1.3. Класифікація основних засобів

магниевый скраб beletage

Для відображення участі основних засобів у виробничому процесі підприємств за функціональною ознакою їх поділяють на промислово-виробничі засоби, які прямо чи побічно беруть участь у виготовленні продукції підприємства, та непромислові (невиробничі) засоби, які ніякої участі у виробничому процесі не беруть. Вони задовольняють побутові та культурні потреби пра­цівників підприємства і можуть знаходитися на балансі підпри­ємства (їдальні, дитячі садочки, спортивні споруди, будинки від­починку тощо).

Для обліку, аналізу та планування залежно від їх призначення та за натурально-матеріальним складом основні засоби згідно з П(С)БО 7 «Основні засоби» класифікуються за такими групами (п. 5 [30]):

Основні засоби:

- Земельні ділянки

- Капітальні витрати на поліпшення земель

Будинки, споруди та передавальні пристрої

Машини та обладнання

Транспортні засоби

Інструменти, прилади, інвентар (меблі)

- Робоча і продуктивна худоба

- Багаторічні насадження

Інші основні засоби;

Інші необоротні матеріальні активи:

- Бібліотечні фонди

Малоцінні необоротні матеріальні активи (МНМА)

- Тимчасові (нетитульні) споруди

- Природні ресурси

- Інвентарна тара

- Предмети прокату

- Інші необоротні матеріальні активи.

Незавершені капітальні інвестиції.

Незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи - капітальні інвестиції в будівництво, виготовлення, реко­нструкцію, модернізацію, придбання об'єктів необоротних мате­ріальних активів, введення яких в експлуатацію на дату балансу не здійснилось, а також авансові платежі для фінансування буді­вництва.

Підприємство може розширювати зазначену класифікацію, поділяючи у групах (підгрупах) основні засоби на власні, орендо­вані і такі, що перебувають в експлуатації, запасі, оренді, ремонті, на модернізації, реконструкції, добудові, частковій ліквідації то­що (п. 7 Методичних рекомендацій [61]).

За галузевою ознакою основні засоби поділяються на промис­лові, будівельні, сільськогосподарські, транспортні, зв'язку тощо.

За ознакою належності основні засоби поділяються на власні або орендовані.

У табл. 1.2 та 1.3 наведено дані по основних засобах за фор­мами власності та видами економічної діяльності.

Наведені види основних засобів відіграють різну роль у ви­робничому процесі. Тому та частина основних засобів, яка бере

участь у процесі виробництва продукції безпосередньо, відно­ситься до активних засобів (машини та обладнання, інструмен­ти, прилади, інвентар). Основні засоби, які створюють лише не­обхідні умови для здійснення процесу виробництва, відносяться до пасивних засобів.

Таблиця 1.2.

 

У ф

іактичних цінах, млн грн

Відсотків до підсумку

1996

1999

2000

2001

2002

1996

1999

2000

2001

2002

Усього

843471

837446

828822

915477

965756

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

За формами вла­сності: Державна

418885

326639

270470

293489

293615

49,6

39,0

32,6

32,1

30,4

Комунальна

78324

119621

181114

213128

229832

9,3

14,3

21,9

23,3

23,8

Приватна

14413

20265

33115

39448

41426

1,7

2,4

4,0

4,3

4,3

Колективна

331138

369386

342179

367160

397337

39,3

44,1

41,3

40,1

41,1

Міжнародних організацій та юридичних осіб інших держав

711

1535

1944

2252

3546

0,1

0,2

0,2

0,2

0,4

* Статистичний щорічник України за 2003 рік, с. 314

Для промислових підприємств особливе значення мають такі групи основних засобів, як

-  будівлі (виробничі приміщення, депо, гаражі, склади, офіси тощо); споруди (шахти, свердловини, під'їзні дороги, греблі, мо­сти, естакади, опори електромереж тощо);

-  передавальні пристрої (електромережі, трубопроводи хо­лодної та гарячої води, газу тощо);

-  машини та обладнання, у тому числі силові машини і об­ладнання, які визначають енергоозброєність виробництва, - кот­ли, турбіни, насоси, вентилятори, генератори, трансформатори, двигуни тощо, і робочі машини та обладнання, які визначають технічну озброєність праці, - верстати, апарати, лабораторне устаткування, обчислювальна та комп'ютерна техніка тощо;

Основні засоби за формами власності*

-  транспортні засоби (локомотиви, вагони, цистерни, авто­мобілі, електрокари тощо);

-  інструменти (механізовані та немеханізовані різальні, уда­рні та інші знаряддя ручної праці, а також різні пристрої для об­робки та складання виробів), прилади, інвентар;

- інші основні засоби.

Особливо треба зупинитися на групі «Малоцінні необоротні матеріальні активи (МНМА)» і «Малоцінні та швидкозношувані предмети (МШП)».

МНМА - предмети, строк корисного використання яких бі­льше одного року, зокрема, спеціальні інструменти та спеціальні пристосування, вартість погашається нарахуванням зносу за встановленою підприємством ставкою (нормою) з урахуванням очікуваного способу використання таких об'єктів [30].

Підприємства можуть встановлювати вартісні ознаки пред­метів, які входять до складу МНМА [30].

До МШП, які належать підприємству та знаходяться у складі запасів, відносяться предмети, які використовуються протягом не більше одного року чи нормального операційного циклу, якщо він більше одного року, зокрема: інструменти, господарський ін­вентар, спеціальне оснащення, спеціальний одяг тощо [1].

Отже, вартісний критерій, який до 1.07.2000 року (дата на­дання чинності [30]) раніше використовувався для МШП, тепер використовується для МНМА з тією лише різницею, що для МБП він встановлювався Мінфіном України, а для МНМА підприємс­тва встановлюють його самостійно. Чим керуватися підприємст­ву, встановлюючи вартісну ознаку? Ніяких вказівок або рекомен­дацій з цього приводу нормативні документи не містять. Підпри­ємствам надається повна свобода.

Співвідношення окремих видів (груп) основних засобів, ви­ражене у відсотках до їх сукупної вартості, характеризує видову (технологічну) структуру засобів праці. Вона тим прогресивніша й ефективніша, чим більша у складі основних засобів питома вага активної частини, що змінюється під впливом багатьох чинників. Найбільш впливовими з них є особливості і технічний рівень ви­робництва, відтворювальна структура інвестицій, вартість будів­ництва виробничих об'єктів, рівень цін на технологічне устатку­вання, територіальне розміщення підприємства тощо.

Таблиця 1.3.

Основні засоби за видами економічної діяльності за формами власності у 2002 році*

 

Усього

За ф

юрмами власності

Питома вага галузі в загальній вар­тості, %

державна

комунальна

приватна

колективна

міжнародних організацій та юридичних осіб інших дер­жав

1

2

3

4

5

6

7

8

Усього

965726

293615

229832

41426

397337

3546

100

1. Промисло­вість, мли гри

339259

84373

21065

1416

230937

1468

35,13

%

100

24,87

6,21

0,42

68,07

0,43

 

Добувиа промисло­вість, мли гри

62543

35395

21

46

26980

101

6,48

%

100

56,59

0,034

0,074

43,14

0,162

 

Обробиа промисло­вість, мли гри

181394

29336

670

1198

148824

1366

18,78

%

100

16,17

0,37

0,66

82,05

0,75

 

Виробиицтво та розподі- леиия елект- роеиергії, газу та води, мли гри

95322

19642

20374

172

55133

1

9,87

%

100

20,61

21,37

0,18

57,84

0,001

 

2. Сільське господарст­во, мисливс­тво та лісове господарство (включаючи худобу) мли гри

87133

14431

1247

15678

55726

52

9,02

%

100

16,56

1,43

17,99

63,96

0,06

 

3. Будівииц- тво, мли гри

23423

5409

6624

356

11024

10

2,43

%

100

23,09

28,28

1,52

47,06

0,05

 

Продовження таблиці

 

Усього

За формами власності

 

державна

комунальна

приватна

колективна

міжнародних організацій та юридичних осіб інших дер­жав

Питома вага галузі в загальній вар тості, %

4. Транспорт і зв'язок, млн грн

141826

96701

14934

872

28831

487

14,69

%

100

68,18

10,53

0,62

20,33

0,34

 

5. Державне управління, млн грн

33161

25208

7846

64

43

-

3,43

%

100

76,02

23,66

0,19

0,13

-

 

6. Освіта, млн грн

45735

27192

16899

171

1469

4

4,74

%

100

59,46

36,95

0,37

3,21

0,01

 

7. Інші

295189

40301

161217

22869

69307

1525

30,56

%

100

13,65

54,61

7,75

23,48

0,51

 

* Статистичний щорічник України за 2003 рік, с. 315

Слід відмітити, що до 01.07.2000 року (дата надання чинності [30]) класифікація основних засобів у бухгалтерському обліку збіга­лася з класифікацією основних фондів з метою оподаткування.

З метою оподаткування прибутку підприємств для визначен­ня амортизації основні фонди підлягають розподілу за такими групами:

-   група 1 - будівлі, споруди, їх структурні компоненти та пе­редавальні пристрої, у тому числі житлові будинки та їх частини (квартири та місця загального користування), вартість капіталь­ного поліпшення землі;

-   група 2 - автомобільний транспорт і вузли (запасні частини) до нього; меблі; побутові електронні, оптичні, електромеханічні прилади та інструменти, інше конторське (офісне) обладнання, пристрої та приладдя до них;

-   група 3 - будь-які інші основні фонди, які не включені до групи 1, 2 і 4;

-   група 4 - електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, пов'язані з ними засо­би зчитування або друку інформації, інші інформаційні системи, комп'ютериі програми, телефоии (у тому числі стільиикові), мік- рофоии і рації, вартість яких перевищує вартість малоціииих то­варів (предметів) (ст. 8 [1]).

Терміи «комп'ютерна програма» розуміється у зиачеииі, на- ведеиому у законодавстві з питань охорони авторських і суміжних прав.

«Комп'ютерна програма - набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів чи у будь-якому іншому вигляді, ви­ражених у формі, придатній для зчитування комп'ютером, які приводять його у дію для досягнення певної мети або результату (це поняття охоплює як операційну систему, так і прикладну про­граму, виражені у вихідному або об'єктному кодах)» (ст. 1 Зако­ну про авторське право [14]).

У групу 4 включають відповідні основні фонди, які придбані (виготовлені) після 1 січня 2003 року, а також витрати на поліп­шення придбаних (виготовлених) основних фондів у встановле­ному порядку.

Рисунок 1.5 відображає вище наведену класифікацію основ­них засобів за різними ознаками.

 

Основні засоби:

- Земельні ділянки

- Капітальні витрати на поліпшення земель.

- Будинки, споруди та передавальні пристрої

- Машини та обладнання

- Транспортні засоби

- Інструменти, прилади, інвентар (меблі)

- Робоча і продуктивна худоба

- Багаторічні насадження

- Інші основні засоби.

Інші необоротні матеріальні активи:

- Бібліотечні фонди

- Малоцінні необоротні матеріальні активи (МНМА)

- Тимчасові (нетитульні) споруди

- Природні ресурси

- Інвентарна тара

- Предмети прокату

- Інші необоротні матеріальні активи

Незавершені капітальні інвестиції

Машини та обладнання.

у тому числі о силові машини та

обладнання о робочі машини о обчислювальна та комп'ютерна техніка

Транспортні засоби

Інструменти

Інші засоби

група 1 - будівлі, споруди, їх

структурні компоненти та передавальні пристрої, у тому числі житлові будинки та їх частини (квартири та місця загального користування), вартість капітального покращення землі;

І

група 2 — автомобільний транспорт і вузли (запасні частини) до нього; меблі;

побутові електронні, оптичні, електромеханічні прилади та інструменти, інше конторське (офісне) обладнання, пристрої та приладдя до них;

група 3 - будь-які інші основні фонди, які не включені до групи 1, 2 і 4;

група 4 - електронно- обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, пов'язані з ними засоби зчитування чи друку інформації, інші інформаційні системи, комп'ютерні програми, телефони (у тому числі стільникові), мікрофони і рації, вартість яких перевищує вартість малоцінних товарів (предметів)

 

Рис. 1.5. Класифікація основних засобів