ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ

Тести

Тест 1. Управління організацією

Який із зазначених заходів доцільно, на вашу думку, здійс­нити керуючим, щоб оптимально відреагувати на несподівані зміни ситуації?

A. Насамперед оцінити характер змін, потім привести відповідно до нього цілі і діяльність самої організації, а також методи управління нею.

Б. У випадку змін завжди приймаються поспішні, неузгоджені рі­шення, витрачаються даремні, непотрібні зусилля. Від цього організа­ція працює нерівномірно. Тому потрібно в терміново виявити всі нега­тивні ситуації, усунути їх і постаратися підтримувати в діяльності організації необхідну стабільність.

B. Зміни, що виникають у навколишньому оточенні, позначаються не на навичках, що вимагаються від співробітників організації. Тому необхідно докладати зусиль, щоб вони могли пристосуватися до будь- яких змін.

Тест 2. Навички керуючого І

Навички, які вимагаються від керуючого, можна в цілому розподілити на 3 види:

Технологічні — пов'язані з конкретною технічною профе­сією;

Комунікативні — пов'язані з умінням управляти людьми;

Концептуальні — пов'язані з умінням приймати відпо­відальні рішення, здійснювати комплексний підхід до про­блем.

Яке з наведених нижче суджень щодо трьох видів навичок керуючих ви вважаєте правильним?

A. Значимість технологічних навичок знижується в міру того, як підвищується ранг керуючого, і відповідно зростає значимість концеп­туальних навичок.

Б. Чим вищий ранг керуючого, тим більше потрібно від нього кому­нікативних навичок. Важливість технологічних навичок залишається незмінною для будь-якого рангу.

B. У міру жорсткості навколишнього оточення підвищується значи­мість комунікативних навичок.

Тест, 3. Навички керуючого II

Зазначте, якими з цих груп навичок повинні володіти ке­рівники нижчої, середньої і вищої ланок:

Міра значимості

А

Б

в

1

Уміння згуртувати підлеглих

Технологічні навич­ки

Уміння передбачати

2

Уміння планувати

Уміння згуртувати підлеглих

Уміння згуртувати підле­глих

3