Розділ 7ОБЛІК У ГОТЕЛЯХ

Нормативна база

Закон України «Про туризм» від 15.09.95 р. № 324.

Закон України «Про ліцензування певних видів господарської ді-яльності» від 01.06.2000 р. № 1775 у редакції від 16.05.2007 р.

Декрет Кабінету Міністрів України «Про місцеві податки і збо-ри» від 20.05.93 р. № 56-93.

Порядок надання послуг з тимчасового розміщення (проживан-ня), затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від15.03.2006 р. № 297.

Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких під-лягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, порядку про-ведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок, затвердженийПостановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 р. № 559.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про термін дії ліцензіїна здійснення певних видів діяльності, розмір і порядок зарахуванняплати за її видачу», від 29.11.2000 р. № 1755.

Міждержавний стандарт ГОСТ 28681.4-95 «Туристсько-екскурсійне обслуговування. Класифікація готелів», введений в Украї-ні з 01.07.97 р.

Правила користування готелями й аналогічними засобами роз-міщення та надання готельних послуг, затверджені наказом Державноїтуристичної адміністрації України від 16.03.2004 р. № 19.

Правила обов'язкової сертифікації послуг з тимчасового розміщен-ня, затверджені наказом Держстандарту України від 27.01.99 р. № 37 у ре-дакції наказу Держспоживстандарту України від 03.09.2007 р. № 207.

Інструкція про порядок ведення документообороту при наданніготельних послуг ДП «Укркомунобслуговування», затверджена нака-зом Держбуду України від 13.10.2000 р. № 230.

Положення (стандарти) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріаль-ні активи», 9 «Запаси», 16 «Витрати».

7.1. Готельні послуги, їх ліцензування та сертифікація

Постановою [4] визначено поняття готелів та інших засобів длятимчасового розміщення, які поділяють на колективні, з кількістю

місць 10 і більше, та індивідуальні, в яких за плату або безоплатно на-дається менше 10 місць.

Правилами [8] дано визначення термінам, пов'язаним із наданнямготельних послуг, які описані нижче.

Готелі та аналогічні засоби розміщення — майнові комплекси,що складаються із 7 і більше номерів, підлягають єдиному керівництвута згруповані за категоріями відповідно до переліку надаваних послугта наявного обладнання.

Готель — підприємство будь-якої організаційно-правової формита форми власності, складається з номерів, надає готельні послуги, якіне обмежуються щоденним заправлянням ліжок, прибиранням кімнатта санвузлів.

Готельна послуга — дії (операції) підприємства з розміщенняспоживача шляхом надання номера (місця) для тимчасового прожи-вання в готелі, а також інша діяльність, пов' язана з розміщенням татимчасовим проживанням. Готельна послуга складається з основних тадодаткових послуг, що надаються споживачу при розміщенні та про-живанні в готелі;

Основні послуги — обсяг послуг готелю (проживання, харчуваннятощо), що включається до ціни номера (місця) і надається споживачузгідно з укладеним договором;

Додаткові послуги — обсяг послуг, що не належать до основнихпослуг готелю, замовляються та сплачуються споживачем додатково заокремим договором;

Класифікація готелів наведена в ГОСТ [7] та в КВЕД (секція H,розділ 55):

готелі без ресторанів;

готелі з конференц-залами, послугами ресторанів; мотелі;

молодіжні турбази та гірські притулки, кемпінги;

літні будиночки, котеджі, квартири, що здаються на літній пе-ріод;

інші місця для короткострокового проживання — зокрема, дитячітабори, гуртожитки, школи-інтернати.

Діяльність з надання готельних послуг може здійснюватись юри-дичними та фізичними особами, які офіційно зареєстровані у встанов-леному порядку. Юридичні особи, що здійснюють діяльність з наданняготельних послуг, повинні бути включені до складу Єдиного реєструпідприємств та організацій усіх форм власності з присвоєнням кодів такваліфікаційних ознак, що відповідають діяльності з надання послугрозміщення та проживання гостей. Фізичні особи, що здійснюють дія-льність з надання готельних послуг повинні бути поставлені на облік уструктурному підрозділі з питань туризму, готельного господарства такурортів.

Оплата за проживання в готелі здійснюється, зазвичай, в день по-селення мешканців. Громадянину надається документ про оплату міс-ця та візитна картка готелю. Оплата може здійснюватись і в останнійдень, строк і форма оплати встановлюються адміністрацією готелю.Інформація про вартість проживання в готелі повинна бути розміщенана видному місці. Готель може застосовувати добову або погодиннуоплату готельних послуг. Плата за проживання стягується на 12 годи-ну поточної доби за місцевим часом.

Можливе попереднє бронювання місць у готелі з оплатою вартостібронювання.

Готелі повинні дотримуватися відповідних санітарних вимог, при-бирання в номерах та в інших приміщеннях повинно бути із викорис-танням мийних засобів. Мийні засоби для прибирання та прання пови-нні бути сертифікованими.

Готель повинен відвести не менше ніж 50 відсотків номерів та (або)місць розміщення для осіб, які не курять.

Мешканці готелів повинні дотримуватись встановленого порядкупроживання, правил пожежної безпеки, підтримувати чистоту в при-міщеннях та збереженість майна готелю, у разі пошкодження або втра-ти останнього — відшкодовувати збитки.

Персонал готелю повинен проходити обов' язкові медичні огляди;перелік категорій персоналу готелів, які підлягають обов' язковим ме-дичним оглядам, наведено в п. 18 Постанови [4].

Згідно із законами [1, 2] туристичні послуги підлягають ліцензу-ванню. Тому готелі, які здійснюють туристичну діяльність, повинніотримати ліцензію.

Ліцензія — документ державного зразка, який засвідчує право лі-цензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської дія-льності протягом визначеного строку за умов виконання ліцензійнихумов.

Ліцензійні умови — установлений з урахуванням вимог законіввичерпний перелік організаційних, кваліфікаційних та інших спеціаль-них вимог, обов' язкових для виконання при провадженні видів госпо-дарської діяльності, що підлягають ліцензуванню.

Ліцензування — видача, переоформлення та анулювання ліцензій,видача дублікатів ліцензій, ведення ліцензійних справ та ліцензійнихреєстрів, контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов, ви-дача розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов, а такожрозпоряджень про усунення порушень законодавства у сфері ліцензу-вання.

Згідно з Постановою [6] термін дії ліцензії на здійснення більшос-ті видів господарської діяльності становить 5 років, плата за її вида-чу — 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, якщо орга-ном ліцензування є центральний орган виконавчої влади; 15 неоподат-ковуваних мінімумів, якщо ліцензію видав місцевий орган виконавчоївлади.

На підставі ліцензії, виданої центральним органом виконавчої влади,господарська діяльність може здійснюватися на всій території України, ана підставі ліцензії, виданої місцевим органом виконавчої влади, — натериторії відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Відповідно до ст. 11 Закону [2] рішення про видачу чи про відмовуу видачі ліцензії приймається органом ліцензування в строк не пізніше10 робочих днів з дати надходження відповідної заяви і прикладенихдо неї документів. Повідомлення про ухвалення рішення щодо видачіліцензії чи про відмову в її видачі посилається (видається) заявнику вписьмовій формі протягом 3-х робочих днів із дня ухвалення відповід-ного рішення. Не пізніше ніж за 3 робочих дні з дня надходження до-кумента, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, орган лі-цензування повинен оформити ліцензію. Плата за видачу ліцензіївноситься після ухвалення рішення про видачу ліцензії. Якщо протя-гом 30 календарних днів заявник не сплатив потрібну суму за видачуліцензії або не звернувся для її одержання, орган ліцензування маєправо скасувати рішення про видачу ліцензії.

Згідно із Законом [1] готельні послуги, що включаються до турис-тичного продукту, підлягають обов'язковій сертифікації. Рівень якос-т