9.3.2. Облік операцій з давальницькою сировиною

магниевый скраб beletage

Багато друкарень у своїй діяльності поряд із придбаним паперомвикористовують папір замовника (давальницька сировина).

Давальницька сировина [3] — це сировина, матеріали, напівфаб-рикати, комплектуючі вироби, енергоносії, ввезені на митну територіюУкраїни іноземним замовником (чи закуплені іноземним замовникомза іноземну валюту в Україні) або вивезені за її межі українським за-мовником для використання у виробленні готової продукції. Правовласності на давальницьку сировину на кожному етапі її переробки, атакож на вироблену з неї готову продукцію належить замовнику.

На внутрішньому ринку також здійснюють подібні операції.

Для переробки давальницької сировини укладається відповіднаугода і проводиться списання сировини в дебет субрахунку 206 «Ма-теріали, передані в переробку». На цьому субрахунку обліковують ма-теріали, передані в переробку на сторону, які надалі включаються доскладу собівартості виготовлених із них виробів. Не використані у ви-робництві матеріали повертаються видавництву, що проводиться сто-рнуванням попереднього запису, за умови, що ці матеріали були пере-дані без доручення і залишаються власністю видавництва. Доку-ментом, що підтверджує вартість витраченої сировини, є Акт про ви-користання давальницької сировини (форма № М-23). Виконавець по-винен повернути залишок невикористаної давальницької сировини, втому числі залишки паперу і його відходи.

Готову продукцію оприбутковує замовник у Прибутковому ордері(форма № М-4). Відпуск давальницької сировини замовником вико-навцеві і готової продукції друкарнею замовнику оформляється На-кладною-вимогою на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів(форма № М-11). Після завершення послуги з переробки давальниць-кої сировини складається Акт про надання послуг.

Облік вартості отриманої давальницької сировини здійснюється напозабалансовому субрахунку 022 «Матеріали, прийняті для перероб-ки». Якщо замовник залишає готову продукцію на відповідальномузберіганні друкарні, замовник враховує таку продукцію на позабалан-совому субрахунку 023 «Матеріальні цінності на відповідальному збе-ріганні».

Відображення зазначених господарських операцій у бухгалтерсь-кому обліку наведене в табл. 9.1.


№ nop.

Зміст господарської операції

Сума, грн

Д-т

К-т

Облік у виконавця (друкарні)

1

Отримано ДС від замовника

50 000

022

 

2

Відображено витрати з надання послуг із переробки

7000

23

661,65, 131,91

3

Підписано акт про надання послуг

9600

361

703

4

Відображено податкове зобов'язання з ПДВ

1600

703

641

5

Списано собівартість реалізованої послуги

7000

903

23

6

Списано ДС із позабалансового рахунку

50 000

 

022

7

Списано на рахунок фінансових результатів дохід

8000

703

791

8

Списано на рахунок фінансових результатів собівартість

7000

791

903

9

Отримано оплату від замовника

9600

311

361

Облік у замовника

1

Відвантажено ДС виконавцеві для переробки

50 000

206

201

2

Підписано акт про надання виконавцем послуги

8000

23

631

3

Відображено податковий кредит з ПДВ

1600

641

631

4

Списано вартість ДС на виробництво продукції

50 000

23

206

5

Відображено заборгованість перед транспортною органі-зацією за перевезення готової продукції

2000

23

631

6

Відображено податковий кредит з ПДВ

400

641

631

7

Оприбутковано готову продукцію

60 000

26

23

8

Оплачено послуги з переробки

9600

631

311

9

Оплачено послуги з перевезення

2400

631

311


Приклад 1. Замовником відвантажено виконавцеві для друкуван-ня видань, операції з поставки яких не звільнені від ПДВ, давальниць-ку сировину (ДС) на суму 50 000 грн. Виконавець виставив замовникурахунок на оплату вартості послуг із виготовлення видавничої продук-ції з давальницької сировини на суму 8000 грн і ПДВ — 1600 грн, якийсплачено грошима. Замовником також оплачені транспортні послуги здоставки готової продукції із друкарні у сумі 2400 грн з ПДВ. Власнівитрати друкарні становлять 7000 грн.