13.3. Стратегія управління персоналом

Стратегія управління персоналом — це сукупність взаємопов'язаних управлінських процесів, що логічно виплива­ють один з одного при стійкому зворотному зв'язку і взаємному впливі кожного процесу на всі інші процеси та на їх сукупність уцілому.

У більшості вітчизняних підприємств у працівників немає фу­ндаментальної мотивації для ефективної діяльності, вони не бе­руть на себе всю повноту відповідальності за прийняття і реалі­зацію управлінських рішень, не ототожнюють себе з кампанією і саме це зумовлює необхідність розробки стратегії управління пе­рсоналом і використання людського потенціалу.

НА ВИБІР ПЕРСПЕКТИВНИХ ЦІЛЕЙ (СТРАТЕГІЇ) УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ВПЛИВАЮТЬ:

• стратегія розвитку фірми

• зовнішнє середовище

• внутрішнє середовище

• організаційне оточення (в т. ч. конкуренти)

 

ВИДИ СТРАТЕГІЙ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Вид стратегії організації

Стратегія управління персоналом

Характерні риси стратегії

1. Стратегія підприємниц­тва

Прийняття на роботу

Характерна для організацій, які розвивають нові напрями діяльності, вкла­дають кошти з високою часткою фінансових ризиків. Для реалізації цієї стратегії необхідний новаторський персонал з гнучким мисленням, який бажає брати на себе відповідальність за управлінські ризики, згодний пра­цювати і в позаурочний час і що вміє працювати в групах. Набирається пе­реважно з числа молодих людей, новаторів, що володіють високим потен­ціалом і компетенцією. Оцінювання здійснюється переважно за індивідуаль­ними результатами і слабоформалізована (або зовсім неформалізована)

 

Винагорода

Здійснюється у вигляді залучення працівників до участі в реалізації стратегії та розробки управлінських рішень.

Створюється високий рівень мотивації праці в реалізації стратегії

Можливості зростання та індивідуального розвитку

Стратегія ґрунтується на високих індивідуальних можливостях особис­тості. Підвищення кваліфікації заохочується різними способами

2. Стратегія динамічного зростання

Розвиток компетенції

Передбачаються зміни цілей і структури організації. Завдання полягає в тому, щоб знайти баланс між необхідними змінами і стабільністю. Кваліфікація та відданість фірмі є факторами успіху фірми. Працівники повинні вміти адаптуватися до змін, швидко набувати необхідну ком­петенції для вирішення відповідних завдань

 

Пр