8.6.1. Конституційне правосуддя

магниевый скраб beletage

Конфлікт, що вирішується Конституційним Судом, до­сить специфічний і відрізняється від тих конфліктів, які розгля­дають звичайні й арбітражні суди; мова тут іде, як правило, про конфлікт політичних інститутів, пов'язаний з порушенням Кон­ституції. Та й порядок діяльності Конституційного Суду визна­чений Конституцією України.

Конституційне судочинство, поряд з парламентськими проце­дурами — одна з форм вирішення розбіжностей між гілками вла­ди й усунення конфліктів, що виникають у законодавчій і вико­навчій діяльності.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД ВИРІШУЄ КОНФЛІКТИ, ЩО ВИНИКАЮТЬ:

А) між законодавчими й виконавчими органами

Б) між державними органами України та її суб'єктами

В) між державними органами й громадянами

Загальна підстава для розгляду цих конфліктів полягає в тому, що в усіх випадках вони пов'язані з дійсним або передбачуваним порушенням норм і принципів Конституції України. Існування Конституційного Суду відіграє важливу попереджувальну, стри­муючу роль уже при зародженні політичних конфліктів. Якщо конфлікт все-таки відбувся, Конституційний Суд вирішує його, спираючись на досить чіткі юридичні норми Закону про Консти­туційний Суд.