виробничих потужностей підприємств, які виготовляють то­вари лісової та деревообробної промисловості», затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.1997 р. № 745.

46. Положення «Про порядок консервації і розконсервації об'єктів будівництва», затверджене наказом Мінбуду України від 21.10.2005 р. № 2.

47. Положення «Про порядок уцінки та реалізації залежалої продукції з групи товарів широкого споживання, продукції виробничо-технічного призначення і надлишкових товарно-матеріальних цінностей», затвердже­не наказом Мінекономіки і Міністерства фінансів України від 10.09.1996 р. № 120/190.

48. «Положення про технічне обслуговування обладнання коксохімі­чних підприємств», затверджене наказом Мінпромполітики України від 14.10.2005 р. № 387.

49. «Положення про технічне обслуговування обладнання гірничови- добувних підприємств», затверджене наказом Мінпромполітики України від 4.07.2003 р. № 281.

50. «Положення про технічне обслуговування обладнання підпри­ємств гірничометалургійного комплексу», затверджене наказом Мінпром- політики України від 15.06.2004 р. № 285.

51. «Про впровадження системи збирання, сортування, транспорту­вання, переробки та утилізації відходів як вторинної сировини», затвер­джено постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 р. № 915.

52. «Про встановлення строку повернення тари, яка за умовами дого­вору (контракту) . зворотна (заставна)», затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.2006 р. № 1038.

53. «Інструкція з використання Плану рахунків бухгалтерського облі­ку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій», затверджена наказом Мінфіну України від 30.11.1999 р. №291.

54. «Інструкція про порядок здійснення державного метрологічного нагляду за кількістю фасованого товару в упаковках», затверджена Держс­тандартом України від 17.05.2000 р. № 314.

55. «Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних ак­тивів, товарно-матеріальних цінностей, коштів і документів та розрахун­ків», затверджена наказом Мінфіну України від 11.08.1994 р. № 69, зареєс­трована в Мін'юсті України 26.08.1994 р., № 202/412.

56. «Інструкція про порядок складання звіту про використання про­грамних продуктів на 1 січня 1998 р.», затверджена наказом Держкомстату України від 27.08.1997 р. № 10.

57. Порядок визначення розміру збитків від крадіжки, недостачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.1996 р № 116.

58. «Порядок збору, сортування, транспортування, переробки і утилі­зації використаної тари (упаковки)», затверджений наказом Мінекономіки України від 2.10.2001 р. № 224.

59. «Правила використання, обороту та повернення засобів упакуван­ня багаторазового використання в Україні», затверджені наказом Міндер- жресурсів України від 16.06.1992 р. № 15.

60. «Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води», затверджені наказом Держнагляду охорони праці України від 8.09.1998 р. № 177, зареєстровані в Мін'юсті України 7.10.1998 р., №636/3076.

61. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засо­бів, затверджені наказом Мінфіну України від 30.09.2003 р. № 561.

62. Національний стандарт № 1 «Загальні принципи оцінки майна та майнових прав», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 р. № 1440.

63. Національний стандарт № 2 «Оцінка нерухомого майна», затвер­джений постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 р. № 1442.

64. Національний стандарт № 3 «Оцінка цілісних майнових комплек­сів», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2006р. № 1655.

65. Лист Міністерства фінансів України від 29.07.2003 р. № 04230­04108 «Щодо суттєвості у бухгалтерському обліку і звітності».

66. Лист ДпАУ від 6.10.2004 р. № 8878/6/15-1116 (щодо податкового обліку запасів).

67. Лист ДПАУ від 22.07.2003 р. № 11408/7/15-1117 (щодо визначен­ня балансової вартості запасів).

68. Лист ДПАУ від 6.10.2004 р. № 19292/7/15-1117 (щодо розрахунку приросту (убутку) балансової вартості запасів).

69. Лист ДПАУ від 21.10.2002 р. № 8208/5/15-2116 (щодо включення процентів за товарний кредит до складу валових витрат).

70. Лист ДПАУ від 10.07.2002 р. № 4354/6/15-1116 (щодо включення процентів за фінансовий кредит до складу валових витрат).

71. Лист ДПАУ від 1.12.2006 р. № 22466/7/31-0017 (щодо включення до валових витрат сум ПДВ, які сплачені покупцем у складі ціни придбан­ня).

72. Лист ДПАУ від 24.09.2003 р. № 8032/6/15-1116 (щодо визнання витрат на поліпшення безоплатно отриманих основних фондів у складі ва­лових).

73. Лист ДПАУ від 20.11.2003 р. № 9543/6/15-1116 (щодо включення витрат на заробітну плату робітників, які виконують ремонт основних фо­ндів, до валових витрат).

74. Лист ДПАУ від 2.03.2006 р. № 1197/Х/15-0314 (щодо балансової вартості основних фондів при використанні матеріальних цінностей, отри­маних у результаті ліквідації основних фондів при виготовленні інших ос­новних фондів).

75. Лист ДПАУ від 18.02.1998 р. № 1725/10/15-1117 (про включення до валового доходу підприємства доходів від реалізації путівок баз відпочинку).

76. Лист ДПАУ від 24.09.2003 р. № 8032/6/15-1116 (щодо відобра­ження у податковому обліку витрат на поліпшення безоплатно отриманих основних фондів).

77. Лист ДПАУ від 17.11.2003 р. № 9417/6/15-1316) (щодо комп'ютерних програм).

78. Лист ДПАУ від 6.11.2001 р. № 7083/6/15-1116) (щодо нарахову­вання амортизації філією на основні фонди).

79. Амортизація у податковому обліку платника податку на прибуток // Брошура, підготовлена Департаментом інформаційної політики і масово- роз'яснювальної роботи ДПАУ, 2006 р. (Інтернет ресурси http:www.dpa.dn.ua/law/law20061113,htm).

80. Виробничі запаси: бухгалтерський і податковий облік // Збірник систематизованого законодавства /Випуск 12/грудень 2006 р.

81. Голов С. Концепції амортизації та їх вплив на облік і управління в сучасних умовах // Бухгалтерський облік і аудит, № 8, 2004. С. 9 - 15.

82. Грузинов В.П., Грибов В.Д. Зкономика предприятия: Учеб. посо- бие. - 2-е изд. - М.: Финансьі и статистика, 1999. - 208 с.

83. Державний класифікатор України. Класифікація основних фондів ДК 013-97, затверджений наказом Державного комітету України із станда­ртизації, метрології й сертифікації від 19.08.1997 р. № 507.

84. Державний стандарт України «Організація промислового вироб­ництва. Основні поняття. Терміни та визначення» ДСТУ 2960-94, розроб­лений і внесений Державним Інститутом праці та соціально-економічних досліджень Міністерства промисловості України та Державним універси­тетом «Львівська політехніка», затверджений і введений в дію наказом Де­ржстандарту України від 28.12.1994 р. № 333.

85. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. С.Ф. Покропивного. - К.: КНЕУ, 2003. - 608 с. - Рос. мовою.

86. Економіка підприємства: Навч. посіб. / За ред. В.Г. Герасимчука, А.Е. Розенплентера. - К.: ІВЦ „Видавництво" Політехніка", 2003. - 264 с.

87. Економіка підприємства: Навчальний посібник / за заг. ред. П.В.Круша, В.І. Подвігіної, Б.М. Сердюка. - К.: Ельга-Н, КНТ, 2007. - 780с.

88. Збірник систематизованого законодавства. Бухгалтерія. «Основні засоби» /Випуск 11/ Листопад 2003 р.

89. Збірник систематизованого законодавства. Бухгалтерія. «Необо­ротні активи та МШП у бухгалтерському та податковому обліку» № 30 (445), 28 липня 2001 р.

90. Збірник систематизованого законодавства. Бухгалтерія. «Досяг­нення цивілізації в обліку» /випуск 5/, травень 2004 р.

91. Іванов Ю. Операції з невиробничими фондами: податкові аспекти // Бухгалтерія № 21/2 30.05.2002, С. 17 - 32.

92. Клименко О.В. Аналіз методів нарахування амортизації та їх вплив на прибуток підприємства // Економічний вісник НТУУ „КПІ". Київ, 2004 (1). - С. 179 - 186.

93. Круш П.В., Поліщук С.В. Оцінка бізнесу: Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2004. - 264 с.

94. Круш П.В., Подвігіна В.І., Клименко О.В. Капітал та основні за­соби підприємства: Навч. посіб. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 168 с.

95. Круш П.В., Клименко О.В. Економіка (розрахунки фінансово- інвестиційних операцій в Excel): Навч. посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 264 с.

96. Операції з основними засобами: всі аспекти обліку // Збірник сис­тематизованого законодавства /Випуск 2/лютий 2007 р.

97. Охрименко Д. Непрофільні активи. Як визначити непрофільний актив // Інвестиційна газета від 23.03.2004 р. № 12 (441).

98. Примак Т.О. Економіка підприємств: Навч. посібник. - К.: МА- УП, 1999. - 108 с.

99. Примакова О. Основні засоби: бухгалтерський та податковий об­лік. - Ч.: Фактор, 2002. - 144 с.

100. Сергеев И.В. Зкономика предприятия: Учеб. пособие, - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансьі и статистика, 2001. - 304 с.

101. Сідун В.А., Пономарьова Ю.В. Економіка підприємства: Навч. посіб. - Київ: Центр навчальної літератури, 2003. - 436 с.

102. Статистичний щорічник України за 2003 рік. Державний комітет статистики України. / За ред. О.Г. Осауленко. - Київ: Видавництво «Кон­сультант», 2004. - 632 с.

103. Харів П. С. Економіка підприємства: Збірник задач і тестів: Навч. посіб. - К.: Знання-Прес, 2001. - 301с.

104. Хохлов Н.П., Гиль С.Е., Приймак Л.И. Зкономика предприятий. Тексти лекций. Ч. I. - Харьков: Изд. ХГЄУ, 2002. - 92 с.

105. Чалий I. Джерела інвестиції по-кабмінівськи. Якщо немає акти­вів, пасиви не допоможуть // Дзеркало тижня, 20.03.2004. С. 11.

106. Чебанова Н.В., Василенко Ю. А. Бухгалтерський фінансовий об­лік: Посібник. - К.: Видавничий центр «Академія», 2002. - 672 с.

107. Чумаченко М. Амортизаційні відрахування // Бухгалтерський об­лік і аудит, № 8, 2004. С. 6 - 8.

108. Зкономика предприятия: Учебное пособие / Под общ. ред. д.з.н., проф. Л.Г. Мельника - Суми: ИТД «Университетская книга», 2002. - 632с.

109. Зкономика предприятия: Учебник / Под ред. проф. О.И. Волкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2001. - 520 с.