13.4. Кадрова та соціальна політика фірми

Однією з основ ефективної діяльності підприємства, особливо у кризовій ситуації, є ефективна кадрова політика, яка значною мірою сприяє запобіганню конфліктам.

Для правильного розуміння особливостей сучасних ринкових відносин у сфері праці підприємство зобов'язане займати актив­ну позицію у вивченні попиту та пропозиції кваліфікованої робо­чої сили, вести пошук нових кадрових ресурсів з підвищенням вимог до професійного, інтелектуального і творчого потенціалу, підприємницьких здібностей працівників. При проводженні полі­тики оплати праці варто брати до уваги рівні оплати праці в ін­ших компаніях.

ОРГАНІЗАЦІЇ РОБІТ ПО УПРАВЛІННЮ ПЕРСОНАЛОМ

• Визначити зміст робіт на кожному робочому місці

• Прагнути до створення кращих умов праці

• Визначити принципи та розробити чітку систему оплати праці

• Проводити оперативний контроль за роботою персоналу

• Здійснювати короткострокове планування професійно-кваліфікаційного

розвитку персоналу

Для того щоб забезпечити стабільність фірми на ринку, мене­джер повинен мати в своєму розпорядженні таких працівників, які здатні підходити до роботі творчо, прагнути до нововведень, домагатися оптимального кінцевого результату. Але потрібна не просто група фахівців, а дружний, творчий, самоналаштований колектив. Якими б не були прекрасними ідеї, новітні технології, найсприятливіші зовнішні умови, без добре підготовленого пер­соналу високої ефективності роботи домогтися неможливо.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ТА ЙОГО ПЕРЕПІДГОТОВКА

• планування заходів по забезпеченню рівня кваліфікації працівників відпо­відно до їхніх особистих можливостей та виробничої необхідності

• вибір форми навчання працівників при підвищення кваліфікації (в органі­зації, в навчальному закладі з відривом і без відриву від виробництва)

• організація роботи по підвищенню кваліфікації та перепідготовки праців­ників в організації

• планування кар'єри та інших форм розвитку та реалізації здібностей пра­цівників

• визначення принципів, форм та строків атестації кадрів

УПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ СТИМУЛЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ ТА РАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ВИТРАТ НА ПЕРСОНАЛ В ОРГАНІЗАЦІЇ

• планування витрат на персонал

• розробка та впровадження систем заробітної плати в організації

• визначення особливостей оплати праці окремих категорій працівників

У даний час значно ускладнюється система моти­вації і стимулювання працівників, насамперед у зв 'язку з прийомом на роботу за короткостроковими контра­ктами, висуванням різних попередніх умов (у т. ч. ви­пробувального терміну), твердим ув'язуванням мате­ріального заохочення з одержуваним прибутком та ін­шими факторами.

Загальні елементи мотивації застосовуються до всіх катего­рій працюючих (наприклад, виплата заробітної плати).

Спеціальні елементи мотивації відносяться до окремих груп і категорій працюючих. Наприклад, при оплаті праці вра­ховується стаж роботи, умови праці, змінність роботи, рівень освіти і кваліфікація — у вигляді доплат до основної заробіт­ної плати.

Вихідною точкою побудови механізму м