9.3.4. Облік внутрішнього браку в друкарні

магниевый скраб beletage

Облік втрат від браку в поліграфічному виробництві ведеться назагальних підставах. Особливість поліграфічного виробництва полягаєв тому, що залежно від призначення поліграфічної продукції встанов-люються критерії її якості і вимоги точності відтворення оригіналу.

Розрізняють три класи друкарських видань:

перший — видання, що потребують ретельного виготовленняоригіналу (книги);

другий — текстові та ілюстровані видання, розраховані на трива-ле користування;

третій — видання, розраховані на короткий або середній терміникористування.

Згідно з ГОСТ 15467-79 примірник визнається браком, якщо в ньо-му виявлений дефект, що виключає можливість практичного викорис-тання видання за прямим призначенням.

Розрізняють втрати від технічно неминучого браку, до яких нале-жать:

вартість запасів, остаточно забракованих із технологічних причин;

витрати на виправлення технічно неминучого браку.

У бухгалтерському обліку втрати від технічно неминучого бракувключають до собівартості відповідного виду продукції. Втрати відбраку, що виник у процесі малосерійного виробництва або при вико-нанні індивідуального замовлення на той момент, коли його виконанняще не завершене, відносять до собівартості незавершеного виробництва.

Втрати від браку зменшуються на вартість відходів, які можуть бу-ти використані в процесі виробництва інших видів продукції.

Бухгалтерські проведення з обліку браку наведені в табл. 9.3.

Не вважають браком продукти, вироби, напівфабрикати, виготов-лені за особливо підвищеними технологічними вимогами, в тому ви-падку, якщо вони не відповідають цим вимогам, але відповідають ста-ндартам на аналогічні продукти або вироби широкого споживання.Наприклад, книжкові видання першого класу за виявлення незначнихдефектів можуть бути переведені до другого класу видань як продук-ція зниженої сортності і при цьому вони не вважатимуться браком.

Таблиця 9.3

№ пор.

Зміст господарської операції

Д-т

К-т

1

Списано фактичну вартість бракованоїпродукції

24

23

2

Списано витрати на розрахунки з праців-никами підприємства (у розмірі сум, щопідлягають відшкодуванню)

375375

24641

3

Здійснене утримання із зарплати праців-ників

661

375

4

Списано суму браку у разі невиявленнявинної особи

946791

24946

9.4. Облік витрат і калькулюваннясобівартості друкарських виробів