13.1. Взаємодія людини та організації

магниевый скраб beletage

Основою будь-якої організації та її головним ре­сурсом є людський потенціал.

Якість трудових ресурсів безпосередньо впливає на конкурентні можливості фірми і є найважливішим чинником створення конкурентних переваг. У зв'язку з цим йде орієнтація на висококваліфіковану й ініціативну робочу силу, безперерв­ність процесу збагачення знань і кваліфікації, гнучкість організа­ції праці, делегування відповідальності зверху вниз, партнерські відносини між учасниками діяльності.

Одним з найважливіших завдань стратегічного управ­ління є гармонізація ефективного відношення співробіт­ника до життєдіяльності організації

ВЗАЄМОДІЯ ЛЮДИНИ З ОРГАНІЗАЦІЙНИМ ОТОЧЕННЯМ

1

Людина, що вступає у взаємодію з організаційним оточенням, отримує від нього стимулюючі впливи

2

Людина під впливом цих стимулюючих впливів здійснює певні дії

3

Дії, що здійснює людина, призводять до виконання нею певних робіт і одночасно впливають на організаційне оточення

Під організаційним оточенням розуміють ту ча­стину організації, з якою людина стикається під час роботи. Це робоче місце та безпосереднє оточення, а також виробничий профіль фірми, її становище в га­лузі, положення на ринку, розмір організації, місце розташування, керівництво, організаційна структура, правила поведінки та внутрішній розпорядок, умови праці, система оплати праці, система соціальних га­рантій, філософія фірми, норми спілкування, трудові стосунки, колеги тощо.

ПРОБЛЕМИ ВХОДЖЕННЯ ЛЮДИНИ В ОРГАНІЗАЦІЮ

1

Проблема адаптації людини до нового оточення, що потребує взаємодії обох сторін: і людини і організаційного оточення

2

Проблема концепції або зміни поведінки людини

3

Проблема змін та модифікацій в організації у зв'язку з кадровим «по­повненням»

 

Входження людини в організацію — це особливий, дуже складний і надзвичайно важливий процес, який завжди супроводжується вирішенням декількох проблем

 

ТРИ ЗАВДАННЯ, ЯКІ ВИРІШИТИ ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИ ВХОДЖЕННІ ДО НЕЇ НОВОГО ЧЛЕНА

1

Руйнування старих поведінських норм людини, що входить в орга­нізацію

2

Зацікавлення її в роботі та досягненні цілей організації

3

Закріплення в людини нових норм поведінки

Реакція на стимулюючі впливи охоплює сприйняття цих впливів людиною, їх оцінку і свідоме чи підсвідоме прийняття рішення щодо зворотних дій.

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ЛЮДИНОЮ, ЩО ВХОДИТЬ ДО НЕЇ

1

Місія та основні цілі орга­нізації

2

Припустимі та переважні засоби, що можуть використовуватися для дося­гнення цілей організації

3

Імідж, який має і намага­ється створити організація

4

Принципи, правила та норми, що ді­ють в організації

5

Обов'язки, які бере на себе людина, вступивши в пев­ну роль в організації

6

Поведінські стандарти, яких має до­тримуватися людина, яка виконує певну роль

Два підходи до встановлення взаємодії людини та організації

ЧОТИРИ ТИПИ АДАПТАЦІЇ ПРИ ЗАСВОЄННІ СПІВРОБІТНИКОМ НОРМ ТА ЦІННОСТЕЙ ОРГАНІЗАЦІЇ

1

Спростування (не прийма­ються ніякі норми та цін­ності)

2

Конформізм (приймаються всі нор­ми та цінності)

3

Мімікрія (основні норми та цінності не прийнято, але дотримуються необов'язкові норми та цінності, що мас­кує неприйняття основних норм та цінностей)

4

Адаптивний індивідуалізм (обов'язкові норми та цінності прийнято, необов'язкові прийма­ються частково або не приймають­ся повністю)