4.2. Облік витрат будівельних організацій

магниевый скраб beletage

Групування витрат за елементами та статтями у будівництві здійс-нюється, як і в інших галузях, згідно з П(С)БО 16.

Облік витрат ведеться у розрізі будівельних контрактів. П(С)БО 18визначено, що витрати за будівельним контрактом включають:

витрати, безпосередньо пов' язані з виконанням цього контракту(прямі);

загальновиробничі витрати.

Не включаються до складу витрат за будівельним контрактом, а ві-дображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони бу-ли здійснені:

адміністративні витрати;

витрати на збут;

інші операційні витрати;

витрати на утримання (амортизація, охорона тощо) незадіянихбудівельних машин, механізмів та інших необоротних активів, які невикористовуються при виконанні будівельного контракту.

Методичними рекомендаціями [3] визначено порядок формуваннясобівартості будівельно-монтажних робіт.

Об'єктом витрат можуть бути окремі види будівельно-монтажнихробіт або об' єкт будівництва. Відповідно до об' єктів витрат розрізня-ють собівартість окремих видів будівельно-монтажних робіт та собіва-ртість всього об' єкта будівництва.

Витрати будівельної організації можуть класифікуватися за такимиознаками: види діяльності будівельної організації; місце виникненнявитрат; види витрат; способи включення витрат до собівартості буді-вельно-монтажних робіт; результативність витрачання; календарні пе-ріоди; відносно договору підряду на виконання робіт з будівництва;наявність надзвичайних подій.

Базою розподілу загальновиробничих витрат (постійних та змін-них) можуть бути:

сума усіх прямих витрат на виконання будівельно-монтажнихробіт;

сума прямих витрат на оплату праці на виконання будівельно-монтажних робіт;

трудозатрати на виконання будівельно-монтажних робіт (нормати-вні або фактичні);

відпрацьований будівельними машинами і механізмами час тощо.

До складу елементу «Інші операційні витрати» у будівництві згідноз Методичними рекомендаціями [3] включаються такі специфічні ви-трати:

вартість послуг управлінь механізації та інших спеціалізованихорганізацій під час виконання будівельно-монтажних робіт, включаю-чи перебазування будівельних машин з об'єкта на об'єкт;

платежі за викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнєприродне середовище, розміщення відходів;

витрати на гарантійний ремонт зданих замовнику об' єктів;

витрати, пов' язані з виконанням робіт вахтовим методом;

вартість виданого спецодягу, спецвзуття, мийних та знешкоджу-вальних засобів, молока та лікувально-профілактичного харчування;

виплати авторських винагород за винахідництво і раціоналізацію;

витрати на сплату рентних платежів за використання земельнихресурсів та на сплату концесійних платежів за використання кориснихкопалин тощо.

До складу прямих витрат поруч з іншими статтями відносять ви-трати на експлуатацію будівельних машин та механізмів.Загальновиробничі витрати поділяють на:

витрати на управління та обслуговування будівельного вироб-ництва;

витрати на організацію робіт на будівельних майданчиках тавдосконалення технології, серед яких: витрати на утримання будівель-них майданчиків, тимчасових нетитульних споруд, витрати на геоде-зичні роботи, на підготовку об' єктів будівництва до здачі, на утриман-ня протипожежної та сторожової охорони, на перебазування лінійнихпідрозділів будівельних організацій тощо;

витрати на здійснення заходів з охорони праці на будівельнихмайданчиках;

інші загальновиробничі витрати.

Бухгалтерські проведення з обліку витрат

Нараховано прямі витрати:

Д-т 23 К-т 661, 20, 65,13, 631, 685, 64...

Загальновиробничі витрати:нараховано:

Д-т 91 К-т 661, 65, 20,13, 631, 685, 64...

списано:

Д-т 23 К-т 91

Інші витрати (витрати періоду):нараховано:

Д-т 92, 93, 94 К-т 66, 65, 20,13, 631, 685, 64...списано:

Д-т 791           К-т 92, 93, 94.

У кінці звітного періоду в дебет субрахунку 903 з кредиту рахунку23 списують тільки ті витрати, які визнані витратами звітного періодузгідно з П(С)БО 18. Невизнані витрати залишаються на дебеті рахунку23 і відображаються в 120 рядку балансу «Незавершене виробництво».

У П(С)БО 18 для обліку витрат будівництва запропоновано субра-хунок 230, який використовуватимемо далі.

У табл. 4.1 наведено відповідні бухгалтерські проведення за такимприкладом: собівартість будівельних робіт становить 9300 грн; за пе-рший етап будівництва нараховано прямі витрати 5300 грн, визнано —5000 грн; за другий етап визнані витрати становлять 4300 грн, а факти-чні витрати — 4000 грн.

Таблиця 4.1

№пор.

Зміст операції

Сума, грн

Д-т

К-т

1 етап

1

Відображено прямі витратина першому етапі

5300

230

661, 65,20...

2

Списано собівартість робіт забудівельним контрактом

5000

903

230

3

Списано на фінансовий ре-зультат

5000

791

903

2 етап

4

Відображено прямі витратина другому етапі

4000

230

661, 65,20.

5

Списано собівартість робіт забудівельним контрактом

4300

903

230

6

Списано на фінансовий ре-зультат

4300

791

903

Тобто, фактичні витрати формуються протягом періоду на субра-хунку 230, а в кінці періоду до собівартості включають визнані ви-трати.

Порядок визначення визнаних витрат і доходів за етап розглянуто унаступному підрозділі.

Генеральні підрядники щомісяця зменшують величину окремихстатей загальновиробничих витрат на суму витрат на обслуговуваннясубпідрядників проведенням

Д-т 903 К-т 912.

Водночас зазначена сума витрат на обслуговування субпідрядниківз урахуванням податку на додану вартість збільшується (за відповід-ними статтями загальновиробничих витрат) та відображається за дебе-том рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» такредитом субрахунку 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг».