7.3. Соціально-психологічний клімат у трудовому колективі

Психологічний клімат — це емоційний настрій коле­ктиву, який відображає стосунки, що склалися між йо­го членами.

ДЛЯ ТОГО ЩОБ НЕ БУЛО УМОВ ДЛЯ ВИНИКНЕННЯ КОНФЛІКТІВ І СТВОРЕННЯ НАПРУЖЕНОСТІ В КОЛЕКТИВІ, МЕНЕДЖЕРИ ВСІХ РІВНІВ ПОВИННІ:

1. Намагатись постійно поліпшувати умови праці. Працівники повинні весь час відчувати, що адміністрація підприємства дбає про них

2. Працівники повинні відчувати свою значущість

3. Результати праці, успіхи в роботі необхідно своєчасно доводити до пра­цівників

4. Пам'ятати, що працівник завжди чекає оцінки від керівника. І якщо керів­ник помічає тільки недоліки, у підлеглих зникає ентузіазм та бажання прояв­ляти активність. Але якщо працівник відчуває, що його цінують і поважа­ють, то його активність і творче натхнення зростають у декілька разів

5. Розробляти і впроваджувати заходи, які піднімають творчу активність пе­рсоналу

НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ РИНКОВИХ ВІДНОСИН МОЖНА ПІДНІМАТИ ТВОРЧУ АКТИВНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ШЛЯХОМ:

V проведення конкурсів на кращого фахівця підприємства

V створення резерву на зміщення посад, які звільняються в результаті плин­ності кадрів

V надання самостійності та можливості проявити ініціативу і впроваджувати нові ідеї, технології тощо

V прилюдно, на нарадах та зборах колективу згадувати досягнення та успіхи окремих працівників та підрозділів

V систематично проводити зустрічі і бесіди з колективами, пояснювати захо­ди адміністрації, надавати людям вичерпну інформацію з різних питань дія­льності підприємства

V дотримуватися етики ділового спілкування: поважати гідність кожного члену колективу; ввічливо ставитися і звертатися до співробітників; дотри­муватися культури і конкретності при здійсненні критики працівників; ви­вчати особистісні особливості підлеглих, їхні риси характеру та інтереси

V враховувати очікування підлеглих. Працівники очікують від керівників вміння організовувати роботу, вміння вирішувати проблеми, знання справи, вміння побачити перспективи, підняти заробіток, людського, поважливого ставлення до себе

V бачити всіх співробітників і взагалі всіх людей у всій різноманітності їхніх особистісних проявів, бажань, достоїнств та недоліків і визнавати їхнє право бути не такими, як Ви, мати свою точку зору

V уважно слухати людей, з якими спілкуєтесь

Дотримання цих та інших порад сприяє зниженню напру­женості в колективі та запобігає виникненню конфліктних си­туацій.

Завершення конфлікту іноді досягається просто тому, що опо­ненти втомлюються ворогувати й пристосовуються до співісну­вання. Виявивши достатню терпимість, вони, якщо контакти не­минучі, поступово привчаються жити в світі, не вимагаючи одне від одного повної згоди поглядів і звичок.

Однак набагато частіше завершення конфлікту можна досягти тільки за допомогою спеціальних зусиль, спрямованих на його вирішення. Такі зусилля можуть зажадати чималого мистецтва й великої винахідливості.

Вирішити міжособистісний конфлікт досить складно, тому що звичайно обидва опонента вважають себе правими. Раціональна, об'єктивна оцінка кон