6.4. Стиль поведінки в конкретній конфліктній ситуації

магниевый скраб beletage

сітка томаса—кілмена Y V

Міра, в якій ви бажаєте задовольнити власні інтепеси

1. Стиль

4

. Стиль

конкуренції

співробітництва

 

5. Стиль

 

 

компромісу

 

2. Стиль

 

3. Стиль

ухилення

пристосування

 

 

 

 

Активні дії

Пасивні дії

Індивідуальні дії

Спільні дії

Міра, в якій ви намагаєтесь задовольняти інтереси іншої сторони

Вибір стилю поведінки відповідно до конфліктної ситуації

 

ХАРАКТЕРИСТИКА СТИЛІВ ПОВЕДІНКИ ВІДПОВІДНО ДО КОНФЛІКТНОЇ СИТУАЦІЇ ЗА СІТКОЮ ТОМАСА-КІЛМЕНА

Назва стилю

Людина, яка надає перевагу стилю

Ситуації, коли стиль ефективний

Ситуації, коли стиль не використовується

Приклади випадків, коли застосовується стиль

1

Стиль конку­ренції

Людина досить активна і йде до вирішення конф­лікту своїм шляхом, при­ймаючи вольові рішення, не контактуючії з іншими людьми

У випадках коли людина воло­діє певною владою, або впев­нена в своїй правоті і має мож­ливість наполягати

Людина не має певної влади, або хоче збере­гти хороші відносини з іншими людьми. Не застосовується в осо­бистих відносинах

•Людина володіє достатнім ав­торитетом для прийняття рі­шень.

•Людина відчуває, що в неї не­має іншого вибору і їй нічого втрачати

2

Стиль ухилен­ня

Людина не відстоює свої права, не прагне до спів­праці

У випадках коли людина зму­шена спілкуватися з «важкою» людиною, або коли відсутні се­рйозні приводи продовжувати таке спілкування; або коли ухилення — конструктивна ре­акція на конфлікт

У випадках, коли конфліктну ситуацію треба вирішити тер­міново

•Випадки, коли напруження дуже велике і його необхідно послабити.

•Людина не може або не хоче вирішити конфлікт на свою ко­ристь

3

Стиль присто­сування

Людина планує діяти су­місно з іншою людиною, не відстоюючи власні ін­тереси

У випадках, коли необхідно пом'якшити ситуацію, а потім повернутися знову для вирі­шення проблеми, щоб відстоя­ти свою позицію

У випадках, коли людина діє сама по собі і не думає про інтереси іншої лю­дини

•Людина бажає зберегти мир і до­брі стосунки з іншими людьми.

•Людина розуміє, що результат вирішення проблеми важливіший для інших більше, ніж для неї

4

Стиль співробі­тництва

Людина діє активно, від­стоюючи свої інтереси і при цьому контактує з іншими людьми

У випадках, коли обидві сторо­ни мають різні приховані по­треби, інтереси і необхідно знайти найбільш задовільне для обох сторін рішення

У випадках, коли конфліктну ситуацію треба вирішити тер­міново

•Випадки, коли рішення пробле­ми дуже важливе для обох сторін, і ніхто не хоче поступатися.

•Випадки, коли обидві сторо­ни — друзі, або володіють од­наковою владою

5

Стиль компро­місу

Людина поступається своїми інтересами, щоб задовольнити їх частко­во, і інша сторона робить те саме. Частіше людина не володіє певною владою

Коли обидві сторони хочуть одного і того ж, але знають, що це одночасно не здійснено

У випадках коли по­трібно з'ясувати приховані потреби і інтереси

•Випадки, коли обидві сторони мають однакову владу і мають взаємовиключні інтереси.

•Людину влаштовує тимчасове рішення і тимчасова користь.

•Людина хоче вирішити проблему швидко, тому що в неї не має часу

 

У спілкуванні з людьми, які мають вказані на схемі риси, менеджеру потрібні звичайна витримка, толе­рантність і гнучкість.