1.3. Організація роботи суб'єктів контролю

магниевый скраб beletage

Успішне проведення ревізій і перевірок багато в чому за­лежить від правильної організації роботи контролюючих ор­ганів. З одного боку, організація контрольно-ревізійної діяльності досить чітко регламентується відповідними нор­мативними актами України. З іншого боку, особливе місце приділяється раціональної організації ревізійного процесу на місцях.

Отже, припускаючи, що процес контролю являє собою до­сить складний і виконуваний на комплексній основі вид діяль­ності, його необхідно проводити в кілька етапів. У нашій ро­боті їх чотири:

1) підготовка до проведення ревізії (тематичної перевірки);

2) проведення контролю на конкретному об'єкті (підприємстві);

3) оформлення матеріалів, отриманих перевіряючими;

4) вивчення й оцінка матеріалів ревізії, прийняття рішень і контроль над їхнім виконанням.

Помилковою вважається думка про те, що основним є етап проведення ревізії. Від якості підготовленості працівників контрольних органів до проведення ревізії багато в чому зале­жить кінцевий результат роботи ревізійної бригади. Такою самою мірою якість оформлення матеріалів ревізії (перевірки) впливає на прийняття рішень по них. Тому розглянемо більш детально зміст кожного з етапів.

Підготовчий етап починається з видання наказу, в якому вказується найменування підприємства, що перевіряється, склад ревізійної групи, період, строк ревізії (перевірки).

Строк проведення ревізії (перевірки) обмежений і не мо­же перевищувати 30 робочих днів. Продовження строку про­ведення ревізії (перевірки) повинно бути письмово обґрунто­вано керівником ревізійної групи за 5 днів до закінчення ревізії (перевірки).

Для проведення кожної ревізії (перевірки) членам ревізійної групи видається спеціальне разове посвідчення, підписане керівником контролюючого органу.

На етапі підготовки до проведення ревізії (перевірки) пе­ревіряючі ознайомлюються із матеріалами, які стосуються діяльності й фінансового стану підприємства, що перевіряється. Насамперед, вивчаються матеріали попередніх ревізій і пе­ревірок, дані про рух і наявність коштів на розрахункових і ва­лютних рахунках, отримані в установах банків, що обслуговують дане підприємство. Якщо буде потреба, члени ревізійної бригади одержують додаткову інформацію в органах митного контролю, органах Державного казначейства та інших організацій.

Після вивчення необхідної інформації про види й специфіку роботи об'єкта, що перевіряється, керівник групи розробляє про­----------------------------------------- 17

граму ревізії (перевірки). У програмі визначається період, відведений на перевірку, мета й основні питання, що підлягають розгляду. Потім програма ревізії (перевірки) затверджується керівництвом відповідного структурного підрозділу, що пе­ревіряє підготовленість членів ревізійної групи до проведення ревізії (перевірки) і дає їм інструктивні вказівки.

На підставі затвердженої програми ревізії керівник ревізійної групи складає план її проведення визначає конкретні питання, виконавців, строки виконання. У період проведення ревізії за необхідності в програму ревізії (перевірки) і план її проведення можуть бути внесені зміни й доповнення.

Програма ревізії (перевірки) може включати питання, для розгляду яких перевіряючим необхідно мати спеціальну підго­товку. Якщо в штаті контрольного органу немає відповідних фахівців, то їх залучають зі сторони на договірній основі.

Підготовчий етап завершується індивідуальною підготов­кою членів ревізійної групи. У робочому плані між ревізорами розподіляються питання (теми) перевірки, тому кожний з них повинен детально вивчити нормативну базу контролю відповідної ділянки діяльності, а також визначити основні на­прямки контролю.

Етап проведення контролю є найбільш тривалим і тру­домістким. Тому члени ревізійної групи повинні бути добре підготовлені до перевірки питань, закріплених за ними в про­грамі й плані. Це додає ревізорам змогу приділяти більше ува­ги самій процедурі контролю, а не вивченню особливостей діяльності об'єкта, що перевіряється.

У момент прибуття на об'єкт керівник ревізійної групи (бригади) пред'являє керівникові підприємства, організації, установи посвідчення на право проведення ревізії або пе­ревірки. Посвідчення є разовим і не може бути використане перевіряючими при проведенні контролю на інших об'єктах. Потім ознайомлюються з умовами функціонування підприємства. Керівник підприємства знайомить членів ревізійної бригади з посадовими й матеріально відповідаль­ними особами, а також віддає розпорядження проінформу­вати трудовий колектив про початок ревізії.

Паралельно із пред'явленням повноважень адміністрації підприємства керівник ревізійної групи організує проведення раптової ревізії каси. Важливо відзначити, що у випадку відсутності касира на робочому місці, приміщення каси по­винне бути опечатане. Залишки готівки в касі знімаються тільки в присутності матеріально відповідальної особи.

Перевіряючі повинні бути забезпечені відповідними умо­вами роботи. їм надається місце для роботи, можливість кори­стуватися засобами зв'язку й копіювальною технікою.

Однією з перших процедур контролю є проведення інвентаризації матеріальних цінностей, тому що у випадку зволікання матеріально відповідальні особи зможуть приве­сти у відповідність фактичні залишки предметів, що перебу­вають у підзвіті, праці з даними складського й бухгалтерсь­кого обліку.

Після раптової ревізії касової готівки й інвентаризації матеріальних цінностей члени ревізійної бригади приступа­ють до перевірки питань (тем), закріплених за ними в про­грамі ревізії.

Важливим моментом на етапі проведення ревізії (пе­ревірки) є вивчення й оцінка організації внутрішньогоспо­дарського контролю і його результатів. Насамперед, звер­тається увага на перелік питань, що перевіряються внутрішнім контролем. Потім перевірці підлягає ефективність роботи внутрішніх ревізорів, тому що розкриті власними силами по­рушення можуть залишатися не усунутими.

Вивчення роботи внутрішньогосподарського контролю дає можливість членам ревізійної групи коригувати програму ревізії й робочий план убік збільшення або зменшення обсягу контрольних процедур, а також уточнити напрямки перевірки в розрізі окремих ділянок діяльності підприємства.

У ході виконання контрольних процедур можуть роз­криватися різного роду порушення. По кожному з виявле­них порушень від посадових осіб необхідно зажадати пояс­нень у письмовому вигляді. Працівники контролюючих ор­ганів не можуть ухвалювати рішення щодо усунення роз­критих порушень на підставі усних пояснень, отриманих від посадових осіб.

На етапі проведення ревізії (перевірки) члени ревізійної бригади повинні застосовувати всі свої знання й уміння, повністю використовуючи права й дотримуючись обов'язків працівників органів контролю. Ревізорам необхідно прояв­ляти ініціативу в частині вибору методів контролю, а також глибини проведеної перевірки. Такий підхід значно підви­щує результативність контролю, тому що остаточний обсяг контрольних процедур, необхідних для перевірки конкрет­ної ділянки діяльності, можна визначити тільки в момент роботи на об'єкті, який перевіряється.

Етап оформлення результатів контролю являє собою про­цес документування матеріалів, отриманих ревізорами на етапі проведення ревізії. Результати ревізії оформлюються актом, який підписують керівник ревізійної групи, директор і голо­вний бухгалтер перевіреного підприємства, а якщо буде потре­ба - колишній керівник і головний бухгалтер, у період роботи яких мали місце виявлені порушення, зловживання.

Один екземпляр акта вручається керівникові перевіреного об'єкта під розписку на першому примірнику акта.

При наявності заперечень або зауважень щодо змісту ак­та ревізії (перевірки) керівник, головний бухгалтер або інші особи, які підписують акт, роблять про це оцінку перед своїми підписами й представляють письмово обґрунтування своїх заперечень.

Ревізори повинні піддати ретельній перевірці обґрунто­ваність заперечень, викладених посадовими особами в пись­мовому вигляді, і зробити по них висновки. Якщо зауваження визнаються обґрунтованими, то акт коригують. При відхи­ленні заперечень посадових осіб акт залишається незмінним.

У випадках, коли посадові особи перевіреного об'єкта відмов­ляються від підписання акту за результатами ревізії (перевірки), працівники органу, що ревізує, складають відповідний акт, підпи­сують його й роблять позначку про відмову.

Результати ревізії (перевірки) викладаються в акті на підставі перевірених даних і фактів, які випливають з наявних оригіналів документів організації, підданій перевірці. Підста­вою для відбиття в акті можуть бути:

і дані за результатами зустрічних перевірок; і матеріали проведених інвентаризацій; і матеріали контрольних обмірювань, контрольних за­пусків сировини й матеріалів у виробництво, контроль­них аналізів сировини, матеріалів і готової продукції; і дані перевірки якості продукції, дотримання умов техно­логічного режиму й технічних умов виробництва, відпо­відності продукції діючим стандартам, а також інші дані. При складанні акту ревізії або перевірки необхідно дотри­муватися об'єктивності, ясності й повноти опису виявлених фактів і даних. Не допускається включення в акт ревізії або перевірки різного роду висновків, пропозицій і не підтвердже­них документами даних про фінансово-господарську діяльність ревізованої організації, а також даних з матеріалів наслідків і посилань на показання свідків посадових осіб, які вони дали в слідчих органах.

В акті ревізії (перевірки) перевіряючі не повинні кваліфікувати, оцінювати дії окремих посадових осіб, напри­клад, "викрав кошти", "злочинець", "зловживав займаною по­садою", "привласнив цінності" й ін.

Акт повинен містити інформацію про те, які господарські й фінансові операції й документи були перевірені, за який період і в який спосіб (вибірково, суцільно).

Щоб не захаращувати змістовну частину акта переліком однорідних порушень, необхідно попередньо згрупувати. В акті наводиться підсумкова сума, а докладно описують факти розбіжностей ревізори в додатках, на які робиться посилання. Додатки повинні бути пронумеровані й додаються до акту.

Після того як акт ревізії підпишуть адміністрація підприємства й працівники ревізійного органу, ревізія вва­жається завершеною, й настає етап реалізації матеріалів ревізії. Керівник ревізійної бригади підготовлює матеріали ревізії (перевірки) до реалізації відразу після її закінчення.

Матеріали кожної ревізії (перевірки) розглядає й прий­має від ревізуючих керівник контрольно-ревізійного підрозділу або його заступник. При необхідності, що може виникнути внаслідок неякісного проведення ревізії або інших причин, призначається додаткова або повторна ревізія (перевірка). Про розгляд і прийняття матеріалів ревізій (перевірок) керівником контрольно-ревізійного ор­гану або його заступником робиться оцінка на останній сторінці акта (довідки) або на окремому аркуші із вказівкою дати розгляду й строком виконання рекомендацій. Після усунення недоліків, проведення додаткової або повторної ревізії або перевірки робиться остаточний висновок про можливості прийняття матеріалів ревізій (перевірок). Про це робиться запис на останній сторінці акта (довідки): "Акт ревізії (довідка перевірки) прийнятий". Тут же проставля­ють дату й підпис.

Після прийняття акта (довідки) ревізії (перевірки) ревізор реєструє його в книзі реєстрації матеріалів ревізії і в п'ятиденний строк складає інформаційну карту про результа­ти ревізії (перевірки). Загальний строк реалізації матеріалів ревізій (перевірок) не повинен перевищувати 15 днів.

У випадках, коли ревізорам у ході проведення ревізії (пе­ревірки) не вдається усунути виявлені порушення, вони підго- товлюють вимогу про усунення виявлених порушень. її підпи­сує керівник (заступник) КРС. У вимозі міститься перелік за­ходів, що забезпечують повне відшкодування збитків і залу­чення винних осіб до дисциплінарної й матеріальної відповідальності. Цей документ направляється адміністрації перевіреного об'єкта.

При виявленні істотних порушень фінансової дис­ципліни, розкрадань коштів і матеріальних цінностей, інших зловживань матеріали ревізії передаються в слідчі органи. Одночасно перед керівництвом перевіреного підприємства ставиться питання про звільнення із займаних посад винних у цьому осіб.

За результатами проведених ревізій (перевірок) у межах наданих контрольно-ревізійним органам прав оформлюються рішення про стягнення фінансових санкцій і накладення адміністративних штрафів.

Органи контролю визначають конкретні строки виконання своїх вимог, усунення порушень, розкритих на перевіреному підприємстві, і здійснюють контроль над їхнім дотриманням.

Наступний контроль над виконанням вимог та усуненням порушень здійснюють контролюючі органи в ході проведення чергових ревізій або перевірок.