4.3. Визнання доходів і витратза період виконання будівельного контракту

П(С)БО 18 передбачає таки види будівельних контрактів:

контракт з фіксованою ціною — договір про будівництво, якийпередбачає фіксовану (тверду) ціну всього обсягу робіт за будівельнимконтрактом або фіксовану ставку за одиницю кінцевої продукції, щовипускатиметься на об'єкті будівництва;

контракт за ціною «витрати плюс» — договір про будівництво,який передбачає ціну як суму фактичних витрат підрядника на вико-нання будівельного контракту та погодженого прибутку (у виглядіпроцента від витрат або фіксованої величини).

На практиці укладаються саме такі договори; згідно з ДБН [5], ціниможуть бути твердими або динамічними.

Оскільки будівництво триває, як правило, кілька місяців або років,оплата виконаних робіт здійснюється поетапно за обсяги виконанихпротягом звітного періоду робіт.

Доходи і витрати протягом виконання будівельного контракту ви-знаються з урахуванням міри завершеності робіт на дату балансу, як-що кінцевий фінансовий результат цього контракту може бути досто-вірно оцінений.

Ступінь завершеності робіт за будівельним контрактом може ви-значатися за одним із методів [1]:

вимірювання та оцінка виконаної роботи;

співвідношення обсягу завершеної частини робіт та їх загальногообсягу за будівельним контрактом у натуральному вимірі;

співвідношення фактичних витрат з початку виконання будіве-льного контракту до дати балансу та очікуваної (кошторисної) сумизагальних витрат за контрактом.

Кінцевий фінансовий результат за будівельним контрактом з фік-сованою ціною може бути достовірно оцінений за наявності одночаснотаких умов:

можливості достовірного визначення суми загального доходу відвиконання будівельного контракту;

імовірного отримання підрядником економічних вигод від вико-нання будівельного контракту;

можливості достовірного визначення суми витрат, необхіднихдля завершення будівельного контракту, і ступеня завершеності робітза будівельним контрактом на дату балансу;

можливості достовірного визначення та оцінки витрат, пов'я-заних з виконанням будівельного контракту, для порівняння фактич-них витрат за цим будівельним контрактом з попередньою оцінкою та-ких витрат.

Кінцевий фінансовий результат за будівельним контрактом за ці-ною «витрати плюс» може бути достовірно оцінений за наявності од-ночасно таких умов:

імовірного отримання підрядником економічних вигод від вико-нання будівельного контракту;

можливості достовірного визначення витрат, пов' язаних з вико-нанням будівельного контракту, незалежно від імовірності їх відшко-дування замовником.

Якщо кінцевий фінансовий результат за будівельним контрактомне може бути оцінений достовірно, то:

дохід визнається в сумі фактичних витрат від початку виконаннябудівельного контракту, щодо яких існує імовірність їх відшкодування;

витрати за будівельним контрактом визнаються витратами тогоперіоду, протягом якого вони були зазнані.

Далі розглянуто порядок визначення ступеня завершеності робіт занаведеними вище методами.

Метод 1 — вимірювання та оцінка виконаної роботи. Цей метод є зви-чним для українських будівельників. При його використанні сума доходувже підрахована (визначена) в акті виконаних робіт (форма № КБ-2в).

Метод 2 — співвідношення обсягу завершеної частини робіт та їхзагального обсягу за будівельним контрактом у натуральному вимірі.Цей метод доцільно використовувати при виконанні однорідних робіт,що дає змогу розрахувати обсяг виконаних робіт у натуральних оди-ницях. Суть його полягає в тому, що визначається питома вага викона-них робіт у загальному обсязі робіт за будівельним контрактом у нату-ральному вираженні. Потім перемножується загальна вартість робіт іпитома вага та визначається дохід на дату балансу.

Наприклад: Підрядник уклав договір із замовником на встанов-лення в житловому будинку 60 дверей вартістю 900 грн.

Загальна вартість контракту — 54 000 грн (в т. ч. ПДВ — 9000).

На дату балансу встановлено 40 дверей. Питома вага виконанихробіт становить:

40

— • 100% « 66,67%

60

Дохід від виконання робіт: 54 000 • 66,67 = 36 000 грн (в т. ч.ПДВ — 6000).

Вважаємо, що на практиці методика розрахунків за цим методомможе бути простішою: коли відома вартість однієї одиниці робіт, ви-знаний дохід за етап може визначатися як вартість загального обсягувиконаних робіт:

40 дверей • 900 грн = 36 000 грн.

Метод 3 — співвідношення фактичних витрат з початку виконаннябудівельного контракту до дати балансу та очікуваної (кошторисної)суми загальних витрат за контрактом є найпоширенішим у світовійпрактиці. Його застосування розглянуто на прикладах.

Приклад 1. Загальна вартість робіт за контрактом становить20 000 грн без ПДВ. Витрати, заплановані підрядником, — 16 000 грн.Розрахунок доходу за методом співвідношення витрат наведено утабл. 4.2.

Таблиця 4.2

Показник

№рядка

Етап

І

ІІ

ІІІ

Витрати, фактично визнані заетап

1

7000

5000

4000

Визнані витрати наростаючимпідсумком

2

7000

12 000

16 000

Загальна сума планових витрат

3

16 000

16 000

16 000

Коефіцієнт співвідношення ви-трат наростаючим підсумком(ряд. 2 : ряд. 3)