8.3. Конфліктна аналітика

магниевый скраб beletage

Крім своєчасного виявлення виникаючого конфлікту, важливу роль відіграє також відповідне сприйняття інформації про стан конфліктності. Це сприйняття повинно бути позбавлене суб'єктивізму, спрощень і деформацій, які могли б призвести до недооцінки або переоцінки політичного значення соціального конфлікту. Ідеальним є сприйняття конфлікту таким, який він є насправді.

Недооцінювання конфлікту може призвести до того, що йо­го аналіз буде проведений поверхово й висловлені на основі такого аналізу пропозиції виявляться малопридатними. Такий аналіз не тільки не сприяє подоланню конфлікту, а може й під­силити його.

Переоцінювання існуючого конфлікту не менше шкідлива, тому що в цьому випадку додаються зусилля набагато більші, ніж це дійсно необхідно. Перестрахування може призвести до вияв­лення конфлікту там, де його в дійсності немає, що породжує не­потрібні дії, взаємну недовіру, підозрілість тощо.

НАЙВАЖЛИВІШИМИ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ ВИНИКАЮЧОГО КОНФЛІКТУ Є:

По-перше, наявність максимально вичерпної й об'єктивної інформації про події, що відбуваються

По-друге, подібна інформація повинна максимально швидко досягти заціка­влених і відповідальних осіб

По-третє, у процесі проходження інформації не можна допускати її суб'єктивної інтерпретації, найбільше значення варто надавати інформації незацікавлених осіб і інформації з перших рук

По-четверте, об'єктивному оцінюванню конфлікту, що зароджується, спри­яє облік імовірності суб'єктивних устремлінь його безпосередніх учасників

Якщо конфлікт уже стає реальністю, його необхідно уважно й неупереджено проаналізувати. У цьому випадку доцільно скон­центрувати увагу на основних параметрах конфліктного процесу, до яких можна віднести характеристику учасників, особливості предмета, розміри й причини конфлікту, характер протиріч, що лежать у його основі, а також ступінь гостроти.

Характеристика суб'єктів конфлікту вкрай необхідна для того, щоб зрозуміти внутрішні пружини конфліктної ситуації, можли­вий розвиток майбутніх подій. Відповідь на питання «кому це потрібно?» дозволяє зрозуміти, кому той або інший конфлікт ви­гідний, які він бачить у ньому для себе резони, до яких цілей бу­де прагнути.

Для подолання конфлікту велике значення має визначення йо­го предметності, тобто тих матеріальних або духовних цінностей або обставин, через які розгорівся конфлікт. Конкретне знання про предмет конфлікту становить важливу умову координації зу­силь, спрямованих на подолання останнього.

Велике значення має встановлення масштабу конфлікту, тобто встановлення його дійсних меж, найближчої локалізації в суспі­льстві, визначення зв'язку з іншими соціальними явищами. Це важливо також з позицій визначення пропорційності зусиль, не­обхідних для запобігання йому.