5.3. Передумови, чинники та етапи успішного проведення організаційних змін

магниевый скраб beletage

Аналіз потенційних сил опору дає можливість виявити тих членів організації або ті групи в ній, що будуть чини­ти опір змінам, та усвідомити мотиви неприйняття змін

□ При вирішенні конфліктів, що можуть виникнути в ор­

ганізації під час проведення змін, можна використову­вати різні стилі керівництва

СТИЛІ КЕРІВНИЦТВА ОРГАНІЗАЦІЇ З ПОДОЛАННЯ ОПОРУ ЗМІНАМ

1

Конкурентний стиль — робить ставку на силу, Грунтується на наполегливості, створенні своїх прав (виходять з того, що розв'язання конфлікту передбачає наяв­ність переможця та переможеного

2

Стиль самоусунення — проявляється в тому, що керівництво демонструє низьку наполегливість і в той же час прагне до пошуку шляхів співробітництва з незгод­ними членами організації

3

Стиль компромісу — передбачає помірковані наполягання керівництва щодо ви­конання його підходів до подолання конфліктів з одночасним намаганням

Ефективне управління змінами є однією з найтяжчих, і в той же час престижних завдань менеджменту.

ЗМІСТ ШЕСТИ ЕТАПІВ УСПІШНОГО УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИМИ ЗМІНАМИ (Лері Грейнера)

1. Тиск і спонукання пов'язані із зовнішніми (зростання конкуренції, зміни в економіці, но­ві закони, постанови, укази тощо) та внутрішніми (зниження продуктивності, збільшення витрат, дисфункціональні конфлікти тощо) факторами

2. Посередництво і переорієнтація уваги полягають у тому, що менеджер може відчути змі­ни, але не може зробити точний аналіз проблем і провести зміни належним чином. Тут не­обхідні посередники, які здатні оцінити ситуацію

3. Діагностика і усвідомлення. На цьому етапі менеджер збирає відповідну інформацію, ви­значає істинну причину виникнення проблем, які потребують зміни існуючого положення

4. Пошук нового рішення і зобов'язань по його виконанню полягає в пошуку менеджером способу виправлення ситуації: він змушений при цьому заручитися згодою на проведення нового курсу тих, хто відповідає за його виконання

5. Експеримент і виявлення результатів полягають у тому, що організація спочатку прово­дить іспити до змін, які плануються, і виявляє приховані труднощі, перш ніж впроваджува­ти нововведення в крупних масштабах. Шляхом експерименту і виявлення негативних нас­лідків менеджер зможе скоригувати свої плани, щоб добитися їх ефективності

6. Підкріплення і згода. Тут необхідно мотивувати підлеглим, щоб вони прийняли ці зміни, переконуючи їх у цьому шляхом похвали, визнання, просування по службі, підвищення за­робітної плати, занесення в резерв на висування не тільки на високу посаду чи присвоєння більш високої категорії тощо

Модель успішного проведення організаційних змін (Модель Лері Грейнера)