Розділ 9 ОБЛІК ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

магниевый скраб beletage

Нормативна база

Закон України «Про видавничу справу» від 05.06.97 р.№ 318/97.

Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пре-су) в Україні» від 16.11.92 р. № 2782-ХІІ.

Закон України «Про операції з давальницькою сировиною в зо-внішньоекономічних відносинах» від 15.09.95 р. № 327/95.

Закон України «Про патентування деяких видів підприємниць-кої діяльності» від 23.03.96 р. № 98/96-ВР.

Закон України «Про охорону праці» від 14.10.92 р. № 2694-ХІІ.

Закон України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР.

Закон України «Про Єдиний митний тариф» від 05.02.92 р.№ 2097.

Закон України «Про державну підтримку книговидавничої спра-ви в Україні» від 06.03.2003 р. № 601-IV.

Закон України «Про збір на обов'язкове державне пенсійне стра-хування» від 26.06.97 р. № 400/97.

Закон України «Про авторське право та суміжні права» від23.12.93 р. № 3792.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про державний реєстрвидавців, виробників і розповсюджувачів видавничої продукції» від28.09.98 р. № 1540.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про державну реєстра-цію друкованих засобів масової інформації, інформаційних агентств тарозміри реєстраційних зборів» від 17.11.97 р. № 1287.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок прове-дення атестації робочих місць за умовами праці» від 01.08.92 р. № 442.

Правила розповсюдження періодичних друкованих видань, за-тверджені Держкомітетом зв'язку України, Міністерством інформаціїУкраїни, Міністерством транспорту України від 10.12.98 р.№ 169/81/492.

Положення про державну реєстрацію друкованих засобів масовоїінформації в Україні, затверджене наказом Держкомітету інформаційноїполітики, телебачення і радіомовлення України від 09.08.2001 р. № 193.

16. Методичні рекомендації з формування собівартості продукції(робіт, послуг), затверджені наказом Міністерства промислової полі-тики України від 09.07.2007 р. № 373.

Методичні рекомендації для проведення атестації робочихмісць за умовами праці, затверджені постановою Міністерства праціУкраїни від 01.09.92 р. № 41.

Списки виробництв, цехів, професій і посад, затверджені по-становою Кабінету Міністрів України від 17.11.97 р. № 1290.

Списки виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвер-джені постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.94 р. № 162.

Перелік виробництв, цехів, професій і посад з шкідливими умо-вами праці, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від21.02.2001 р. № 163.

9.1. Характеристика видавничої діяльності

Видавнича справа — сфера суспільних відносин, що поєднує в со-бі організаційно-творчу та виробничо-господарську діяльність юриди-чних і фізичних осіб, зайнятих створенням, виготовленням і розпо-всюдженням видавничої продукції [1].

Згідно із КВЕД видавнича діяльність належить до секції D, підсек-ції DE, класу 22.

Складові частини видавничої справи [1]:

видавнича діяльність — сукупність організаційних, творчих,виробничих заходів, спрямованих на підготовку і випуск у світ видав-ничої продукції;

виготовлення видавничої продукції — процес відтворення визна-ченим тиражем видавничого оригіналу поліграфічними або іншимитехнічними засобами;

розповсюдження видавничої продукції — доведення видавничоїпродукції до споживача через торговельну мережу або іншими спосо-бами.

Видавнича продукція — сукупність видань, призначених для ви-пуску або випущених видавцем (видавцями).

Видавець — фізична чи юридична особа, яка здійснює підготовку івипуск видання.

Видавництво — спеціалізоване підприємство, основним видом ді-яльності якого є підготовка і випуск у світ видавничої продукції.

Виготовлювач видавничої продукції — фізична чи юридична осо-ба, що здійснює виготовлення замовленого тиражу видання.

Видання — твір (документ), який пройшов редакційно-видавничу обробку, виготовлений шляхом друкування чи іншимспособом, що містить інформацію, яка призначена для розповсю-дження і відповідає вимогам державних стандартів, інших нормати-вно-правових актів щодо видавничого оформлення, поліграфічногота технічного виконання.

Тираж (наклад) — кількість виготовлених примірників видання.

Міжнародний стандартний номер книги — номер, за яким наміжнародному рівні ідентифікують будь-яку книгу чи брошуру окре-мого видавця.

Суб'єкти видавничої діяльності:

видавці;

виготовлювачі видавничої продукції;

розповсюджувачі видавничої продукції.

Об'єкт видавничої справи — видавнича продукція, яка класифіку-ється згідно із державними стандартами за:

цільовою приналежністю видань — офіційні, наукові, виробни-чо-практичні, навчальні, загальнополітичні, довідкові, рекламні, літе-ратурні видання тощо;

аналітико-синтетичною переробкою інформації — інформаційні,реферативні, оглядові видання, дайджести;

інформаційними знаками — текстові, нотні, картографічні, обра-зотворчі видання;

матеріальною конструкцією видань — книжкові, листові видан-ня, буклети, плакати тощо;

об'єктом видань — книги, брошури, листівки, газети, журнали;

складом основного тексту — моновидання, збірники;

періодичністю видання — неперіодичні, серійні, періодичні, три-валі видання;

структурою видання — серії видань, однотомні, багатотомні, збі-рники, вибрані твори.

Сферу видавничої діяльності регулює Книжкова палата України.

Підприємства видавничої діяльності можуть мати різні організа-ційно-правові форми, передбачені законодавством.

Видавництва, які утворюються шляхом приватизації книжкових, газет-но-журнальних видавництв, підприємств поліграфії і книгорозповсюдженнязагальнодержавного призначення, повинні дотримуватись таких вимог:

51 % акцій залишається у держави;

25 % акцій передаються акціонерним поліграфічним і книготор-говим підприємствам;

24 % акцій передаються юридичним особам-видавцям, які випус-кають продукцію на даному поліграфічному підприємстві чи розпо-всюджують її через це підприємство оптового книгорозповсюджувача.Пакети акцій між ними розподіляються пропорційно до обсягів друко-ваної чи розповсюджуваної продукції.

Суб'єкти видавничої діяльності, крім видавців і розповсюджувачівдрукованих засобів масової інформації, реєструються в Державномуреєстрі України видавців, виробників і розповсюджувачів видавничоїпродукції [11] зі сплатою реєстраційного збору у розмірі 25 не оподат-ковуваних мінімумів доходів громадян. Звільняється від реєстрації ді-яльність у видавничій справі:

органів законодавчої, виконавчої і судової влади;

підприємств, організацій, наукових закладів, установ, творчихспілок, інших юридичних осіб — для випуску і безоплатного розпо-всюдження інформаційних, бібліографічних, реферативних, рекламнихвидань, видань, які містять нормативні акти з виробничо-практичнихпитань, службових та методологічних матеріалів.

Внесення до Держаного реєстру здійснює Міністерство інформаціїабо його місцеві підрозділи.

Реєстрацію інформаційних агентств, видавців і розповсюджувачівдрукованих засобів масової інформації здійснює Державний комітетінформаційної політики в 15-денний строк.

Друковані засоби масової інформації (преса) — це періодичні ітривалі видання, які виходять під постійною назвою, з періодичністюодин і більше номерів (випусків) протягом року на підставі свідоцтвапро державну реєстрацію [2].

Інформаційні агентства сплачують збір за видачу свідоцтва продержавну реєстрацію друкованого засобу масової інформації згідно зПостановою [12] та Положенням [15].

Порядок розповсюдження періодичних друкованих видань регу-люють відповідні Правила [14].

Для реалізації видавничої продукції укладають договори поруки, комісіїабо купівлі-продажу залежно від умов співпраці видавця з реалізатором.

Державна підтримка у видавничій справі

Згідно із Законом [1] держава надає підтримку видавництвам, ви-давничим організаціям, поліграфічним і книготорговим підприємст-вам, які випускають чи розповсюджують не менше 50 % продукціїдержавною мовою та малотиражні (до 5 тисяч примірників) виданнямовою нечисленних національних меншин шляхом надання пільг зісплати податків і зборів. Така підтримка надається і при експорті ви-давничої продукції, випущеної в Україні, і при імпорті видавничоїпродукції вітчизняних виробників, виданої українською мовою та мо-вами національних меншин, що проживають в Україні.

Видавництва користуються послугами організацій поштового, те-леграфного і телефонного зв'язку за тарифами, передбаченими длябюджетних установ і організацій.

Видавництвам, які спеціалізуються на випуску продукції рекламно-го та еротичного характеру, підтримка з боку держави не надається.

Продаж усіх видів видавничої продукції вітчизняного виробництваздійснюється з використанням пільгового торгового патенту [4] заумови наявності реєстраційного свідоцтва.

9.2. Особливості облікута оподаткування видавничої діяльності

Особливості обліку видавничої діяльності:

Облік видавничої діяльності має особливості у різних суб' єктіввидавничої діяльності: у видавництва, виробника та у розповсюджува-ча видавничої продукції.

Мають місце специфічні витрати: авторський гонорар, ціна паперуна певне видання, реклама, витрати на поліграфічні роботи, на підготовкуоригінал-макету тощо. Витрати у видавництва і друкарні є різними.

Прибуток визначається за кожним виданням, і облік витрат ви-робництва ведеться в розрізі окремих видань на відповідних субрахун-ках рахунку 23.

Для видавничої діяльності характерними є такі ділянки обліку,як облік браку, давальницької сировини, зворотних відходів.

Видавнича продукція характеризується такими параметрами: обсягвидання, формат, тираж, художньо-технічне оформлення, розмір винагоро-ди авторам основного тексту, перекладачам, верстальникам, художникам.

Працівники друкарні мають пільги за працю у важких і шкідли-вих умовах (додаткова відпустка, компенсації, робочий тиждень не бі-льше 36 годин, достроковий вихід на пенсію, право на пільгову пен-сію) відповідно до нормативних актів [5, 6, 13, 18, 19, 20].

Специфічні рахунки:

206 — для обліку давальницької сировини;

209 — для обліку зворотних відходів;

«Матеріали, прийняті для переробки»;

«Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні».

Особливості оподаткування

Податок на прибуток

До 2015 року звільняється від оподаткування прибуток видавництв,видавничих організацій та підприємств поліграфії, отриманий від ви-давничої діяльності, діяльності з виготовлення і розповсюдження кни-жкової продукції, виробленої в Україні, крім видань рекламного таеротичного характеру. При цьому прибуток, отриманий від наданнярекламних послуг, оподатковується на загальних підставах.

Платники податку ведуть окремий облік валових доходів та вало-вих витрат, отриманих від видавничої діяльності, діяльності з виготов-лення і розповсюдження книжкової продукції. У розрахунку приросту(убутку) балансової вартості купованих товарів, матеріалів, сировини,продукції і напівфабрикатів не бере участь балансова вартість матеріа-лів, які використовуються для отримання пільгових доходів.

Податок на додану вартість

Згідно з п. 5.1.2 Закону про ПДВ звільнено від обкладання ПДВоперації з поставки (передплати) періодичних видань друкованих за-собів масової інформації та книжок, крім видань еротичного характе-ру, учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників україн-ського виробництва, словників українсько-іноземної або іноземно-української мови; доставки таких періодичних видань друкованих за-собів масової інформації на митній території України.

Згідно з пп. 11.37, 11.38, 11.40 Закону про ПДВ до 2015 року звіль-няються від оподаткування ПДВ такі операції:

з імпорту товарів для видавничої діяльності, визначених пунк-том «о» ст. 19 Закону [7], та з поставки цих товарів видавництвам іпідприємствам поліграфії на території України; у разі нецільового ви-користання зазначених товарів сплачується ПДВ і пеня;

з виконання робіт та поставки послуг у видавничій діяльності,діяльності з виготовлення та розповсюдження видавництвами, видав-ничими організаціями, підприємствами поліграфії, розповсюджувача-ми книжкової продукції, виробленої в Україні, операції з виробництвата/або поставки паперу і картону, вироблених в Україні для виготов-лення книжкової продукції, а також операції з поставки книжковоїпродукції, виробленої в Україні, крім послуг реклами, розміщення ма-теріалів рекламного та еротичного характеру і видань рекламного таеротичного характеру;

з виконання робіт та поставки послуг суб'єктами підприємницькоїдіяльності — резидентами України, які одночасно здійснюють видавничудіяльність, діяльність з виготовлення, розповсюдження книжкової проду-кції та виробництва паперу і картону. При цьому валовий дохід суб'єктапідприємницької діяльності, отриманий від зазначених видів діяльності,має становити не менше 100 відсотків від загальної суми його валовогодоходу за перший звітний (податковий) період з часу створення.

При виконанні підприємством одночасно робіт, звільнених і не зві-льнених від ПДВ, і у разі неможливості одразу визначити, для якихробіт використовуватимуться закуплені матеріали, в кінці звітного пе-ріоду робиться коригування податкового кредиту пропорційно до роз-міру доходів від оподатковуваних і неоподатковуваних операцій.

Наприклад, у поточному періоді:

дохід від реалізації послуг видавничої організації, не звільнених відПДВ — 900 000 грн,

дохід від реалізації послуг, звільнених від ПДВ — 100 000 грн,вартість придбаних матеріалів — 50 000 грн,податковий кредит за придбаними матеріалами — 10 000грн.Частка доходу від неоподатковуваних операцій у загальній сумідоходу становить:

100 000 : (900 000 + 100 000) = 0,1.

Така сама частина податкового кредиту — 1000 грн (10 000 • 0,1) —повинна бути списана з субрахунку 641. ПДВ і включена до вартостівідповідних матеріалів проведеннямД-т 20 К-т 641.ПДВ.

Оподаткування авторської винагороди

Із суми авторської винагороди утримується податок із доходів як уштатних, так і позаштатних авторів.

Страхові внески до всіх фондів сплачуються тільки із заробітної платиштатних авторів. Якщо автор працює за сумісництвом, то страхові внескидо всіх фондів, крім Пенсійного, не сплачуються майже у всіх випадках.

Збір до Пенсійного фонду сплачується, якщо автор створює свійтвір за договором замовлення (бо це договір цивільно-правового хара-ктеру). Якщо авторську винагороду виплачують за договором про пе-редання прав на використання авторського твору, об'єкт для нараху-вання Пенсійного збору не виникає.

Інші податки і збори

До 2015 року звільняються від сплати мита товари, які не вироб-ляються в Україні і ввозяться на митну територію України для викори-стання у видавничій діяльності та діяльності з виготовлення книжковоїпродукції, яка виробляється в Україні, визначені пунктом «о» ст. 19Закону [7].

Клас професійного ризику виробництва для сплати збору на стра-хування від нещасних випадків на виробництві для більшості видів ви-давничої діяльності — 7, для друкування газет — 13.