ТЕСТИ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

1. Конфлікт за своїм предметним змістом — це:

1. Відносини взаємної протидії особистостей.

2.Спосіб прояву протиріч.

3.Форма комунікації людини з людиною.

2. Засновники якої наукової школи управління вважали, що конфлікт — завжди небажане явище і причини виник­нення конфліктів у нечіткому розподілі повноважень і відпо­відальності:

1. Школа наукового управління.

2.Школа «людських стосунків».

3.Школа соціальних систем?

3. Як трактується конфлікт згідно із сучасною теорією ме­неджменту:

1. Конфлікти не тільки можливі, а навіть бажані.

2. Конфліктам можна запобігти гармонізацією людських стосунків.

3. Конфлікти можна усунути за допомогою реалізації наукових принципів управління?

4. Які існують види конфліктів:

1. Конструктивні, ділові, вертикальні, зовнішні, парні.

2.Контактні, офіційні, тимчасові, реальні.

3.Внутрішньоособисті, міжособисті, міжгрупові?

5.Що є об'єктивними передумовами конфліктних ситу­ацій:

1. Матеріально-технічні, господарсько-політичні, господарсько-органі­заційні, соціально-професійні, соціально-демографічні, соціально пси­хологічні фактори.

2.Неадекватне самооцінювання своїх можливостей, консерватизм мислення, надлишкова принциповість.

3.Певний набір емоційних якостей особливості?

6.Відповідно до якої моделі оптимальний стиль керівниц­тва залежить від двох ситуаційних факторів: особистих якос­тей підлеглих та вимог і впливу зовнішнього середовища:

1.Модель «шлях-мета».

2. Модель Иєтона-Врума

3. Позиція особистих якостей?

7. Відповідно до якої моделі оптимальний стиль лідерства залежить від зрілості виконавця:

1.Теорія «життєвого циклу».

2. Модель «шлях-мета».

3. Модель керівництва Фідлера?

8. Скільки стадій має динаміка конфлікту:

1.Три.

2. П'ять.

3. Чотири?

9. Що слід розуміти під конфліктом:

1.Суперечка між людьми, яка характеризується протиборством осо­бистостей.

2. Розбіжність у поглядах на ті чи інші речі, процеси, обставини, си­туації.

3. Порушення спілкування між людьми?

10. Які стадії проходить конфлікт:

1. Потенційний, конфліктна поведінка, стадія розв'язання конф­лікту.

2. Короткочасний, тривалий, зат