1.3. Класифікація основних засобів

Для відображення участі основних засобів у виробничому процесі підприємств за функціональною ознакою їх поділяють на промислово-виробничі засоби, які прямо чи побічно беруть участь у виготовленні продукції підприємства, та непромислові (невиробничі) засоби, які ніякої участі у виробничому процесі не беруть. Вони задовольняють побутові та культурні потреби пра­цівників підприємства і можуть знаходитися на балансі підпри­ємства (їдальні, дитячі садочки, спортивні споруди, будинки від­починку тощо).

Для обліку, аналізу та планування залежно від їх призначення та за натурально-матеріальним складом основні засоби згідно з П(С)БО 7 «Основні засоби» класифікуються за такими групами (п. 5 [30]):

Основні засоби:

- Земельні ділянки

- Капітальні витрати на поліпшення земель

Будинки, споруди та передавальні пристрої

Машини та обладнання

Транспортні засоби

Інструменти, прилади, інвентар (меблі)

- Робоча і продуктивна худоба

- Багаторічні насадження

Інші основні засоби;

Інші необоротні матеріальні активи:

- Бібліотечні фонди

Малоцінні необоротні матеріальні активи (МНМА)

- Тимчасові (нетитульні) споруди

- Природні ресурси

- Інвентарна тара

- Предмети прокату

- Інші необоротні матеріальні активи.

Незавершені капітальні інвестиції.

Незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи - капітальні інвестиції в будівництво, виготовлення, реко­нструкцію, модернізацію, придбання об'єктів необоротних мате­ріальних активів, введення яких в експлуатацію на дату балансу не здійснилось, а також авансові платежі для фінансування буді­вництва.

Підприємство може розширювати зазначену класифікацію, поділяючи у групах (підгрупах) основні засоби на власні, орендо­вані і такі, що перебувають в експлуатації, запасі, оренді, ремонті, на модернізації, реконструкції, добудові, частковій ліквідації то­що (п. 7 Методичних рекомендацій [61]).

За галузевою ознакою основні засоби поділяються на промис­лові, будівельні, сільськогосподарські, транспортні, зв'язку тощо.

За ознакою належності основні засоби поділяються на власні або орендовані.

У табл. 1.2 та 1.3 наведено дані по основних засобах за фор­мами власності та видами економічної діяльності.

Наведені види основних засобів відіграють різну роль у ви­робничому процесі. Тому та частина основних засобів, яка бере

участь у процесі виробництва продукції безпосередньо, відно­ситься до активних засобів (машини та обладнання, інструмен­ти, прилади, інвентар). Основні засоби, які створюють лише не­обхідні умови для здійснення процесу виробництва, відносяться до пасивних засобів.

Таблиця 1.2.

 

У ф

іактичних цінах, млн грн

Відсотків до підсумку

1996

1999

2000

2001