10.3. Макробар'єри на шляху

ЕФЕКТИВНИХ КОМУНІКАЦІЙ У СИСТЕМІ

управління підприємством

Однією з найважливіших професійних характеристик менеджерів стає їх здатність ефективно працювати з інформа­ційними ресурсами, правильно налагоджувати комунікаційні зв'язки, а також бути самим готовим до ділової та міжособистої комунікації.

Знання менеджерами макробар 'єрів, їх врахування при здійсненні основних функцій управління забезпечуватиме конкурентоспроможність підприємств на ринку.

1. Усе більше зростаюча потреба в інформації. Через постійні економіч­ні зміни, які відбуваються в Україні, керівники потребують інформації. В результаті збільшення її об'єму перевантажуються інформаційні мережі й, відповідно, перекручується зміст повідомлень. Для того щоб мінімізувати наслідки цього бар'єра, менеджери повинні виключити перевантаження членів організаційної системи надмірною інформацією і обмежити їх лише тими об'ємами інформації, які вкрай необхідні для виконання доручених їм функцій

2. Зростаюча потреба в складній інформації. Зі швидким прогресом у тех­нології переважна більшість управлінців, менеджерів у повсякденній роботі зустрічаються зі складностями спілкування. Вплив цього макробар'єра мож­на довести до мінімуму, якщо керівники зроблять кроки до спрощення ко­мунікацій

3. Необхідність і можливість використання іноземних мов. Із розширен­ням масштабів бізнесу за національні кордони і ділових контактів (зв'язків) збільшується необхідність у знанні інших мов, оскільки їх незнання є додат­ковим бар'єром у комунікації

Перехід до нової інформаційної технології всередині під­приємства — це процес складний не тільки з фінансової точки зору, а й через працівників організації, які можуть чинити опір проти нових упроваджень; він передбачає вирішення двох проблем:

По-перше, впровадження нових інформаційних технологій в управлінську діяльність передбачає не тільки автоматизацію рутинних методів оброб­лення інформації, а й організацію комунікаційних процесів на якісно но­вому рівні

По-друге, комунікаційна технологія спроможна служити в якості основно­го інструменту за допомогою якого підприємство може добиватись та збе­рігати конкурентне положення на ринку. Якщо керівники організацій не зацікавлені в необхідності зміни інформаційної технології, то це може при­звести до великих втрат підприємства в позиціях на ринку або припинити свою діяльність у сфері бізнесу, яка раніше була прибутковою. Адже про­цес прийняття рішень використовує важливий вид ресурсу — інформацію, її спосіб переробки

ПРИНЦИПОВІ НЕДОЛІКИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ

1. Закуповуються комп'ютери, а потім вирішується, що з ними робити. І тут же виявляється, що самі по собі комп'ютери не працюють — до них потрібні програми

2. Низький рівень кваліфікації працівників, та й просто небажання працюва­ти значно гальмує процеси впровадження

Рутинна робота поглинає керівника в поточних справах і впровадження нової інформаційної технології віддаляється на невизначений час.

Однією з умов підвищення ефективності системи управління та вирішення фінансово-економічних проблем є використання комунікаційної технології, яка дозволяє організувати децентралі­зоване оброблення отриманої інформації, підвищити відповіда­льність працівників.

СУЧАСНУ ТЕХНОЛОГІЮ КОМУНІКАЦІЙ МОЖНА ВПРОВАДЖУВАТИ ДВОМА ШЛЯХАМИ:

1) Адаптувати її до діючої організаційної структури

2) Раціоналізувати організаційну структуру

Перший напрям передбачає пристосування засобів до існую­чої організаційної структури за рахунок радикальної модернізації стилю та методів роботи, причому комунікації розвинуті недо­статньо, раціоналізуються лише робочі місця. Проходить пере­розподіл функцій між технічними працівниками і спеціалістами: злиття функцій збирання та оброблення інформації (фізичний по­тік документів) з функціями прийняття рішень (інформаційний потік).

Другий напрям потребує раціоналізації організаційної струк­тури: остання модернізується таким чином, щоб інформаційна технологія давала найбільший ефект. Основною стратегією є ма­ксимальний розвиток комунікацій і розробка нових організацій­них взаємозв'язків, які раніше вважалися економічно недоціль­ними. При цьому ефективність організаційної структури зростає, тому що розподіляються архіви даних, знижується обсяг цирку­люючої по системних каналах інформації і досягається таким чи­ном збалансованість кожного управлінського рівня щодо обсягу розв'язуваних завдань.

Для об'єктивного оцінювання даних функціональним підроз­ділам необхідно скерувати свою діяльність на задоволення по­треб саме внутрішнього управління підприємства.

ЗАВДАННЯ ВНУТРІШНЬОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

• отримання, оброблення та своєчасна передача системі управління потрібної інформації

• порівняльний аналіз інформації різних рівнів управління як для «горизон­тальних», так і для «вертикальних» її споживачів

• визначення прогнозу доходів та витрат підприємства, окремих його підроз­ділів

• формування показників ефективності як підприємства в цілому, т