Розділ 7ОБЛІК У ГОТЕЛЯХ

магниевый скраб beletage

Нормативна база

Закон України «Про туризм» від 15.09.95 р. № 324.

Закон України «Про ліцензування певних видів господарської ді-яльності» від 01.06.2000 р. № 1775 у редакції від 16.05.2007 р.

Декрет Кабінету Міністрів України «Про місцеві податки і збо-ри» від 20.05.93 р. № 56-93.

Порядок надання послуг з тимчасового розміщення (проживан-ня), затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від15.03.2006 р. № 297.

Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких під-лягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, порядку про-ведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок, затвердженийПостановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 р. № 559.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про термін дії ліцензіїна здійснення певних видів діяльності, розмір і порядок зарахуванняплати за її видачу», від 29.11.2000 р. № 1755.

Міждержавний стандарт ГОСТ 28681.4-95 «Туристсько-екскурсійне обслуговування. Класифікація готелів», введений в Украї-ні з 01.07.97 р.

Правила користування готелями й аналогічними засобами роз-міщення та надання готельних послуг, затверджені наказом Державноїтуристичної адміністрації України від 16.03.2004 р. № 19.

Правила обов'язкової сертифікації послуг з тимчасового розміщен-ня, затверджені наказом Держстандарту України від 27.01.99 р. № 37 у ре-дакції наказу Держспоживстандарту України від 03.09.2007 р. № 207.

Інструкція про порядок ведення документообороту при наданніготельних послуг ДП «Укркомунобслуговування», затверджена нака-зом Держбуду України від 13.10.2000 р. № 230.

Положення (стандарти) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріаль-ні активи», 9 «Запаси», 16 «Витрати».

7.1. Готельні послуги, їх ліцензування та сертифікація

Постановою [4] визначено поняття готелів та інших засобів длятимчасового розміщення, які поділяють на колективні, з кількістю

місць 10 і більше, та індивідуальні, в яких за плату або безоплатно на-дається менше 10 місць.

Правилами [8] дано визначення термінам, пов'язаним із наданнямготельних послуг, які описані нижче.

Готелі та аналогічні засоби розміщення — майнові комплекси,що складаються із 7 і більше номерів, підлягають єдиному керівництвута згруповані за категоріями відповідно до переліку надаваних послугта наявного обладнання.

Готель — підприємство будь-якої організаційно-правової формита форми власності, складається з номерів, надає готельні послуги, якіне обмежуються щоденним заправлянням ліжок, прибиранням кімнатта санвузлів.

Готельна послуга — дії (операції) підприємства з розміщенняспоживача шляхом надання номера (місця) для тимчасового прожи-вання в готелі, а також інша діяльність, пов' язана з розміщенням татимчасовим проживанням. Готельна послуга складається з основних тадодаткових послуг, що надаються споживачу при розміщенні та про-живанні в готелі;

Основні послуги — обсяг послуг готелю (проживання, харчуваннятощо), що включається до ціни номера (місця) і надається споживачузгідно з укладеним договором;

Додаткові послуги — обсяг послуг, що не належать до основнихпослуг готелю, замовляються та сплачуються споживачем додатково заокремим договором;

Класифікація готелів наведена в ГОСТ [7] та в КВЕД (секція H,розділ 55):

готелі без ресторанів;

готелі з конференц-залами, послугами ресторанів; мотелі;

молодіжні турбази та гірські притулки, кемпінги;

літні будиночки, котеджі, квартири, що здаються на літній пе-ріод;

інші місця для короткострокового проживання — зокрема, дитячітабори, гуртожитки, школи-інтернати.

Діяльність з надання готельних послуг може здійснюватись юри-дичними та фізичними особами, які офіційно зареєстровані у встанов-леному порядку. Юридичні особи, що здійснюють діяльність з наданняготельних послуг, повинні бути включені до складу Єдиного реєструпідприємств та організацій усіх форм власності з присвоєнням кодів такваліфікаційних ознак, що відповідають діяльності з надання послугрозміщення та проживання гостей. Фізичні особи, що здійснюють дія-льність з надання готельних послуг повинні бути поставлені на облік уструктурному підрозділі з питань туризму, готельного господарства такурортів.

Оплата за проживання в готелі здійснюється, зазвичай, в день по-селення мешканців. Громадянину надається документ про оплату міс-ця та візитна картка готелю. Оплата може здійснюватись і в останнійдень, строк і форма оплати встановлюються адміністрацією готелю.Інформація про вартість проживання в готелі повинна бути розміщенана видному місці. Готель може застосовувати добову або погодиннуоплату готельних послуг. Плата за проживання стягується на 12 годи-ну поточної доби за місцевим часом.

Можливе попереднє бронювання місць у готелі з оплатою вартостібронювання.

Готелі повинні дотримуватися відповідних санітарних вимог, при-бирання в номерах та в інших приміщеннях повинно бути із викорис-танням мийних засобів. Мийні засоби для прибирання та прання пови-нні бути сертифікованими.

Готель повинен відвести не менше ніж 50 відсотків номерів та (або)місць розміщення для осіб, які не курять.

Мешканці готелів повинні дотримуватись встановленого порядкупроживання, правил пожежної безпеки, підтримувати чистоту в при-міщеннях та збереженість майна готелю, у разі пошкодження або втра-ти останнього — відшкодовувати збитки.

Персонал готелю повинен проходити обов' язкові медичні огляди;перелік категорій персоналу готелів, які підлягають обов' язковим ме-дичним оглядам, наведено в п. 18 Постанови [4].

Згідно із законами [1, 2] туристичні послуги підлягають ліцензу-ванню. Тому готелі, які здійснюють туристичну діяльність, повинніотримати ліцензію.

Ліцензія — документ державного зразка, який засвідчує право лі-цензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської дія-льності протягом визначеного строку за умов виконання ліцензійнихумов.

Ліцензійні умови — установлений з урахуванням вимог законіввичерпний перелік організаційних, кваліфікаційних та інших спеціаль-них вимог, обов' язкових для виконання при провадженні видів госпо-дарської діяльності, що підлягають ліцензуванню.

Ліцензування — видача, переоформлення та анулювання ліцензій,видача дублікатів ліцензій, ведення ліцензійних справ та ліцензійнихреєстрів, контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов, ви-дача розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов, а такожрозпоряджень про усунення порушень законодавства у сфері ліцензу-вання.

Згідно з Постановою [6] термін дії ліцензії на здійснення більшос-ті видів господарської діяльності становить 5 років, плата за її вида-чу — 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, якщо орга-ном ліцензування є центральний орган виконавчої влади; 15 неоподат-ковуваних мінімумів, якщо ліцензію видав місцевий орган виконавчоївлади.

На підставі ліцензії, виданої центральним органом виконавчої влади,господарська діяльність може здійснюватися на всій території України, ана підставі ліцензії, виданої місцевим органом виконавчої влади, — натериторії відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Відповідно до ст. 11 Закону [2] рішення про видачу чи про відмовуу видачі ліцензії приймається органом ліцензування в строк не пізніше10 робочих днів з дати надходження відповідної заяви і прикладенихдо неї документів. Повідомлення про ухвалення рішення щодо видачіліцензії чи про відмову в її видачі посилається (видається) заявнику вписьмовій формі протягом 3-х робочих днів із дня ухвалення відповід-ного рішення. Не пізніше ніж за 3 робочих дні з дня надходження до-кумента, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, орган лі-цензування повинен оформити ліцензію. Плата за видачу ліцензіївноситься після ухвалення рішення про видачу ліцензії. Якщо протя-гом 30 календарних днів заявник не сплатив потрібну суму за видачуліцензії або не звернувся для її одержання, орган ліцензування маєправо скасувати рішення про видачу ліцензії.

Згідно із Законом [1] готельні послуги, що включаються до турис-тичного продукту, підлягають обов'язковій сертифікації. Рівень якос-ті таких послуг підтверджується сертифікатами. Правила [9] встанов-люють процедуру проведення обов' язкової сертифікації послуг зтимчасового розміщення (проживання) стосовно безпеки для життя таздоров'я людей, захисту їхнього майна та охорони довкілля. Об'єктамиобов' язкової сертифікації є послуги з розміщення, що надаютьсясуб'єктами туристичної діяльності в колективних та індивідуальнихзасобах розміщення (готелях, молодіжних туристичних базах і гірсь-ких притулках, кемпінгах та майданчиках для автофургонів, дитячихта студентських літніх таборах, центрах та будинках відпочинку, сана-торних та курортних закладах оздоровчо-профілактичного характеру,вмебльованих приміщеннях, морських та річкових суднах).

Для отримання готелем певної категорії передбачено проведення до-бровільної сертифікації. Категорія готелів позначається зірками, найви-ща категорія готелю — 5 зірок, мотелю — 4 зірки. Вимоги до рівня ма-теріально-технічного забезпечення та якості обслуговування для готелівпевних категорій визначені ГОСТ [7]. Зокрема, для три-, чотири- іп' ятизіркових готелів обов' язкова наявність форменого одягу в персона-лу. Зміна постільної білизни проводиться для готелів з кількістю зірок:

1 зірка — один раз на 5 днів;

2 і 3 зірки — один раз на 3 дні;

4 і 5 зірок — щодня.

Зміну рушників в одно-, двозіркових готелях необхідно проводитираз на 3 дні, в інших — щодня. Частота зміни постільної білизни, руш-ників і туалетних речей залежить від категорії готелю, але повиннастановити не рідше двох разів на тиждень.

Усі готелі повинні бути оснащені відповідними меблями та інвен-тарем, при цьому наявність телевізора, холодильника тощо залежитьвід категорії готелю. Обов'язковою для всіх готелів є наявність ліжок,для кожного ліжка — двох подушок і двох ковдр, матраца, покривала,підковдри, простирадла і наволочок.

Витрати на придбання ліцензії і сертифікацію готельних послугзгідно з підпунктом 5.4.7 Закону про прибуток включаються до складувалових витрат при їх придбанні.

У бухгалтерському обліку ліцензії терміном дії більше 1 року облі-ковуються як нематеріальні активи (П(С)БО 8), менше року — спису-ються на витрати при придбанні.

Витрати на сертифікацію включаються до адміністративних витрат(П(С)БО 16).

Бухгалтерські проведення з обліку ліцензій та сертифікатів наведе-ні в табл. 7.1.

Таблиця 7.1

№пор.

Зміст операції

Д-т

К-т

Сума,грн

ВВ, грн

1

Перераховано кошти за ліце-нзію

371

311

340

340

 

Отримано ліцензію:

 

 

 

 

2

— строком дії до 1 року

92

685

340

 

3

— строком дії більше 1 року:

 

 

 

 

3.1

Отримано ліцензію

154

685

340

 

3.2

Зараховано ліцензію до скла-ду нематеріальних активів

127

154

340

 

3.3

Відображено щомісячне на-рахуван-ня амортизації (340грн : 36 міс.)

92

133

9,4

 

4

Здійснено залік авансу

685

371

340

 

5

Оплачено сертифікацію готе-льних послуг

685(371)

311

250

250

6

Відображено витрати на сер-тифікацію

92

685

250

 

7.2. Особливості оподаткуваннята обліку готельних послуг

Податок на додану вартість сплачується згідно із законодавством,бронювання та інші додаткові послуги є об' єктами оподаткування. Згі-дно з підпунктом 7.2.6 Закону про ПДВ готелі не виписують податко-вих накладних, а право на податковий кредит покупець одержує на під-ставі готельного рахунка і чеку.

Податок на прибуток готелі сплачують на загальних підставах.

Валовий дохід виникає за першою подією. При оплаті в останнійдень датою фактичного надання послуг є календарна доба, протягомякої гість проживав у готелі, що підтверджується документами:

журналом обліку громадян, які проживають у готелі (форма № 5-Г);

журналом обліку іноземців, які проживають у готелі (форма № 6-Г).

При визначенні валового доходу треба враховувати дні, які вклю-чені до податкового періоду.

Готельний збір з 2004 р. скасовано.

Курортний збір згідно зі ст. 7 Декрету [3] стягується з осіб, якіпроживають у готелях у курортній місцевості, в розмірі не більше10 % неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. Розмір курорт-ного збору встановлюється місцевими органами влади. Він стягуєтьсяодноразово при поселенні і в разі зміни місця проживання в межах ку-рортної місцевості повторно не справляється. ПДВ на курортний збірне нараховується.

Клас професійного ризику виробництва для готелів з ресторанами ібез — 12, для турбаз та інших місць для короткострокового проживан-ня — 7.

Особливості обліку готельних послуг:

Сезонний характер споживання готельних послуг.

Практично неможливо оцінити витрати, здійснені для наданняконкретної послуги, тому витрати визначають у момент їх виникнення,незалежно від строку оплати послуги.

Основний об'єкт обліку — номерний фонд. Усі прямі витратисписуються на нього; можуть не визначатись загальновиробничі ви-трати.

Велика питома вага амортизаційних відрахувань.

У готелях, які мають у своїй структурі ресторан, перукарню, ма-газин, автостоянку та інші об' єкти, облік витрат ведеться за кожним ізних з урахуванням специфіки і правил роботи об' єкта. При цьому длякожного об'єкта відкривається окремий субрахунок рахунку 23 або 93.Наприклад,

231 «Витрати номерного фонду»;

«Витрати перукарні»;

«Витрати пральні»;

і 931 «Витрати ресторану»;

«Витрати котельні»;

«Витрати автостоянки»;

932 «Витрати магазину» тощо.

Доходи виникають здебільшого під час оплати. Оплата частішездійснюється в касу.

При групуванні витрат за елементами та статтями до матеріаль-них витрат включаються, крім інших, засоби гігієни, медикаменти,спеціальний і формений одяг тощо.

Окремими статтями витрат можна виділити витрати на:

підготовку до осінньо-зимового періоду;

утримання і ремонт основних засобів;

ремонт і обслуговування побутових приладів;

проведення протипожежних заходів;

оплату комунальних послуг (опалення, освітлення, водопоста-чання, вивезення й утилізація побутових відходів, дезінфекція, дезін-секція, дератизація приміщень).

Є особливості обліку постільної білизни, форменого одягу тапостільних речей, які будуть розглянуті далі.

7.3. Документування готельних послуг

Інструкцією [10] затверджені форми первинних документів для об-ліку готельних послуг, які рекомендовані для підприємств, що надаютьготельні послуги, незалежно від форми власності та підпорядкування(табл. 7.2):

Таблиця 7.2

Номер форми

Назва документа

1-Г

Анкета мешканця

2-Г

Реєстраційна картка

3-Г

Візитна картка

4-Г

Рахунок

5-Г

Журнал обліку громадян, які проживають у готелі

6-Г

Журнал обліку іноземців, які проживають у готелі

7-Г

Журнал реєстрації заявок на бронювання номерів

8-Г

Касовий звіт

9-Г

Відомість руху номерів у готелі

10-Г

Журнал осіб, які проживають на поверсі

При оформленні проживання у готелі заповнюються форми № 1-Г,2-Г, 3-Г.

При поселенні в готель громадянин України за наявності паспортаабо документа, що його замінює, заповнює анкету мешканця (форма№ 1-Г) в одному примірнику. В ній наводяться паспортні дані, датаприбуття і вибуття. Анкета передається адміністратору для реєстрації ізберігається в готелі в період проживання громадянина і протягом мі-сяця після його вибуття.

Іноземні громадяни та особи без громадянства заповнюють реєст-раційну картку (форма № 2-Г) на підставі документа, що засвідчуєособу. Реєстраційні картки зберігаються в готелі 2 роки.

Після оформлення проживання громадянину видається візитна ка-ртка (форма № 3-Г) готелю, яка надає йому право на отримання клю-чів від номера та обслуговування службами готелю. Візитна картка за-повнюється адміністратором.

Для оперативного обліку готельних послуг, отримання інформаціїпро кількість проживаючих у готелі і кількість вільних місць (номерів)використовуються форми № 5-Г, 6-Г, 9-Г, 10-Г.

Журнали 5-Г та 6-Г заповнюються адміністратором готелю в одно-му примірнику при поселенні мешканців. Журнал 5-Г застосовуєтьсядля обліку всіх осіб, які проживають у готелі і заповнюється на підста-ві анкет мешканця та реєстраційних карток (форми № 1-Г та 2-Г). Жу-рнал 6-Г ведеться за формою, затвердженою МВС України, на підставіреєстраційних карток, паспортів та віз.

Відомість обліку руху номерів у готелі (форма № 9-Г) заповнюєть-ся черговим адміністратором щоденно станом на 9 годину і викорис-товується для оперативного обліку звільнення номерів (місць), засе-лення в номери і проведення ремонтних робіт у номерах.

Журнал обліку проживаючих на поверсі (форма № 10-Г) заповню-ється щодня черговим на поверсі і містить відомості, необхідні покоїв-кам для прибирання номерів.

При бронюванні номерів адміністратором заповнюється Журнал ре-єстрації заявок на бронювання номерів (форма № 7-Г) на підставі теле-фонних дзвінків, телеграм, листів на бронювання, які надійшли від фізи-чних чи юридичних осіб. Оплата за бронювання стягується в розмірі50 % вартості місця (номера) за добу. В разі запізнення громадян стягу-ється додатково плата за фактичний час невикористання місця, але небільше, ніж за добу; при запізненні понад добу броня анулюється.

Оплата готельних послуг оформлюється документами за форма-ми № 4-Г і 8-Г. Плата за проживання справляється відповідно до єди-ної розрахункової години — 12-ї години дня з використанням РРО абоз оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів (тільки вразі оплати готельних послуг, при цьому окремо послуги ресторанівтощо оплачуються тільки через РРО). Під час оплати готельних послугадміністратором виписується рахунок (форма № 4-Г) у двох примірни-ках: перший видається мешканцю, другий щодня здається до бухгал-терії. В рахунку наводиться вартість основних і додаткових послуг(користування телевізором, холодильником тощо) з урахуванням ПДВ.Рахунок оформляється за будь-якої форми обробки документа (ручної,електронної) і за будь-якого виду розрахунку (готівкового, безготівко-вого).

На підставі складених рахунків касир, портьє або інша особа, якавиконує розрахунки, складає в одному примірнику касовий звіт (фор-ма № 8-Г), який щоденно здається до бухгалтерії разом з одним примі-рником рахунка та касовою стрічкою РРО. В рахунку наводиться пе-релік наданих послуг, і за кожною з них — кількість наданих послуг таїх вартість. Суми ПДВ наводяться загалом по рахунку. Окремо зазна-чається сума повернених коштів.

Повернення коштів здійснюється, коли сплачена при поселеннісума не використовується повністю (наприклад, в разі достроковоговід'їзду), і оформляється згідно з Інструкцією [10] у такому порядку:

адміністратор отримує від мешканця попередні розрахункові до-кументи;

мешканець подає заяву про повернення коштів на ім' я керівниц-тва готелю у довільній формі, яка є підставою для повернення коштів;

касир повертає кошти після пред'явлення паспорта (або іншогодокумента) з оформленням видаткового касового ордера або з реєстра-цією видачі коштів через РРО;

мешканцю повертають розрахункові документи за фактичноотримані послуги з позначкою про повернення невикористаної суми.

7.4. Бухгалтерськийі податковий облік готельних послуг

Облік матеріальних активів

Номерний фонд готелю комплектують ліжками, постільними реча-ми (матраци, подушки, ковдри), приліжковими килимками, стільцями,столами, шафами, дзеркалами, телевізорами, холодильниками тощозалежно від категорії готелю. При цьому, як зазначалося, існуєобов' язковий мінімальний набір постільних речей, постільної білизни(простирадла, підковдри, наволочки), інвентаря. Необхідну для готелюкількість постільної білизни і рушників розраховують, виходячи з кі-лькості ліжко-місць та частоти зміни білизни в готелі певної категорії.

У бухгалтерському обліку постільна білизна обліковується частішеяк МШП (рахунок 22), постільні речі — як інші необоротні матеріаль-ні активи (субрахунок 112), інвентар — на субрахунку 106 або 112 за-лежно від вартості.

Миючі засоби, що використовуються для прибирання і для прання,обліковують на субрахунку 201.

Формений одяг обліковується на рахунку 22 або субрахунку 112згідно з обліковою політикою готелю. Для три-, чотири- і п'яти-зіркових готелів наявність форменого одягу в обслуговуючого персо-налу є обов' язковою, і його вартість включається до валових витратпри придбанні (або через амортизаційні відрахування, якщо він відне-сений до інших необоротних матеріальних активів). Для готелів ниж-чих категорій або без категорій витрати на придбання форменого одягуможна включати до складу валових витрат як складову частину витратна оплату праці; при цьому вартість безоплатно виданого форменогоодягу (або сума знижки в разі його пільгового продажу персоналу) до-дається до сукупного оподатковуваного доходу працівника).

Бухгалтерські проведення з обліку придбання матеріальних активівнаведені в табл. 7.3, а з обліку їх використання — в табл. 7.4.

Таблиця 7.3

№ пор.

Зміст операцій

Д-т

К-т

Сума, грн

ВВ

1

Отримано формений одяг

22

631

700

700

2

Відображено податковийкредит з ПДВ

641

631

140

 

3

Оплачено формений одяг

631

311

840

 

4

Отримано холодильники

152

685

3000

 

5

Відображено податковийкредит з ПДВ

641

685

600

 

6

Введено холодильники вексплуатацію

106

152

3000

 

7

Оплачено холодильники

685

311

3600

 

8

Придбано постільну білизну

22

631

500

500

9

Відображено ПДВ

641

631

100

 

Продовження табл. 7.3

№ пор.

Зміст операцій

Д-т

К-т

Сума, грн

ВВ

10

Передано постільну білизнув експлуатацію

23

22

500

 

11

Придбано постільні речі

153

631

1000

 

12

Відображено ПДВ

641

631

200

 

13

Передано в експлуатаціюпостільні речі

112

153

1000

 

14

Придбано миючі засоби

201

631

200

200

15

Відображено ПДВ

641

631

40

 

16

Оплачено миючі засоби

631

311

240

 

Облік витрат і доходів готелів

Витрати готелю обліковуються на рахунках 23 і 92, можливе вико-ристання рахунку 91. Як зазначалося, до рахунку 23 можуть відкрива-тись окремі субрахунки. За наявності в готелі ресторану, магазину, ба-ру для обліку їх витрат обігу використовується рахунок 93.

Собівартість послуг готелю розраховується виходячи з фактичнихвитрат за відповідними елементами та статтями витрат. Собівартістьодного місця на добу визначається діленням повної суми витрат на кі-лькість номерного фонду (з урахуванням категорії номерів — одно-,двомісні, «люкс» тощо). Можна визначати вартість 1 м2 діленням по-вної собівартості на площу номерного фонду.

Дохід готелю обліковується за кредитом субрахунку 703 у корес-понденції з субрахунком 301 при готівкових розрахунках і з субрахун-ком 361 — при безготівкових розрахунках.

Бухгалтерські проведення з обліку витрат і доходів готелю з визна-ченням валового доходу і валових витрат наведені в табл. 7.4.

Прибуток у податковому обліку дорівнює: ВД - ВВ - АВ = 20 000 -- 10 100 - 2000 = 20 000 - 12 100 = 7900. (Валові витрати визначено заданими табл. 16.2 і 16.3).

Юридичні та фізичні особи, що здійснюють діяльність з наданняготельних послуг повинні подавати специфічну статистичну звітність:форма № 1-готель «Звіт про роботу готелю», яку подають до органівдержавної статистики, форма № 1-ТУР (к), форма № 1-ТУР, які пода-ють до обласних держадміністрацій.


№ nop.

Зміст операцій

Д-т

К-т

Сума, грн

ВВ

ВД

1

Оплачено готельні послуги при поселенні

зо

703

24 051

 

20 000

2

Відображено податкове зобов'язання з ПДВ

703

641

4000

 

 

3

Відображено суму курортного збору

703

642

51

 

 

4

Перераховано суму курортного збору до бюджету

642

311

51

 

 

5

Нараховано борг за опалення, освітлення тощо

23,92

685

400

400

 

6

Відображено податковий кредит з ПДВ

641

685

80

 

 

7

Оплачено комунальні послуги

685

311

480

 

 

8

Передано в експлуатацію постільну білизну

23

22

500

 

 

9

Оплачений медичний огляд персоналу

371

311

360

300

 

10

Відображено ПДВ

641

644

60

 

 

11

Відображено витрати на медичний огляд

23,92

685

300

 

 

12

Списано ПДВ

644

685

60

 

 

13

Здійснено залік авансу

685

371

360

 

 

14

Нараховано амортизацію інвентарю

23

131

200

 

 

15

Нараховано амортизацію на вартість постільних речей(50 % при передачі в експлуатацію)

23

132

500

 

 

16

Нараховано амортизацію номерного фонду

23

131

1300

 

 

17

Передано в номери миючі засоби

23

201

240

 

 

18

Нараховано зарплату і відрахування на соціальні заходи

23,92

661, 65

8000

8000

 

19

Списано на рахунок фінансових результатів:

доходи;

витрати

703791

79123, 92

20 00011 440

 

 


ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

Що таке готелі?

Що таке готельна послуга?

Класифікація готелів та інших засобів розміщення.

Порядок оплати готельних послуг?

Які готелі повинні отримати ліцензію?

Порядок сертифікації готельних послуг?

Бухгалтерські проведення з обліку ліцензії строком дії до одного року.

Бухгалтерські проведення з обліку ліцензії строком дії більше одногороку.

Основні особливості оподаткування готельних послуг.

Особливості обліку готельних послуг.

Які особливості обліку постільних речей та постільної білизни?

Порядок документування готельних послуг.

Облік матеріальних активів у готелях.

Облік та калькулювання витрат готелів.

Облік доходів готелів.

Порядок визначення і відображення в обліку курортного збору.

Особливості обліку форменого одягу в готелях.

ЗАДАЧІ

Готель придбав ліцензію терміном на п'ять років з оплатою за її видачу255 грн. Оплачено сертифікацію готельних послуг — 300 грн. Зробити бухгал-терські проведення визначити валові витрати.

Готель у курортній зоні придбав ліцензію; органом ліцензування є міс-цевий орган влади. Оплачено сертифікацію готельних послуг — 200 грн.Отримано оплату готельних послуг при поселенні від 20 осіб у сумі 15000 грнз ПДВ. Зробити бухгалтерські проведення, визначити валові витрати і доходи.

Вартість готельних послуг в курортній зоні за місяць становить30 000 грн (без ПДВ).

Послуги оплачено при поселенні. Кількість осіб, що поселилися, — 10.

Витрати готелю:

витрачений миючі засобів — 350 грн;

нараховано заробітну плату — 10 000 грн;

відрахування на соціальні заходи — (визначити самостійно);

амортизація номерного фонду — 2000 грн;

амортизація інвентарю — 200 грн;

борг за комунальні послуги нараховано і оплачено — 500 грн;

передано в експлуатацію постільну білизну — 400г рн.

Зробити бухгалтерські проведення, визначити валовий дохід і валові ви-трати.

4. У готелі надано готельних послуг на суму 120 000 грн з ПДВ.Протягом звітного періоду здійснені такі господарські операції:

оприбутковано формений одяг на суму 3600 грн з ПДВ;

придбано і встановлено кондиціонер вартістю 5400 грн;

придбано постільні речі на суму 4800 грн з ПДВ;

придбано постільну білизну на суму 2400 грн з ПДВ;

придбано миючі засоби на суму 960 грн з ПДВ.;

передано в експлуатаціюпостільну білизну на суму 1600 грн;

постільні речі на суму 3000 грн з нарахуванням амортизації у розмірі 50 %.Крім того, нараховано витрати готелю, які складаються з:

нарахованої заробітної плати — 20 000 грн;

відрахувань до фондів соціального страхування (визначити самостійно);

нарахованої амортизації інвентарю — 700 грн;

нарахованої амортизації номерного фонду — 2100 грн;

оплати комунальних послуг на суму 7200 грн з ПДВ;

оплати послуг зв'язку на суму 144 грн з ПДВ.

Зробити бухгалтерські проведення за всіма операціями, визначити валовийдохід і валові витрати.