1.4. Права й обов'язки ревізорів

магниевый скраб beletage

Посадові особи державної контрольно-ревізійної служби є представниками органів виконавчої влади. Законні вимоги по­садових осіб державної контрольно-ревізійної служби обов'яз­кові для виконання посадовими особами для ревізії й пе­ревірки об'єктів.

Ніхто інший (за винятком передбачених законодавством випадків) не має права втручатися в діяльність посадової осо­би державної контрольно-ревізійної служби.

Працівники органів державного контролю, здійснюючи ревізії й перевірки підлеглих підприємств, організацій та уста­нов, мають певні права й обов'язки. Тому кожний ревізор по­винен уміло користуватися наділеними правами, а також ви­конувати покладені на нього обов'язки.

Права

Працівникам контрольно-ревізійної служби надається право ревізувати й перевіряти на підприємствах, в установах і організаціях грошові, бухгалтерські документи, звіти, кошто­риси й інші документи, що підтверджують надходження й ви­трату коштів і матеріальних цінностей, перевіряти фактичну наявність цінностей (коштів, цінних паперів, сировини й ма­теріалів, готової продукції, устаткування).

Під час проведення ревізій і перевірок перевіряючі мають право безперешкодного доступу на склади, у сховища, вироб­ничі й інші приміщення для їхнього обстеження й з'ясування питань, розглянутих у ході контролю. З ініціативи керівника групи і її членів можуть припинятися операції на розрахунко­вих (інших) рахунках у банку й інших фінансово-кредитних установах у випадках, коли керівництво об'єкта, на якому не­обхідно провести ревізію або перевірку, заважає членам ревізійної групи виконувати свої обов'язки.

Коли програма ревізії містить питання, які не можуть бути перевірені штатним персоналом контрольно-ревізійних підрозділів, їхнє керівництво може залучати на договірних заса­дах кваліфікованих фахівців для проведення ними контроль­них дій, що потребують спеціальних знань і умінь.

Якщо буде потреба, ревізори мають право зажадати від керівників ревізованих підприємств проведення інвентари­зації основних коштів, товарно-матеріальних цінностей, коштів і розрахунків, опечатувати каси й касові приміщення, склади, архіви.

При виявленні підробок, інших зловживань членам ревізійної групи дозволяється вилучати на строк до закінчен­ня ревізії необхідні документи, залишаючи на об'єкті акт вилу­чення й копії (реєстри) вилучених документів.

Крім цього контролерам дано право одержувати від Національного банку України і його установ необхідні відо­мості, копії документів, довідки про банківські операції і за­лишках коштів на рахунках ревізованих підприємств. Від інших підприємств і організацій можуть бути отримані довідки й копії документів про операції й розрахунки з реві­зованими або перевірюваними підприємствами, ор­ганізаціями.

У ході перевірки ревізори можуть вимагати від керівників та інших посадових осіб контрольованих об'єктів усунути ви­явлені порушення, а також ставити перед відповідними орга­нами питання про припинення фінансування й кредитування, якщо отримані підприємствами кошти і позички використову­ються не на ті цілі, на які отримані.

Одержання від посадових і матеріально відповідальних осіб ревізованих об'єктів, що перевіряються, письмових пояс­нень з питань, що виникають у ході ревізій і перевірок, - це одне з прав, яким наділені ревізори.

У випадках, коли перевіряючі з'ясовують причетність до розкритого в ході контролю порушення окремих працівників підприємства, що перевіряється, вони можуть накладати на винних посадових осіб адміністративні стягнення.

Обов'язки

Поряд із правами, якими користуються ревізори в процесі контролю, вони виконують обов'язки, покладені на працівників контрольно-ревізійної служби. За невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків співробітники кон­трольно-ревізійної служби притягуються до дисциплінарної й кримінальної відповідальності відповідно до діючого законо­давства.

Працівники органів контролю зобов'язані дотримуватися Конституції України, законів України, захищених законом прав та інтересів громадян, підприємств, установ і організацій.

У випадку виявлення зловживань і порушень чинного за­конодавства перевіряючі зобов'язані передавати в правоохо­ронні органи матеріали ревізій, а також повідомляти про вияв­лені зловживання, порушення державним органам та органам, які управляють державним майном.

У разі вилучення документів підприємства, що пе­ревіряється, у зв'язку з їхньою підробкою або виявленими зло­вживаннями, слід обов'язково повідомити про це правоохо­ронним органам. Вилучені документи повертають після закінчення ревізії або перевірки.

У процесі проведення ревізій і перевірок ревізори повинні забезпечувати дотримання комерційної й службової таємниць.

Якщо розглядати ревізійний процес із позиції взаємин між контролерами й працівниками підприємства, що пе­ревіряється, то можна говорити про те, що права перевіря­ючих, з одного боку, є обов'язками для перевірюваних - з іншого.

Поряд із цим простежується деякий взаємозв'язок між са­мими правами й обов'язками працівників контрольно- ревізійної служби. Так, при наявності права піддавати пе­ревірці різні документи ревізори зобов'язані зберігати ко­мерційну й службову таємниці. Розкриваючи в процесі кон­тролю порушення законодавства й жадаючи від керівництва підприємства їхнього усунення, перевіряючі повинні, крім по­вного відображення результатів контролю в акті ревізії, інфор­мувати правоохоронні органи про факти незаконної діяль­ності. Також не допускається вибіркове інформування відповідних органів про виявлені зловживання.

Таким чином, з метою підтримки репутації органів дер­жавного контролю й формування поважного ставлення до функцій, які вони виконують, ревізори повинні строго дотри­муватися прав та обов'язків працівників контрольно- ревізійної служби.