Шема

МОБІЛЬНІСТЬ ПЕРСОНАЛУ ЯК ДЖЕРЕЛО КОНФЛІКТНОЇ СИТУАЦІЇ. УПРАВЛІННЯ МОБІЛЬНІСТЮ ПЕРСОНАЛУ ЯК СПОСІБ ПОДОЛАННЯ КОНФЛІКТІВ

План

14.1. Поняття та сутність мобільності персоналу.

14.2. Робота з вивчення і зниження плинності кадрів в органі­зації.

14.3. Соціально-психологічний клімат як засіб регулювання процесу мобільності кадрів підприємства.

14.4. Мотивація кадрів як засіб запобігання конфліктам.

14.5. Система управління кар'єрою працівників.

14.6. Застосування практики професійного розвитку персо­налу як фактора зниження його плинності.

14.7. Впровадження психотехнологій в управління персона­лом як засіб стабілізації кадрового складу підприємства.

Література: 4, 13, 14, 15, 21, 26, 27, 34, 46.

Базові поняття: персонал; мобільність персоналу; плин­ність кадрів; причини звільнення; соціально-психологічний клімат; кадрове забезпечення; якість персоналу; мотивація кадрів; службова кар'єра; кваліметрія; психотренінг.

14.1. Поняття та сутність мобільності персоналу

Кожному підприємству яке функціонує на ринку неза­лежно від форми власності, галузевої приналежності, обсягів дія­льності, доводиться стикатися з таким явищем, як мобільність персоналу.

Персонал — це весь особовий склад підприємства, установи, організації або частина цього складу, який являє собою групу за професійними чи іншими ознакам.

Персонал — це особовий склад організації, який включає всіх найманих працівників, а також працюючих власників і співвлас­ників.

Персонал підприємства характеризується чисельністю, струк­турою, професійною придатністю, компетентністю. Персонал не є чимось постійним: він перебуває в постійному русі внаслідок зарахування на роботу одних і звільнення інших працівників. Процес відновлення колективу в результаті вибуття частини його членів і приходу нових називається мобільністю (змінюваністю, оборотом) персоналу.

Мобільність персоналу підприємства характеризу­ється як здатність (можливість і готовність) персо­налу до зміни свого положення в системі зайнятості всередині організації.

СТУПІНЬ МОБІЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ЗУМОВЛЕНА ТАКИМИ ФАКТОРАМИ:

• необхідністю зміни роботи, зумовленою, наприклад, незадоволеністю за­робітною платою, умовами й режимом праці, кліматом

• прагненням нового місця роботи, що забезпечить поліпшення умов життя й праці

• легкістю адаптації в нових умовах, зумовленої пов 'язаними з нею витра­тами, кваліфікацією, досвідом, віком

• володінням інформацією про вакансії й ступінь її вірогідності

• технічним (технологічним) переоснащенням підприємства

• вимогами чинного законодавства стосовно певних категорій громадян України

ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ ЗМІНЮЮТЬ СВІЙ СТАН, ПОЗИТИВНИМИ МОМЕНТАМИ Є:

• очікуване зростання доходів на новому місці

• поліпшення перспектив кар'єри

• розширення зв'язків, отримання більш підходящої за змістом роботи

• поліпшення морально-психологічного клімату

Якщо ж переміщення відбувається поза межі організації, пра­цівники в період працевлаштування втрачають заробітну плату, безперервний стаж роботи в організації й пов'язані з ним пільги, несуть витрати на пошук нового місця, мають труднощі адаптації й ризик втратити кваліфікацію й залишитися без роботи.

Для працівників, що залишаються в організації, з'являються нові можливості просування, додаткової роботи й заробітку, але збільшується навантаження, втрачаються звичні функціональні партнери, змінюється соціально-психологічний клімат.

Для організації мобільність персоналу полегшує рятування від аутсайдерів, дає можливість залучати людей з новими поглядами, омолоджувати склад працівників, стимулювати зміни, підвищен­ня внутрішньої активності й гнучкості, але породжує додаткові витрати (пов'язані з набором і тимчасовою заміною кадрів, на­вчанням, порушенням комунікацій), більші втрати робочого часу, падіння дисципліни, збільшення браку, недовироблення продукції.

МОБІЛЬНІСТЬ ПЕРСОНАЛУ МОЖЕ БУТИ ЗУМОВЛЕНА ОБ'ЄКТИВНИМИ Й СУБ'ЄКТИВНИМИ ПРИЧИНАМИ, СЕРЕД ЯКИХ:

• біологічні (погіршення здоров'я)

• виробничі (скорочення штату внаслідок комплексної механізації й автома­тизації)

• соціальні (настання пенсійного віку)

• особисті (сімейні обставини)

• державні (призов на військову службу)

• особистісні (прагнення розвитку і самореалізації)

• внутрішньоорганізаційні (несприятливий морально-п