9.3. Облік запасів9.3.1. Витрати на папір і палітурні матеріали

магниевый скраб beletage

Облік запасів підприємств видавничої діяльності ведеться аналогі-чно іншим видам діяльності і регулюється П(С)БО 9.

Галузеві особливості видавництв і поліграфічних підприємств зу-мовлюють потребу у веденні бухгалтерського обліку такої цінної си-ровини, як папір, картон і палітурні матеріали за окремими правилами,властивими тільки цим підприємствами.

Функції видавництв і поліграфічних підприємств у цьому процесірізні. Вартість витраченого паперу не включається до витрат полігра-фічних підприємств і не бере участі у формуванні відпускних цін наполіграфічні послуги, щоб уникнути подвійного включення до собіва-ртості видання. Але друкарні зобов'язані звітувати перед видавницт-вами про кількість витраченого паперу за кожним тиражем і здійсню-вати контроль за зберіганням і витрачанням паперу.

У процесі друкування видань можна вирізнити два варіанти облікупаперу і палітурних матеріалів.

Перший варіант — облік у кількісному і вартісному вираженні,коли поліграфічні підприємства оплачують рахунки за отриманийпапір і враховують його на своєму балансі в складі виробничих ви-трат. Матеріали відображають у синтетичному і аналітичному облі-ку за фактичною собівартістю, включаючи купівельну вартість ітранспортно-заготівельні витрати (ТЗВ). Облік в такому разі орга-нізовується:

на складі — в натуральних показниках у розрізі постачальників іноменклатурних номерів (за найменуваннями, марками, форматом, со-ртом і щільністю);

у бухгалтерії — в натуральному і вартісному вираженні.

Другий варіант передбачає облік паперу на складі і в бухгалтерії

видавництва. Облікові дані повинні забезпечувати інформацію прономенклатурний номер, найменування, марку, формат, сорт і щільністьпаперу. Цей варіант застосовується за наявності значної кількості ви-дів (груп) матеріалів, коли є труднощі з віднесенням протягом звітногоперіоду ТЗВ на собівартість окремих видів (груп) матеріалів. Матеріа-ли враховують і списують у виробництво за договірною купівельною(фактичною) вартістю, а суми ТЗВ відображають на окремих аналітич-них рахунках до рахунка 20 «Виробничі запаси». За потреби ТЗВ вра-ховують на окремих аналітичних рахунках до кожного з субрахунків,виділених на рахунку 20.

Аналітичний облік рулонного паперу ведеться в тоннах і квадрат-них метрах, листового — в аркушах і квадратних метрах.

Надходження і витрачання паперу, як власного, так і давальниць-кого, оформляється такими документами:

накладна на оприбуткування паперу і палітурних матеріалів;

заявка на папір, на основі якої склад відпускає папір друкарні;

накладна на відпуск паперу і палітурних матеріалів, яку склада-ють на разовий відпуск паперу в друкарню;

акт на різання рулонного паперу у разі його переробки в листовий;

звіт про витрати паперу і палітурних матеріалів, який складаютьпо закінченні друкування тиражу.