4.1. Характеристика галузі та особливості обліку

магниевый скраб beletage

Будівництво [1] — це спорудження нового об'єкта, реконструкція,розширення, добудова, реставрація і ремонт об' єктів, виконання мон-тажних робіт (секція F за КВЕД).

Об'єкт будівництва — сукупність будівель і споруд або окремібудівлі і споруди, будівництво яких здійснюється за єдиним проектом.

Підгалузі будівництва:

житлове;

промислове;

транспортне;

сільськогосподарське;

культурно-побутове та ін.

Будівництво здійснює підрядник (будівельно-монтажна організа-ція) на кошти замовника.

Підрядник — юридична особа, яка укладає будівельний контракт,виконує передбачені будівельним контрактом роботи і передає їх за-мовникові.

Замовник [1] — учасник контракту, який визначає умови складан-ня контракту, приймає закінчені роботи і здійснює розрахунки за них зпідрядником.

Взаємовідносини між ними регулюються договорами на весь тер-мін будівництва.

Будівельний контракт [2] — договір про будівництво.

Форма контракту, порядок його укладання регулюються Постано-вою [1].

Замовник виконує такі функції:

здійснює фінансування будівництва;

визначає умови укладання підрядного контракту;

здійснює контроль за ходом будівництва;

приймає завершені об'єкти;

здійснює розрахунки з підрядниками тощо.

Замовник може здійснювати будівництво господарським, підряд-ним або змішаним способом.

Традиційна форма генпідрядних відносин полягає в наступному:

Замовник вирішує організаційні питання відведення земельної ді-лянки, отримання дозволу на будівництво, здійснює підготовку доукладання будівельного контракту тощо. Для виконання проектно-пошукових робіт замовник залучає спеціалізовану проектну організа-цію. Виконання будівельних робіт доручає підряднику.

Генеральний підрядник: виконує загальні будівельні роботи влас-ними силами; виконання спеціальних робіт доручає субпідрядникам.

Будівництво об'єктів здійснюється згідно із затвердженою докуме-нтацією.

Підрядник здійснює будівництво згідно з законодавчо встановле-ними нормами: ДБН, СНІП, ГОСТ, ДСТУ.

Згідно з Законом України «Про архітектурну діяльність» від20.05.99 р. № 687 (ст. 17) з 2008 року підлягає ліцензуванню господар-ська діяльність із створення об' єктів архітектури, яка включає новебудівництво, реконструкцію, реставрацію і капітальний ремонт.

Оподаткування у будівництві здійснюється згідно з законодавст-вом. Особливості:

згідно з підпунктом 5.1.20 Закону про ПДВ звільняються від опо-даткування операції з поставки житла крім першої постави (першою по-ставкою вважається також поставка капітально відремонтованого житлановому власнику); норми цього підпункту поширюються на поставкудачних або садових будинків та будь-яких інших об'єктів власності, за-реєстрованих згідно з законодавством як житло (житловий фонд), інди-відуальних гаражів чи індивідуальних місць на гаражних стоянках;

визначення фінансового результату з метою оподаткування пода-тком на прибуток здійснюється особливим чином як за довгостроко-вими договорами. Згідно з п. 7.10 Закону про прибуток, під терміном«довгостроковий договір» розуміють будь-який договір на виготов-лення, будівництво, установку або монтаж матеріальних цінностей, якібудуть включені до основних фондів замовника або складових частинтаких основних фондів, а також на створення нематеріальних актів,пов' язаних з таким виготовленням чи будівництвом, за умови, що та-кий контракт не планується завершити раніше ніж через 9 місяців ізмоменту здійснення перших витрат або отримання авансу. Особливос-ті визначення доходів і витрат за довгостроковими будівельними конт-рактами будуть розглянуті далі;

датою виникнення податкових зобов' язань з ПДВ виконавця дов-гострокових контрактів є дата збільшення валового доходу виконавцядовгострокового контракту (підпункт 7.3.7 Закону про ПДВ);

не включаються в дохід генпідрядника суми, отримані для пере-рахування субпідрядникам, вони обліковуються як транзитні платежі;

клас професійного ризику виробництва для сплати збору на стра-хування від нещасних випадків — 52.

Особливості будівництва і обліку в ньому настільки значні, що цепризвело до прийняття галузевого стандарту — П(С)БО18 «Будівельніконтракти»:

Тривалість виробничих циклів зумовлює велику питому вагунезавершеного виробництва і особливі умови розрахунків із замовни-ками — оплата, зазвичай, здійснюється за виконані етапи робіт, вар-тість яких визначається згідно з П(С)БО 18; будівельні організації не-рідко вимушені залучати позикові кошти у зв'язку з повільнимоборотом власних коштів.

Об'єкти будівництва непорушні, немає переміщення об'єктів допокупця, але мають місце витрати на переміщення будівельних машині механізмів до об'єкта будівництва, на спорудження тимчасових (не-титульних) споруд.

Будівельні організації, як правило, до початку робіт знають кон-кретного замовника, з яким укладають договір, від якого отримуютькошти на будівництво і який приймає об' єкт на місці після закінченнябудівництва. Це зумовило необхідність обліку витрат і доходів у розрі-зі будівельних контрактів; особливості такого обліку розкриті вП(С)БО 18.

Будівельні ділянки розкидані по великій території, перебуваютьна значній відстані від керівництва, їх місце постійно змінюється, щопослаблює контроль за виконанням робіт, зберіганням матеріалів.

Наявність допоміжних виробництв, різноманітність видів робіт(монтажні, штукатурні, оздоблювальні, санітарно-технічні, електроте-хнічні тощо) та їх різна трудомісткість ускладнюють первинний тааналітичний облік.

6. Об'єкти будівництва знаходяться просто неба, кліматичні умовипризводять до матеріальних втрат внаслідок дії дощу, морозу, снігу,вітру.

Специфічні рахунки для обліку в будівництві:

113 «Тимчасові (нетитульні) споруди»;

«Незавершені будівельні контракти»;

«Проміжні рахунки»,

а також

703 «Дохід про реалізації робіт і послуг»;

903 «Собівартість реалізованих робіт і послуг»;

912 «Загальновиробничі витрати».

Проміжні рахунки — рахунки за виконані роботи за будівельнимконтрактом, передані замовнику для оплати.

Специфічними первинними документами в будівництві [4] є жу-рнал обліку виконаних робіт (форма № КБ-6), Акт приймання викона-них підрядних робіт за формою № КБ-2в (додаток Е), Довідка про вар-тість виконаних підрядних робіт та витрати, форма № КБ-3 (Додаток Ж).

Акт за формою № КБ-2в складається для визначення вартості ви-конаних обсягів підрядних робіт та проведення розрахунків за них наоснові журналу КБ-6. Акт складається щомісячно при виконанні буді-вельною організацією робіт із залученням бюджетних коштів або кош-тів підприємств державної форми власності. Довідка КБ-3 складаєтьсядля визначення вартості виконаних обсягів підрядних робіт і прове-дення розрахунків за них з підприємствами, незалежно від форми вла-сності цих підприємств та джерел фінансування підрядних робіт. У ра-зі складання акта КБ-2в у довідці вартість виконаних підрядних робітза період з початку року визначається як сума вартості робіт згідно зактами за попередні періоди.

Облік грошових коштів, оплати праці, основних засобів тощо ве-деться, як і в інших галузях.

Методи нарахування амортизації основних засобів будівельні орга-нізації обирають, як правило, різні для різних груп основних засобів;частіше прямолінійний і, для деяких видів будівельних машин, вироб-ничий.

Є певні особливості в обліку будівельних матеріалів, найбільшіособливості — в обліку доходів, витрат, розрахунків із замовниками.