Навчальний посібник

магниевый скраб beletage

Керівник видавничих проектів - БА.Сладкевич

Редактор - ЛІ. Єросова Комп'ютерний набір і верстка - І.В. Марченко Дизайн обкладинки - Б.В. Борисов

Підписано до друку 29.09.05. Формат 60x84 1/16. Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC. Умовн. друк. арк. 12,25.

Видавництво "Центр навчальної літератури" вул. Електриків, 23 м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63 8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України) e-mail: office@uabook.com сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК №1014 від 16.08.2002