8.5. Конфлікти й поділ влади

магниевый скраб beletage

Принцип поділу влади є однією з конституційних ос­нов нашої держави. Законодавча, виконавча й судова влада має кожна свою компетенцію, самостійну систему органів і керується відповідним законодавством.

Однак у реальному житті функції трьох гілок влади часом пе­рехрещуються або вступають у взаємні протиріччя.

ОСНОВНІ П'ЯТЬ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗГЛЯДУ І ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТІВ У СФЕРІ ПОДІЛУ ВЛАДИ

1. Конфлікти між галузями влади повинні завжди вирішуватися легітимни­ми, конституційними засобами. Порушення Конституції саме й породжує конфлікт між владою

2. Навіть якщо конфлікт між гілками влади розв'язано неконституційним шляхом, все-таки його завершення набуває юридичної форми. Приймається нова Конституція, призначаються нові парламентські вибори, зміняються Президент або Уряд — усе це закріплюється в офіційних рішеннях, що ма­ють юридичну чинність

3. Над трьома гілками влади немає вищого арбітра, чим сам суверенний народ. Тому конфлікт у сфері поділу влади може бути розглянутий і вирі­шений або самою цією ж владою, або народом — шляхом референдуму або такого безпосереднього волевиявлення, що характерне для революційних ситуацій

4. Тривалий конфлікт між владою створює політична й соціальна криза в су­спільстві, що болісно позначається на різних сторонах життя. Тому й вирі­шення такого конфлікту припускає досить широке залучення різних полі­тичних сил до участі в сформованій ситуації

5. Конфлікти між гілками влади треба не тільки вчасно вирішувати, а й вчас­но попереджати, тому що безконфліктна діяльність влади, безсумнівно, кра­ще, ніж суперечки й розбіжності між ними. На вищому державному рівні це функція Президента як гаранта дотримання Конституції, на нижчестоящих рівнях таку стримуючу роль можуть і повинні відігравати глави адміністра­цій, представницькі й судові органи та інші установи

Що стосується техніки попередження й вирішення конфліктів між владою, то вона включає систематичні переговори між гла­вами й представниками відповідних органів і відомств, обмін до­кументами, роботу погоджувальних комісій тощо.