НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

магниевый скраб beletage

Петро Васильович КРУШ, Олена Володимірівна КЛИМЕНКО Валентина Іллівна ПОДВІГІНА, Валентина Опанасівна ГУЛЕВИЧ

КАПІТАЛ, ОСНОВНІ ТА ОБОРОТНІ ЗАСОБИ ПІДПРИЄМСТВА Навчальний посібник

Керівник видавничих проектів - БА.Сладкевич Друкується в авторській редакції Дизайн обкладинки - Б.В. Борисов

Підписано до друку 04.02.2008. Формат 60x84 1/16. Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC. Умовн. друк. арк. 20,5. Наклад - 1000 прим.

Видавництво "Центр учбової літератури" вул. Електриків, 23 м. Київ, 04176 тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63 8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України) e-mail: office@uabook.com сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК №2458 від 30.03.2006

 

2. Вкладом до статутного (складеного) капіталу господарського то­вариства можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку, якщо інше не встановлено законом.

Грошова оцінка вкладу учасника господарського товариства здійс­нюється за згодою учасників товариства, а у випадках, встановлених за­коном, вона підлягає незалежній експертній перевірці.

Статутний фонд акціонерного товариства не може бути мен­шим за суму, еквівалентну 1250 мінімальним заробітним платам, виходячи зі ставки мінімальної заробітної плати, діючої на мо­мент створення акціонерного товариства. Засновники акціонер­ного товариства зобов'язані бути, держателями акцій на суму не менше 25% статутного фонду і строком не менше двох років.

У товаристві з обмеженою відповідальністю, з додатковою відповідальністю створюється статутний фонд, розмір якого по­винен становити не менше від суми, еквівалентної 100 мінімаль­ним заробітним платам, виходячи зі ставки мінімальної заробіт­ної плати, діючої на момент створення товариства (ст. 52 [2]).

Стаття 190. Майно

1. Майном як особливим об'єктом вважаються окрема річ, сукуп­ність речей, а також майнові права та обов'язки.

Стаття 191. Підприємство як єдиний майновий комплекс

1. Підприємство є єдиним майновим комплексом, що використову­ється для здійснення підприємницької діяльності.

2. До складу підприємства як єдиного майнового комплексу входять усі види майна, призначені для його діяльності, включаючи земельні ді­лянки, будівлі, споруди, устаткування, інвентар, сировину, продукцію, права, вимоги, борги, а також право на торговельну марку або інше поз­начення та інші права, якщо інше не встановлено договором або зако­ном.

3. Підприємство як єдиний майновий комплекс є нерухомістю.

4. Підприємство або його частина можуть бути об'єктом купівлі- продажу, застави, оренди та інших правочинів.

За характером участі в діяльності підприємства його активи, тобто вся сукупність майна, яка використовується для здійснення діяльності, поділяється на необоротні та оборотні активи. Суть відмінності визначається тривалістю циклу використання активів у виробництві продукції. Для необоротних активів характерне збереження речової форми у ході виробничого процесу протягом тривалого часу. Саме з цією обставиною пов'язана назва даної групи майна, оскільки необоротні активи зношуються повільно та їх оборот явно не спостерігається.

Склад необоротних активів відповідно до П(С)БО 2 «Баланс» [27] зображений на рис. 1.4.

Одиницею обліку основних засобів є об'єкт основних засобів.

Об'єкт основних засобів - це закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям для нього або окремий конструк­тивно відокремлений предмет, призначений для виконання само­стійних функцій, чи відокремлений комплекс конструктивно з'єднаних предметів однакового або різного призначень, що ма­ють для обслуговування загальні пристосування, приладдя, керу-

У табл. 1.8 наведені формули для розрахунку норми аморти­зації (Ha), річних амортизаційних відрахувань у році t (At), суми

t

амортизаційних відрахувань (накопиченого зносу) (Фзн1 = ^ At)

t=1

та залишкової вартості в році t (Фзал t) за різними методами нара­хування амортизації.

12

3720

= 310 тис. грн.

12

Коефіцієнт оборотності оборотних засобів можна знайти як відношення річного обсягу реалізованої продукції до середньорі­чного залишку оборотних засобів:

_ Qp _ 2480 грн.прод

Ос 310 грн. ОС Кількість оборотів які можуть зробити оборотні засоби за певний розрахунковий період часу:

8 оборотів / рік.

Ос 310

Період обороту (тривалість одного обороту) оборотних засо­бів розраховується за формулою:

Тоб _ ^ _ 360 = 45 дн,,

Поб 8

Приклад 16. Випуск товарної продукції за рік склав 5 тис. од., виробнича собівартість виробу - 90 грн, ціна виробу на 25 % пере­вищує його виробничу собівартість. Середньорічний залишок обо­ротних засобів - 37,5 тис. грн, тривалість виробничого циклу виго­товлення виробу - 7 календарних днів, коефіцієнт наростання вит­рат у незавершеному виробництві - 0,8.

Визначити норму і норматив оборотних засобів у незаверше­ному виробництві, коефіцієнт оборотності та тривалість одного обороту.

Розв'язання: Норма оборотних засобів у незавершеному виробництві по виробу:

Ннзв _ Тц XКнв _ 7 х 0,8 _ 5,6 днів.

Середньодобовий випуск цього виробу з виробничої собівартості:

[1] ln0,98 -0,020202707