9.3.3. Порядок обліку відходів паперу

магниевый скраб beletage

Відходи утворюються при друкуванні будь-яких видань (книг, жу-рналів, газет тощо) і на будь-якому обладнанні. Це залишки паперу нагільзах, обрізки паперу, картону, палітурних матеріалів, бронзової ру-лонної фольги.

Для визначення кількості паперу, необхідного для виготовленнятиражів, розрахунку кількості паперу, що видається в цехи, використо-вуються норми відходів.

У разі використання для друкування одного видання некондицій-ного паперу з різними технологічними властивостями друкарня і вида-вництво повинні складати Акт про некондицію.

Кількість відходів паперу на підготовку форм до друкування (нала-дку) вимірюється в паперових аркушах, за іншими статтями відхо-дів — у відсотках від кількості паперу, необхідного для друкуваннятиражу (без відходів). Кількість відходів при розрізанні рулонного па-перу на листи розраховується виходячи із загальної кількості паперу,що нарізається.

У діяльності друкарні можливі тільки зворотні відходи, оскількиобрізки паперу, що не використовуються в самій друкарні, здаються вмакулатуру.

Зворотні відходи обліковують на субрахунку 209 «Інші мате-ріали».

Обрізки паперу, які згідно зі встановленою технологією переда-ються в інші цехи як повноцінний матеріал для виробництва інших ви-дів продукції, до зворотних відходів не відносять і обліковують на ра-хунку 201.

У зв'язку з тим, що зворотні відходи не є купованими матеріалами,в податковому обліку їх утворення не відображається і не спричиняєніяких податкових наслідків.

У друкарні використовуються норми угара (у межах 5 %), які зале-жать від типу обладнання, на якому нарізається рулонний папір. Від-ходи в межах цих норм включають до собівартості при складаннікалькуляції видавничої продукції.

Приклад 2. Друкарнею, що перебуває на балансі видавництва,для друкування книг цього видавництва придбано папір на суму 23 052грн, у тому числі ПДВ. Зворотні відходи згідно з нормами становили7,98 % або 1840 грн. Частину цих відходів на суму 1815 грн викорис-тано для друкування настільних календарів, іншу, на суму 25 грн (щостановить 100 кг відходів), буде реалізовано як макулатуру.

Бухгалтерські проведення з відображення руху зворотних відходівпаперу наведені в табл. 9.2.

Таблиця 9.2

№пор.

Зміст господарської операції

Сума, грн

Д-т

К-т

1

Придбано папір для друкування книг (зПДВ)

23 052

201

631

2

Передано папір у виробництво

23 052

23.1

201

3

Відображено відходи паперу, що вико-ристовуються для виготовлення насті-льних календарів

1815

209

23.1

4

Оприбутковано відходи паперу як ма-кулатура

25

209

23.1

5

Витрачено відходи на виготовленнянастільних календарів

1815

23.2

209

6

Оприбутковано книги

21212

26.1

23.1

7

Оприбутковано настільні календарі

1815

26.2

23.2

8

Реалізовано макулатуру

30

361

712

9

Відображено податкові зобов'язання зПДВ

5

712

641

10

Відображено собівартість макулатури

25

943

209

11

Списано на фінансовий результат собі-вартість макулатури

25

791

943

12

Списано на фінансовий результат при-буток від реалізації макулатури

25

712

79

Розглянуті операції відображуються в обліку незалежно від того,кому належить папір:

друкарні, що перебуває на самостійному балансі і надає послуги,використовуючи свій папір;

видавництву, на балансі якого перебуває друкарня;

друкарням, що працюють на давальницькій сировині.