8. ДОДАТКИ

Види вартості необоротних активів

Додаток 1

Таблиця 1.

Види оцінки (вартості)

Визначення терміна, характеристика, обставини застосування

Первісна вартість*

Історична (фактична) собівартість необоротних активів у сумі грошових засобів чи справедливої вартості інших ак­тивів, сплачених (переданих), витрачених для придбання (створення) необоротних активів" (п. 4 [30]). «Придбані (створені) основні засоби зараховуються на баланс підпри­ємства за первісною вартістю» (п. 7 П(С)БО 7 «Основні за­соби» [30]). У тих випадках, коли фактичну собівартість ви­значити неможливо, наприклад, у разі безоплатного отри­мання активу, первісною вартістю визнається справедлива вартість (п. 12 П(С)БО 9 «Запаси» [32], п. 10 П(С)БО 7 «Ос­новні засоби», п. 13, 15 П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» [31]). Визначення терміна надано тільки у», П(С)БО 7 «Ос­новні засоби», але якщо виключити з нього згадку про не­оборотні активи, то його цілком можна застосовувати і до запасів (п. 9 - 14 П(С)БО 9 «Запаси»), і до фінансових інве­стицій, і до деяких інших видів активів. Первісна вартість формується на момент первісного визнання (порядок фор­мування залежить від способу придбання активу. Первісна вартість може залишатися незмінною аж до вибуття активу, але за певних умов може змінюватися. Зокрема, первісна вартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов'язаних з поліпшенням об'єкта (п. 14 П(С)БО 7 «Основ­ні засоби»), або у зв'язку з проведенням переоцінки (п. 16 П(С)БО 7 «Основні засоби»). У першому випадку вона за­лишається первісною, а в другому називається переоціне­ною.

Переоцінена вартість

Переоцінена вартість з'являється у результаті переоцінки основних засобів або нематеріальних активів. Якщо об'єкт переоцінювався хоча б один раз, його первісна вартість вважається переоціненою, і в балансі такий об'єкт відобра­жається за переоціненою вартістю. Причина переоцінки - невідповідність залишкової вартості об'єкта його справед­ливій вартості на дату балансу. Тому переоцінка виконуєть­ся на дату балансу і переоцінена вартість може змінюватися на дату балансу. У разі вибуття переоціненого об'єкта спи­сується його переоцінена вартість, а також сума переоціне­ного зносу (накопиченої амортизації).

Балансова вартість

Це та сума, за якою активи та зобов'язання відображаються у балансі. Застосовується до всіх видів активів та зо-

Види оцінки (вартості)

Визначення терміна, характеристика, обставини застосування

 

бов'язань. Балансовою залежно від конкретних обставин може бути первісна вартість активів, амортизована собівар­тість фінансових інвестицій тощо. Не відображається у ба­лансі, а отже, за жодних обставин не може називатися бала­нсовою, наприклад, ліквідаційна вартість основних засобів. «До підсумку балансу включається залишкова вартість, я