зміст

Вступ.............................................................................................. 8

ТЕМА 1. Теорія втручання в конфліктні ситуації................... 11

1.1.                  Загальне поняття про конфліктну ситуацію та конфлікт. Модель процесу конфлікту         11

1.2.                  Типи та види конфліктів.....................................  24

1.3.                   Об'єктивні передумови та причини конфлікт­них ситуацій             31

1.4.                  Суб'єктивні передумови виникнення конфліктів   37

1.5.                  Основні елементи теорії втручання...................    37

ТЕМА 2. Норма як основа оцінки конфліктної поведінки 39

2.1.                  Нормативні вимоги до суспільних форм пове­дінки             39

2.2.                  Характеристика особливостей індивідуальної трудової поведінки            40

2.3.                   Справедливість як основа соціально-сере- довищного складу норми    42

2.4.                  Альтруїзм та егоїзм як соціальні форми пове­дінки  42

2.5.                  Примусові форми поведінки в міжособистіс- них стосунках         44

ТЕМА 3. Силові стосунки в організаціях.

Природа конфлікту на підприємстві........................................ 45

3.1.                  Поняття про трудовий колектив і його функції. Класифікація трудових колективів та їх структура 45

3.2.                   Формальні і неформальні групи, їх значимість, причини утворення неформальних груп           49

3.3.                   Характеристика неформальних організацій. Управління неформальними організаціями та групами           53

3.4. Модель процесу конфлікту. Наслідки конфлікту    

ТЕМА 4. Дисципліна як засіб запобігання конфліктам.... 59

4.1.                  Поняття про дисципліну як необхідну умову колективної форми виробничої діяльності            59

4.2.                  Горизонтальні і вертикальні дисциплінарні стосунки міжгрупової та внутрішньогрупової вза­ємодії                          61

4.3.                  Загальні принципи дисциплінарної організації колективних відносин       61

4.4.                  Державна дисципліна........................................... 62

4.5.                  Поняття про самодисципліну.............................. 62

ТЕМА 5. Проведення організаційних змін як причина

конфліктів і засіб їх подолання................................................ 63

5.1.                  Природа та цілі організаційних змін..................   63

5.2.                  Основні напрями організаційних змін................   64

5.3.                  Передумови, чинники та етапи успішного про­ведення організаційних змін                     68

5.4.                  Використання працівників в управлінні для впровадження змін                 70

5.5.                  Індивідуальний та груповий опір змінам...........   70

5.6.                  Переборення опору змінами..............................  75

ТЕМА 6. Використання психологічних засобів для розу­міння конфліктів та управління ними       87

6.1.                   Розпізнавання причин конфлікту та його еле­ментів       87

6.2.                  Виявлення прихованих інтересів, бажань і страхів 88

6.3.                   Вміння слухати, виражати свої почуття, інте­реси 89

6.4.                  Стиль поведінки в конкретній конфліктній си­туації             92

6.5.                  Спілкування з «важкими людьми»...................... 94

6.6.                  Система соціально-психологічних методів управ­ління конфліктами         94

6.6.1.                  Соціально-психологічні методи

вирішення соціальних конфліктів............................................... 99

6.6.2.                  Динаміка соціальних конфліктів 100 6.6.3. Види й форми протікання конфліктів

на підприємстві........................................................................... 106

6.7.