ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ

магниевый скраб beletage

Тести

Тест 1. Управління організацією

Який із зазначених заходів доцільно, на вашу думку, здійс­нити керуючим, щоб оптимально відреагувати на несподівані зміни ситуації?

A. Насамперед оцінити характер змін, потім привести відповідно до нього цілі і діяльність самої організації, а також методи управління нею.

Б. У випадку змін завжди приймаються поспішні, неузгоджені рі­шення, витрачаються даремні, непотрібні зусилля. Від цього організа­ція працює нерівномірно. Тому потрібно в терміново виявити всі нега­тивні ситуації, усунути їх і постаратися підтримувати в діяльності організації необхідну стабільність.

B. Зміни, що виникають у навколишньому оточенні, позначаються не на навичках, що вимагаються від співробітників організації. Тому необхідно докладати зусиль, щоб вони могли пристосуватися до будь- яких змін.

Тест 2. Навички керуючого І

Навички, які вимагаються від керуючого, можна в цілому розподілити на 3 види:

Технологічні — пов'язані з конкретною технічною профе­сією;

Комунікативні — пов'язані з умінням управляти людьми;

Концептуальні — пов'язані з умінням приймати відпо­відальні рішення, здійснювати комплексний підхід до про­блем.

Яке з наведених нижче суджень щодо трьох видів навичок керуючих ви вважаєте правильним?

A. Значимість технологічних навичок знижується в міру того, як підвищується ранг керуючого, і відповідно зростає значимість концеп­туальних навичок.

Б. Чим вищий ранг керуючого, тим більше потрібно від нього кому­нікативних навичок. Важливість технологічних навичок залишається незмінною для будь-якого рангу.

B. У міру жорсткості навколишнього оточення підвищується значи­мість комунікативних навичок.

Тест, 3. Навички керуючого II

Зазначте, якими з цих груп навичок повинні володіти ке­рівники нижчої, середньої і вищої ланок:

Міра значимості

А

Б

в

1

Уміння згуртувати підлеглих

Технологічні навич­ки

Уміння передбачати

2

Уміння планувати

Уміння згуртувати підлеглих

Уміння згуртувати підле­глих

3

Технологічні навич­ки

Уміння проявляти ініціативу

Уміння йти на компроміс

4

Уміння йти на ком­проміс

Уміння йти на ком­проміс

Уміння приваблювати до себе людей

5

Уміння передбача­ти

Уміння планувати

Уміння планувати

6

Уміння творчо мір­кувати, мислити

Уміння виховувати підлеглих

Уміння швидко приймати рішення

Тест 4. Стиль управління

Застосування менеджером демократичних методів керів­ництва має багато переваг з погляду управління виробни­цтвом. Однак методи ж містять у собі і ряд недоліків. У якому з наведених прикладів можна побачити ці не­доліки?

 Завдяки тому, що керівники уважно прислухаються до думок підлеглих і враховують їх у своїй діяльності, між керівниками і підлег­лими встановлюються тісні довірчі відношення. Однак при цьому в підлеглих розвивається сильне почуття заздрості і не виховується само­стійність.

Б. Якщо керівники вислуховуватимуть думку кожного підлеглого, то вони будуть витрачати багато часу на домовленості, переконання, врегулювання різних питань. У зв'язку з цим може трапитися так, що керівники будуть не в змозі вчасно проводити в життя необхідні заходи в екстремальних умовах.

 Якщо керівники будуть занадто часто приділяти час на вислухо­вування думок підлеглих, то останнім це поступово набридне і вони стануть уникати перших, радитися зі старшими за віком колегами, спі­лкування з котрими «зручніше», ніж спілкування з начальством.

Тест 5. Управлінські дії

Бувають випадки, коли з боку вищестоящих органів не надходить чітких вказівок, не визначаються конкрет­ні цілі. Як повинен діяти керівник. У таких випадках? Який із наведених варіантів дій ви вважаєте найбільш пра­вильним?

A. Потрібно вийти з пропозицією у вищу інстанцію і попросити не­обхідні вказівки.

Б. Проаналізувати обстановку, визначити, що необхідно зробити за власною ініціативою в інтересах своєї організації і приступити до здій­снення дій по мобілізації персоналу на рішення виявлених завдань.

B. Відсутність чітких вказівок і постановки конкретних цілей із боку вищої інстанції можна пояснити тим, що в цих сферах вважають недо­цільним і несвоєчасним приймати поспішні рішення. Тому починати дії потрібно тільки після того, як надійде вказівка зверху.

Тест 6. Працьовитість

Виберіть із наведених варіантів три види найбільш ефе­ктивних заходів, що спонукали б інтерес до виконуваної роботи:

A. Здійснювати таке управління, що забезпечувало б достатні відо­мості про характер виконуваної роботи.

Б. Час від часу змінювати роботу, щоб одна й та сама робота не на­бридала.

B. У випадку, коли потрібно змусити людей виконувати роботу, треба об'єднати талановитих працівників в одну групу.

Г. Докладно, в деталях пояснити людям характер роботи і в такий спосіб зробити так, щоб вона була виконана без зривів.

Ґ. Роботу, яку потрібно виконати, необхідно час від часу доповню­вати новими завданнями. Непогано організувати свого роду змагання за кращий результат.

Д. Точно вказати на недоліки та позитивні моменти виконуваної ро­боти.

Тест 7. Ставлення до праці

У якому з наведених випадків виявляється свідомість лю­дей стосовно праці?

А. У складних умовах життя люди працюватимуть з ентузіазмом. Однак як тільки з'являється вільний час і життєвий комфорт, виникає тяга не до роботи, а до розваг.

Б. Коли людина досягає певного рівня життя, в неї з'являється віль­ний час, для нього робота стає не тільки джерелом прибутків, а й засо­бом задоволення духовних та інтелектуальних запитів.

В. Якщо в житті з'являється достаток і воно протікає з комфортом, людина шукає розваг, задоволень. У цьому випадку вона втрачає вся­кий інтерес до роботи і тим більше прагне уникнути складностей.

Тест 8. Почуття належності до підприємства

Культивування в співробітників сильного почуття належ­ності до підприємства або місця роботи є не тільки ефектив­ним «закріпляючим» чинником, а й дуже важливим із погля­ду стимулювання працьовитості. Який з наведених прикладів у цьому випадку найбільш прийнятний для стимулювання працьовитості?

A. При визначенні цілей роботи на підприємстві, а також при упо­рядкуванні робочих планів треба робити так, щоб підлеглі в міру мож­ливості брали в цьому участь, висловлювали свою думку.

Б. Необхідно, наскільки це можливо, уникати того, щоб змушувати підлеглих виконувати непосильну роботу або робити їх зауваження. Треба виявляти постійну турботу про кожного підлеглого.

B. Установити суворий порядок на робочих місцях і самому як кері­вникові дотримуватися його, показуючи приклад іншим. Разом з тим треба змушувати підлеглих дотримуватися встановленого порядку і не допускати самовільних вчинків.

Тест 9. Визначення цілей і завдань діяльності

Виберіть із наведених нижче рекомендацій три найбільше важливих, які бажано враховувати при визначенні цих цілей.

A. Добиватися розуміння того, яке значення поставлені цілі мають для досягнення цілей організації.

Б. У міру можливості визначати цілі діяльності з урахуванням дум­ки підлеглих.

B. Добиватися всебічного розуміння цілей кожним підлеглим. Куль­тивувати в підлеглих почуття справедливості.

Г. Якщо при визначенні цілі виходити зі спроможностей підлеглих, то буде дуже важко досягти їх.

Ґ. Можна досягти будь-якої цілі, якщо враховувати можливості під­леглих.

Д. При визначенні цілей діяльності потрібно по можливості вдава­тися до конкретних фактів і цифр.

Е. Домагатися розуміння того, що досягнення поставлених цілей є для підлеглих їх боргом, обов'язком, справою, за яку вони відпові­дають.

Тест 10. Злагодженість групи

Які, на вашу думку, із наведених заходів найбільш ефек­тивні для формування атмосфери взаємовиручки, взаємодії серед підлеглих?

A. Незалежно від того, чи це сфера виробництва чи сфера торгівлі, на підприємстві варто створити свого роду атмосферу суперництва між ро­бочими групами.

Б. Визначити об'єм роботи в рамках підприємства, розподілити її між усіма підлеглими, зробити так, щоб кожний не виходив за межі своєї компетенції. Разом з цим здійснювати керівництво таким чином, щоб гарантувати успішне виконання роботи кожним працівником і щоб ніхто не заважав один одному.

B. Провести неофіційні заходи, наприклад, приятельські зустрічі або екскурсії, в ході яких працівники могли б із задоволенням і невимуше­но поспілкуватися один з одним. Поряд із цим треба за допомогою збо­рів в інших заходів сприяти тому, щоб працівники розуміли характер роботи один одного.

Тест 11. Спрацьованість групи

Чому в малій групі легше досягається єдність дій? Які з наведених факторів обгрунтовані?

A. Спосіб мислення однієї людини відрізняється від способу мис­лення іншої. Тому в малій групі легше знайти спільну для всіх точку дотику. У великій же групі домогтися цього значно складніше, оскільки спілкування в малій групі інтенсивніше, ніж у великій.

Б. Якщо група нечисленна, то в ній легше забезпечити єдність дії. Це пов'язано з прагненням людей до взаєморозуміння.

B.У будь-якій групі є люди, чия думка розходиться з думкою інших. Якщо група нечисленна, то, природно, і менше таких людей. Тому не по­трібно витрачати занадто багато зусиль на умовляння таких людей.

Тест 12. Змагання

Яке з наведених положень, що стосуються змагань, прави­льне?

A. Оскільки вважається, що людина прагне одержати верх над ін­шими, її варто втягувати в змагання.

Б. Змагання нерідко підвищує коефіцієнт корисної дії людини в тру­довій діяльності. Однак людина, що не має перспективи перемогти в змаганні, постійно відмовляється від них. Змагання, які проводяться протягом тривалого часу, не тільки не підвищують, а, навпаки, знижу­ють коефіцієнт корисної дії працівників.

B. У змаганні тільки частина працівників напружує свої сили, вкла­дає душу в роботу. Більшість же не змінює звичного для себе трудового ритму. Тому змагання майже не змінюють коефіцієнта корисної дії працівників.

ЗАВДАННЯ 1

Назвіть особистісні риси Вашого керівника щодо його здатності управляти собою.

Виконання завдання слід розпочати з короткої загальної характерис­тики керівника та його управлінської діяльності. Після чого зробіть аналіз наведених у таблиці показників стосовно Вашого керівника: відповідає (+), частково відповідає (+), не відповідає (-). Розрахуйте суму у відсотках по кожному виду відповідей. Загальна кількість запитань — 100 %.

з/п

Показники

Відповіді

Відповідає (+)

Не відповідає (-)

Частково відповідає (±)

1

Береже своє здоров'я

 

 

 

2

Працює більше, ніж слід

 

 

 

3

Планує і робить перерви для відпо­чинку

 

 

 

4

Вільно висловлює емоції

 

 

 

5

Не може змиритися з невдачами

 

 

 

6

Прагне до самопізнання

 

 

 

7

Добре використовує робочий час

 

 

 

8

Погано використовує робочий час

 

 

 

9

Розвиває розумне спілкування з підлеглими

 

 

 

10

Намагається управляти своїми по­чуттями

 

 

 

11

Має велике відчуття власної гідності

 

 

 

12

Бере завдання, які може виконати

 

 

 

13

Уникає стресів

 

 

 

14

Постійно перенапружується

 

 

 

15

Не дуже високо оцінює себе

 

 

 

16

Покладає на себе посильні наван­таження

 

 

 

17

Цінує творчість інших людей

 

 

 

18

Не любить невизначеності

 

 

 

19

Прагне загального визнання

 

 

 

20

Вірить у свої творчі здібності

 

 

 

21

Використовує свої почуття

 

 

 

22

Здатний витримувати невизначе­ність і навіть нелюбов до себе

 

 

 

Разом

 

 

 

Критерії визначення особистості керівника:

«+» понад 60 % — здатний управляти собою;

«-» 25 % — нездатний управляти собою;

«+» 40 % — здатний частково управляти.

ЗАВДАННЯ 2

Оцініть ділові та моральні риси керівника вашого підпри­ємства.

Відповідаючи на це питання, дайте загальну характеристику вашому керівникові. Його ділові та моральні риси оцініть за даними, наведеними в таблиці. Для цього всі перелічені риси поділіть на ділові та моральні, а також проаналізуйте, які з них притаманні керівникові, а які — ні.

з/п

Риси

Риси керівника

Ділові

Моральні

так

ні

так

ні

1

Працює за планом

 

 

 

 

2

Створює позитивний клімат у колективі

 

 

 

 

3

Придушує творчий потенціал

 

 

 

 

4

Має почуття сором'язливості

 

 

 

 

5

Стійкість зворотного зв'язку з підлеглими

 

 

 

 

6

Багато читає і добре дискутує

 

 

 

 

7

Управляє професійним розвитком

 

 

 

 

8

Планує особисту кар'єру

 

 

 

 

9

Аналізує власні слабкості

 

 

 

 

10

Ефективно використовує мотивацію

 

 

 

 

11

Змінює стиль керівництва залежно від мотивації

 

 

 

 

12

Уміло працює з інформацією

 

 

 

 

13

Самокритичний

 

 

 

 

14

Постійно прагне до слави

 

 

 

 

15

Постійно уникає критики

 

 

 

 

16

Здатний поривати з традиціями

 

 

 

 

17

Намагається вчитися на помилках

 

 

 

 

18

Твердо наполягає на своєму

 

 

 

 

19

Дає чіткі вказівки

 

 

 

 

20

Кваліфіковано передає повноваження

 

 

 

 

21

Правильно добирає кадри

 

 

 

 

22

Об'єктивний в оцінюванні підлеглих

 

 

 

 

Проаналізуйте таблицю, зробіть розрахунок:

— в % окремо ділові та моральні якості керівника;

— в % позитивні «так» і негативні «ні»; Загальна кількість питань — 100 %

Отримані розрахунки порівняйте з нижченаведеними даними і оцініть якість керівника.

Так

75 %

Більше відмінні

 

65—74 %

Більше хороші

 

60—64 %

Більше задовільні

Ні

40 % і більше

Незадовільні якості керівника

ЗАВДАННЯ 3

Оцініть здатність керівника формувати колектив підпри­ємства.

Виконання завдання слід почати з короткої характеристики діяльно­сті керівника вашого підприємства, зазначивши вік, стать, загальний стаж роботи, професійну підготовленість, ділові риси та ін.

Здатність керівника формувати колектив визначте, відповідаючи на питання, наведені в таблиці, та проаналізувавши їх.

з/п

Показники

Відповіді

Позитивні

«+»

Негативні

«-»

Частково позитивні «+»

1

Має навички керівництва

 

 

 

2

Послідовний у діях

 

 

 

3

Правильно добирає кадри

 

 

 

4

Підтримує ідею колективу

 

 

 

5

Не володіє навичками керів­ництва

 

 

 

6

Не ставить високих вимог

 

 

 

7

Створює позитивний клімат

 

 

 

8

Зацікавлений у результатах праці

 

 

 

Продовження таблиці

з/п

Показники

Відповіді

Позитивні

«+»

Негативні

Частково позитивні «+»

9

Вміє розподіляти обов'язки

 

 

 

10

Уміє вирішувати проблеми

 

 

 

11

Добре використовує час

 

 

 

12

Має високу здатність впли­вати на оточуючих

 

 

 

13

Уміє навчати підлеглих

 

 

 

14

Не заохочує тих, хто ризикує

 

 

 

15

Ставить високі вимоги

 

 

 

16

Придумує творчий потенціал

 

 

 

17

Розподіляє обов'язки між підлеглими

 

 

 

18

Будує здорові внутрішньо- групові стосунки

 

 

 

19

Багато читає і добре дискутує

 

 

 

 

Разом

 

 

 

Загальна кількість питань — 100 %.

Критерії визначення особистості керівника:

«+» від 65 % і більше — здатний формувати колектив;

«-» від 30 % — не здатний формувати колектив;

«+» від 35 % — частково здатний формувати колектив.